โครงการวิจัยฝ่ายวิจัยนโยบาย ปี 2561

Last Updated on Wednesday, 27 December 2017 11:37

Print

โครงการวิจัยของฝ่ายวิจัยนโยบาย ปี 2561


โครงการวิจัยของฝ่ายวิจัยนโยบาย ปี 2561


1. การสำรวจข้อมูลอินเทอร์เน็ตและศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ปี 2557-2559

2. โครงการที่ปรึกษาจัดทำแผนที่นำทางการควบคุมคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบบูรณาการ

3. Translational Research Model: ผลงาน สวทช.

4. STI Infrastructure: ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน วทน.

5. NSTDA Transformation : ศึกษาสถาบันวิจัยต่างประเทศ

6. การจัดทำแผนที่นำทาง ด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

7. Market Intelligence

8. Technology Intelligence

9. Policy Watch