MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  สวทช. กับการพัฒนาชุมชนชนบทด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

    

   สวทช. กับการพัฒนาชุมชนชนบทด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


             สวทช. ให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งโดยการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับการผลิตและการแปรรูปที่ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณและคุณภาพที่ได้มาตรฐาน พัฒนาชุมชนให้มีแนวทางในการบริหารจัดการและพึ่งพาตนเองจากทรัพยากรในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนผ่านศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกร นักเรียน และเยาวชน เข้ามาใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ โดยมียุทธศาสตร์ในการดำเนินงานแบบมีพื้นที่เป้าหมายเพื่อสร้างเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นๆ เข้ามาเรียนรู้ เช่น หมู่บ้านผาคับและหมู่บ้านผาสุก อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เป็นต้นแบบการใช้ประโยชน์จากการผลิตพืชหลังนา และการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ พื้นที่หมู่บ้านบ่อเหมืองน้อย และห้วยน้ำผัก อ.นาแห้ว จ.เลย เป็นพื้นที่ต้นแบบในการผลิตสตรอเบอรี่ และการแปรรูปผลผลิต พื้นที่หมู่บ้านอุดมและสมบูรณ์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ เป็นพื้นที่ต้นแบบในประหยัดพลังงาน และใช้ประโยช์จากป่าหัวไร่ปลายนา และหมู่บ้านบาลาและหมู่บ้านเจ๊ะเด็ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส เป็นต้นแบบการพึ่งพาตนเองจากทรัพยากรในท้องถิ่น เป็นต้น


   ส่งเสริมการปลูกข้าวสาลี ใช้ประโยชน์จากพื้นที่หลังการทำนา          
          
   ส่งเสริมการปลูกข้าวสาลี ใช้ประโยชน์จากพื้นที่หลังการทำนา

    

   ต้นแบบการผลิตสตรอเบอรี่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      
    
   ต้นแบบการผลิตสตรอเบอรี่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    

   ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้สูบน้ำเพื่อการเกษตร
      
   ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้สูบน้ำเพื่อการเกษตร

    

   การพึ่งพาตนเองจากทรัพยากรในท้องถิ่น
    
   การพึ่งพาตนเองจากทรัพยากรในท้องถิ่น

    

    

     
    
    

    Items details

    • Hits: 2910 clicks
    • Average hits: 67.7 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 4
    น้อยมากที่สุด