MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  สวทช. กับสุขภาพของคนไทย

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

    

   สวทช. กับสุขภาพของคนไทย


   สุขภาพดี เป็นพรอันประเสริฐที่ทุกคนปรารถนา แต่ในยุคปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไป อัตราการขยายตัวของประชากรสูง ส่งผลให้อัตราการแพร่ระบาด และการกลายพันธุ์ของโรค เพิ่มทวีคูณมากขึ้นทุกวัน สวทช. จึงได้ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพให้คนไทย เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า


   สวทช. ได้คิดค้นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยได้ พัฒนาวัคซีน ผลิตภัณฑ์ชีวภาพควบคุมลูกน้ำยุง ได้คิดค้นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อคาดการณ์โอกาสในการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ ได้ค้นหาวิธีการตรวจทางพันธุกรรม สำหรับให้ประชากรได้ใช้วางแผนครอบครัว เพื่อ การป้องกันการถ่ายทอดยีนที่ผิดปกติจากพ่อแม่สู่บุตร เช่น การเกิดโรคปากแหว่ง เพดานโหว่ โรคโลหิตจางในบุตร เป็นต้น


   รวมทั้งได้ใช้วิธีตรวจทางพันธุกรรม เพื่อตรวจรักษาโรคที่เป็นปัญหาเรื้อรัง สามารถทราบผลภายในเวลารวดเร็ว ได้แก่ การกำหนดปริมาณยากดภูมิคุ้มกันให้เหมาะสมกับผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไต การป้องกันการแพ้ยาที่รุนแรงสำหรับผู้ป่วยโรคลมชัก และโรคเก๊าท์ การความผิดปกติของเม็ดเลือดขาว สำรับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นต้น

   ผลิตภัณฑ์ชีวภาพควบคุมลูกน้ำยุง

   ผลิตภัณฑ์ชีวภาพควบคุมลูกน้ำยุง

    

   แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

   แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

    

   การแพ้ยาที่รุนแรง

    

   การแพ้ยาที่รุนแรง

    


    

    Items details

    • Hits: 1436 clicks
    • Average hits: 33.4 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 4
    น้อยมากที่สุด