MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  ผลงาน สวทช. กับนวัตกรรมอาหารเพื่อคนไทย

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

    

   ผลงาน สวทช. กับนวัตกรรมอาหารเพื่อคนไทย


   อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และอุตสาหกรรมอาหาร ยังเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก  สวทช. จึงได้มุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้าไปในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร


   โดย สวทช. ได้ร่วมพัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเจรจาต่อรองในเวทีการค้าโลก ได้แก่ กำหนดค่าฮีสตามีนในน้ำปลา ให้อยู่ในระดับที่ส่งออกได้ รวมทั้งได้พัฒนากล้าเชื้อที่ลดระยะเวลาการหมักน้ำปลา อุตสาหกรรมน้ำปลาส่งออกของไทยจึงมีอัตราการการเติบโตสูง อีกทั้งยังได้การประเมินความเสี่ยงของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในผลิตภัณฑ์แหนม จึงได้แหนมที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดโรค


   นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้ ที่มีความสะดวก ปลอดภัย และช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมส่งออก ได้แก่ ฟิล์มยืดอายุผลิตผลสด ยืดอายุผัก ผลไม้ เก็บรักษาผลิตผลสดต่างๆได้เพิ่มขึ้นถึง 2 - 5 เท่า รวมทั้งได้พัฒนาถุงคัดกรองช่วงแสง ป้องกันเพลี้ยแป้งและแมลง ทำให้มะม่วงผิวเหลืองสวย เรียบเนียน สามารถขายได้ราคาสูงขึ้น


   น้ำปลา, แหนม

   น้ำปลา,  แหนม


   ฟิล์มยืดอายุผักผลไม้สด

   ฟิล์มยืดอายุผักผลไม้สด


   ถุงแผ่นฟิล์มพลาสติกห่อมะม่วง


   ถุงแผ่นฟิล์มพลาสติกห่อมะม่วง

    

      
    

    Items details

    • Hits: 1782 clicks
    • Average hits: 41.4 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 6
    น้อยมากที่สุด