Get Adobe Flash player

Contact

งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 1328 - 1332
โทรสาร : 0-2564-7081
http:// www.nstda.or.th/rdp
E - mail : rdc@nstda.or.th

- หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณารับรองโครงการฯ (บังคับใช้ 4 ม.ค. 60)

- แบบคำขอรับการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา (1 ก.ค. 59)
- คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงการที่ได้รับรองแล้ว 1 ก.ค. 57
- เอกสารรับรองการทำสัญญาจ้างวิจัย (ใช้เฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถเปิดเผยเอกสารสัญญาได้)
- เอกสารรับรองการทำสัญญาร่วมวิจัย (ใช้เฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถเปิดเผยเอกสารสัญญาได้)

 

- Brochure ประชาสัมพันธ์โครงการ 300% >>โหลด<<