001_0

Thai International Plastics and Rubber Exhibition 2011

ห้องสัมมนา  ไบเทค บางนา

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554

บริษัท เมอร์ค จำกัด สาขาของบริษัท เมอร์ค เคจีเอเอ ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกทางด้านเคมีภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ได้พัฒนาสารเติมแต่งชนิดพิเศษ โซล่าร์แฟลร์® ที่สามารถกรองรังสีความร้อนช่วงใกล้จากดวงอาทิตย์  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาแผ่นฟิล์มพลาสติกคลุมโรงเรือนเพาะปลูกสำหรับลดความร้อนแรงของแสงแดดภายในโรงเรือน จึงได้ร่วมดำเนินงานวิจัยภายใต้โครงการวิจัย Development of SolarFlair® filled plastic films covered Greenhouse for solar heat reduction กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแผ่นฟิล์มพลาสติกคลุมโรงเรือนที่สามารถลดการส่องผ่านของรังสีความร้อนช่วงใกล้จากดวงอาทิตย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพของพืชผลทางการเกษตรขณะเติบโต ให้ผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐาน  อันจะเป็นประโยชน์และช่วยเร่งให้เกิดการก้าวกระโดดแห่งนวัตกรรมในประเทศไทย และจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งโครงการความร่วมมือดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายของเมอร์คที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสังคมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

มร. อมันน์ บัตทาจาร์จี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมอร์ค จำกัด กล่าวว่า “การร่วมมือวิจัยในครั้งนี้ถือเป็นการร่วมวิจัยครั้งแรกในแถบเอเซีย ซึ่งนับได้ว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาด้านการเกษตร เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในปัจจุบัน ส่งผลให้เทคโนโลยีโรงเรือนเพาะปลูกมีความสำคัญและเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น  เพราะเทคโนโลยีนี้สามารถช่วยประหยัดพลังงาน  และลดการสูญเสียผลผลิตจากสภาวะโลกร้อน”

002_0

ด้าน สวทช. มีความเห็นว่า การเผยแพร่ผลงานวิจัยในครั้งนี้ นับเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน  ที่มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน ในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้งานและหวังว่าจะเป็นการสร้างจุดเปลี่ยนให้เทคโนโลยีโรงเรือนมีการนำไปใช้แพร่หลายมากขึ้น

ผงโซล่าร์แฟลร์® เป็นผงโปร่งแสง ที่มีคุณสมบัติสะท้อนรังสีความร้อน ลดการส่องผ่านของรังสีความร้อนช่วง 780 – 1400 นาโนเมตร และหากผสมลงในพลาสติกใสในปริมาณที่เหมาะสม ทำให้แสงช่วงที่ตามองเห็น ซึ่งเป็นช่วงแสงที่เหมาะต่อการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโตของพืช ส่องผ่านได้ในระดับที่เพียงพอต่อความต้องการนำไปใช้เป็นพลังงานของพืช ด้วยคุณสมบัตินี้จึงสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาแผ่นฟิล์มพลาสติกคลุมโรงเรือนลดความเข้มของรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่สูงเกินไปของระบบการเพาะปลูกในโรงเรือน

003_0

ในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกใช้โรงเรือนผักไฮโดรโพนิกมาเป็นต้นแบบ ซึ่งผลการทดสอบพบว่าผักไฮโดรโพนิกที่ปลูกภายใต้โรงเรือนที่คลุมด้วยพลาสติกที่มีผงสีโซล่าร์แฟลร์® เป็นส่วนประกอบ  มีปริมาณและคุณภาพของผลผลิตดีกว่าผักไฮโดรโพนิกภายใต้โรงเรือนที่คลุมด้วยพลาสติกที่มีขายในท้องตลาด   ผลการทดสอบนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจน     สำหรับการทดสอบในภูมิภาคตะวันออกเฉียง-เหนือ

จากผลความสำเร็จของการวิจัยครั้งนี้ บริษัท เมอร์ค จำกัด  ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการลดความร้อนภายในโรงเรือนด้วยฟิล์มผสมผงสี โซล่าร์แฟลร์® ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554 ณ ห้องสัมมนา MR219 ภายในงาน Thai International Plastics and Rubber Exhibition 2011

004

ในงานสัมมนาครั้งนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้และเปิดโลกทัศน์ด้านงานวิจัยแล้ว ภายในงานสัมมนายังเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนที่สนใจในงานวิจัย และผลิตภัณฑ์ ทำการเจรจาธุรกิจเพื่อต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ภาคการตลาด ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษ ในการรับโปรโมชั่นจากทางคณะผู้จัดงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผงโซล่าร์แฟลร์® อีกด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับ สวทช.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่ในการดำเนินการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ให้บริการทางเทคนิค และวางรากฐานการพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก อีกทั้งยังให้การสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม และด้านอื่นๆ ที่นำไปสู่การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่องค์กรของรัฐและเอกชน ลงทุนและให้การสนับสนุนในกิจการ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 5 หน่วยงานหลัก ได้แก่ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) และศูนย์แห่งชาติอีก 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ (MTEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ทั้งนี้สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th

ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท เมอร์ค จำกัด

บริษัท เมอร์ค จำกัด ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2534 โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท เมอร์ค เคจีเอเอ ประเทศเยอรมนี และบริษัท บี. กริม (ประเทศไทย) ถือเป็นการขยายกิจการของกลุ่มบริษัท เมอร์ค ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศเยอรมนี ที่มียอดขายถึง 9.3 พันล้านยูโรในปี 2553 และมีประวัติยาวนานกว่า 340 ปี มีพนักงานประมาณ 40,000 คน ใน 67 ประเทศทั่วโลก เมอร์ค ประเทศไทย เป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงพยาบาล สถาบันการศึกษา และอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย โดยผงสีโซล่าร์แฟลร์อยู่ในส่วนผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผงสีมุกในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ สิ่งพิมพ์ พลาสติก การเคลือบ ยานยนต์ และผงสีมุกสำหรับเครื่องสำอางค์ นอกจากนี้ เมอร์คยังมีเคมีภัณฑ์เพื่อตอบสนองความก้าวหน้าของเทคโนโลยี อาทิ Liquid Crystal สำหรับจอทีวี น้ำยาเคลือบเลนส์  สารเรืองแสงสำหรับหลอดไฟ LED และสารเคลือบทำแผงโซล่าเซลล์ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมอร์ค ประเทศไทยได้ที่ www.merck.co.th และข้อมูลเกี่ยวกับเมอร์ค เคจีเอเอได้ที่  www.merck.de