Get Adobe Flash player

Contact

งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 1328 - 1332
โทรสาร : 0-2564-7081
http:// www.nstda.or.th/rdp
E - mail : rdc@nstda.or.th

การขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี 300% รูปแบบ Self-declaration

 

การใช้สิทธิ์รับรองตนเอง (Self-Declaration)


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ร่วมกับ กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากร เปิดช่องทางใหม่ในการใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% โดยกำหนดให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ โดยไม่ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือที่เรียกว่า การใช้สิทธิ์รับรองตนเอง (Self – Declaration) ได้อีกวิธีการหนึ่ง  อันจะส่งผลให้เกิดความสะดวกในการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% และสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนทำวิจัยมากขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ วิธีการ Self-Declaration
1. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้น มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท
2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเคยดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามโครงการที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก สวทช. แล้ว
3. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้รับการตรวจประเมินระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและได้รับการขึ้นทะเบียนโดย สวทช.
4. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้แนบแบบรับรองรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเอกสารแนบแสดงรายละเอียดรายจ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  (แบบ วพ.04 และ วพ.05) พร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
5. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมฉบับเต็ม รวมทั้งจัดเก็บบันทึกการวิจัย สรุปผล และรายงานการวิจัยไว้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการตรวจประเมินภายหลัง (ถ้ามี)

กระบวนการตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานทำหน้าที่ตรวจประเมินระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้การรับรองและขึ้นทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประสงค์จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยมีความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการให้บริการตรวจประเมินระบบดังกล่าว ทั้งนี้ขั้นตอนการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้กำหนดให้ครอบคลุมถึงขั้นตอนต่างๆ ในการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรอง การตรวจติดตาม และการตรวจประเมินเพื่อการรับรองใหม่  (แผนผังแสดงดังรูป)

แผนผังแสดงกระบวนการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม


ค่าบริการตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารการวิจัยฯ มี 2 ส่วน ประกอบด้วย
1. ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรอง (อายุ 3 ปี) ในอัตรา 20,000 บาท / ฉบับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. ค่าตรวจประเมินระบบบริหารการวิจัยฯ ในอัตรา 15,000 บาท / คน-วัน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยแต่ละครั้งในการตรวจประเมินระบบจะต้องใช้อย่างน้อย 2 คน-วัน


Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ.2559 >>> โหลด <<<
2. ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 391) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม >>> โหลด <<<

3. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม >>> โหลด <<<
4. ประกาศ สวทช. เรื่อง การตรวจประเมิน การรับรอง และการขึ้นทะเบียนระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม >>> โหลด <<<
5. ข้อกำหนดระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (2559) >>> โหลด <<<
6. แบบคำขอรับการตรวจประเมิน การรับรอง และขึ้นทะเบียนระบบบริหารการวิจัยฯ >>> โหลด <<<
7. ข้อกำหนดทั่วไป (General Rule)

7.1 การรักษาความลับและการแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสีย (G-RDIMS-001) Rev.1ต.ค.2559 >>> โหลด <<<

7.2 การอุทธรณ์และการร้องเรียน (G-RDIMS-002) Rev.1ต.ค.2559 >>> โหลด <<<

7.3 บทบาท หน้าที่ และการดำเนินงานของคณะกรรมการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (G-RDIMS-003) Rev.1ต.ค.2559 >>> โหลด <<<

7.4 การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (G-RDIMS-004) Rev.1ต.ค.2559>>> โหลด <<<

7.5 การใช้เครื่องหมายรับรอง (G-RDIMS-005) Rev.1ต.ค.2559 >>> โหลด <<<