Get Adobe Flash player

Contact

งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 1328 - 1332
โทรสาร : 0-2564-7081
http:// www.nstda.or.th/rdp
E - mail : rdc@nstda.or.th

การขอรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เจ้าของโครงการ (บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) ยื่นแบบคำขอรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผ่านระบบ RDC Online

1 โครงการฯ ทั่วไป หลังจากสำนักงานฯ ได้รับข้อเสนอโครงการแล้ว จะนำส่งโครงการให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินเบื้องต้น ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองต่อไป

1.1 เอกสารประกอบการยื่นแบบคำขอฯ

(ก) ข้อเสนอโครงการ

(ข) สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/นิติบุคคล ของเจ้าของโครงการ

(ค) สำเนาแบบคำขอเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ว.พ.01 ของ ผู้ทำวิจัย(1)

1.2 ขั้นตอนการพิจารณารับรองโครงการฯ แสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการพิจารณารับรองโครงการฯ กรณีโครงการทั่วไป

 

2 โครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาแบบช่องทางด่วน หลังจากสำนักงานฯ ได้รับข้อเสนอโครงการแล้ว จะนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองโครงการฯ โดยไม่ต้องผ่านการประเมินเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญ

2.1 เอกสารประกอบการยื่นแบบคำขอฯ

(ก) ข้อเสนอโครงการ

(ข) สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/นิติบุคคล ของเจ้าของโครงการ

(ค) สำเนาแบบคำขอเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ว.พ.01 ของ ผู้ทำวิจัย(1)

(ง) สำเนาเอกสารสัญญาจ้าง/ร่วม/iTAP

2.2 ขั้นตอนการพิจารณารับรองโครงการฯ แสดงดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการพิจารณารับรองโครงการฯ กรณีโครงการฯพิจารณาแบบช่องทางด่วน

 

หมายเหตุ : (1) ผู้ทำวิจัยฯ ต้องได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรให้เป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และได้มีการลงในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 1328 - 1332

โทรสาร : 0-2564-7081

http:// www.nstda.or.th/rdp

E - mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it