MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

สิทธิบัตร

สิทธิบัตร ถือเป็นดัชนีชี้วัดถึงความสำเร็จในการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมขององค์กร ในระดับโลก พันธกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ตามแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2550 - 2554   คือ มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศ พร้อมทั้งดำเนินการกิจกรรมด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคคลากร และการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิผลสูงสุด โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ข้อหนึ่งคือ สั่งสมและบริหารจัดการความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. คือ กำหนดยื่นขอจดสิทธิบัตร 300 เรื่อง และได้รับสิทธิบัตรไม่น้อยกว่า 75 เรื่อง ภายในปี 2554

สรุปภาพรวม กิจกรรมสิทธิบัตร สวทช. ตามปีงบประมาณต่างๆ ดังนี้

 

สิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร
ผังภูมิ
วงจรรวม
สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
สิทธิบัตร
การออกแบบ
อนุสิทธิบัตร
การประดิษฐ์
Grand Total
ปี 2553   8   21 29
BIOTEC   4   1 5
CO   1   7 8
CPMO       4 4
MTEC   3   5 8
NANOTEC       4 4
ปี 2554   2 5 36 43
BIOTEC   2   5 7
CO       4 4
CPMO       3 3
MTEC     3 8 11
NANOTEC       7 7
NECTEC     2 9 11
ปี 2555 2 4 2 43 51
BIOTEC       2 2
CO       2 2
CPMO       4 4
MTEC   2 2 11 15
NANOTEC   1   7 8
NECTEC 2 1   17 20
ปี 2556 11 7 7 83 108
BIOTEC   2   19 21
CO     6 3 9
CPMO       5 5
MTEC   1   19 20
NANOTEC       23 23
NECTEC 11 4 1 14 30
ปี 2557 2 6 11 62 81
BIOTEC       15 15
CO   1   3 4
CPMO       2 2
MTEC   3 10 17 30
NANOTEC       16 16
NECTEC 2 2 1 9 14
ปี 2558 2 6 11 98 117
BIOTEC       28 28
CO     1 2 3
CPMO       3 3
MTEC   2 6 31 39
NANOTEC       22 22
NECTEC 2 4 4 12 22
Grand Total 17 33 36 343 429

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
81 จานอาหารสำหรับคนพิการ 1086
82 กรรมวิธีการผลิตเส้นใยไฟโบรอินที่มีไคโตซานและนาโนซิลเวอร์เป็นสวนประกอบ 1048
83 กรรมวิธีการเตรียมเจลาตินไฮโดรเจลที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโนผสมอยู่ด้วยวิธีการฉายรังสีแกมมา 1046
84 อุปกรณ์เซนเซอร์ชนิดไฟฟ้าเคมีที่ใช้คาร์บอนนาโนทิวบ์แบบตั้งตรง (VERTICALLY ALIGNED CARBON NANOTUBE) สำหรับตรวจวัดสารเร่งเนื้อแดง (SALVUTAMOL) 1037
85 เครื่องผลิตก๊าซชีวภาพขนาดเล็กแบบต่อเนื่อง 1008
86 สารยับยั้งการกัดกร่อนของโลหะ 992
87 องค์ประกอบของพอลิแลคติกแอซิดที่มีสมบัติต้านแรงกระแทกสูงจากอนุภาคยางอคริเลตที่ผ่านการวัลคาไนซ์อย่างสมบูรณ์ 975
88 การพัฒนากรรมวิธีการเก็บรักษาถุงเก็บน้ำเชื้อของกุ้งกุลาดำ (PENAEUS MONODON) ด้วยวิธีการแช่เย็น 965
89 เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ (ผลิตภัณฑ์) 958
90 สารเคลือบเมล็ดพันธุ์พืช 954
91 เครื่องเก็บเกี่ยวแม่เพรียงทราย 944
92 หมุดยึดทางทันตกรรมจัดฟัน 938
93 กรรมวิธีการสกัดสารพรีไบโอติกจากพืช 919
94 กระบวนการผลิตลูกตาเทียม-ไฮดรอกซีอาปาไทต์มีรูพรุนเคลื่อนไหวได้แบบฝังและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 915
95 องค์ประกอบของพอลิแลคติกแอซิดที่มีสมบัติต้านแรงกระแทกสูงจากอนุภาคยางซิลิโคนที่ผ่านการวัลคาไนซ์อย่างสมบูรณ์ 893
96 เครื่องสีข้าว 891
97 แผ่นกระจายแรงสำหรับเกราะกันกระสุนคอมโพสิท 889
98 ไอศครีมแก้วมังกรที่ลดไขมันและพลังงานและกรรมวิธีการผลิต 882
99 กรรมวิธีการถนอมรักษาเงาะด้วยการทำแช่อิ่มกึ่งแห้ง 874
100 ระบบตรวจวัดน้ำตาลซูโครสด้วยเทคนิคการวัดแบบพัลส์แอมเพอโรเมตรีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล 865

Page 5 of 18