Get Adobe Flash player

Contact

งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 1328 - 1332
โทรสาร : 0-2564-7081
http:// www.nstda.or.th/rdp
E - mail : rdc@nstda.or.th

Fast Track คือ โครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาแบบช่องทางด่วน โดยหลังจากสำนักงานฯ ได้รับข้อเสนอโครงการแล้ว จะนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองโครงการฯ โดยไม่ต้องผ่านการประเมินเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญ

 

ขั้นตอนการพิจารณารับรองโครงการฯ

รูปแสดงขั้นตอนการพิจารณารับรองโครงการฯ กรณีโครงการฯพิจารณาแบบช่องทางด่วน

 

หมายเหตุ : (1) ผู้ทำวิจัย ต้องได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรให้เป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และได้มีการลงในประกาศราชกิจจานุเบกษา

 

ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ ที่เข้าข่ายพิจารณาแบบ Fast Track มีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ


1. โครงการฯ ที่รับจ้างทำวิจัยโดยหน่วยงานของรัฐ/สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และหน่วยงานที่ไม่แสวงกำไรที่คณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเห็นชอบ

2. โครงการร่วมวิจัย

3. โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP)