MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

สิทธิบัตร

สิทธิบัตร ถือเป็นดัชนีชี้วัดถึงความสำเร็จในการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมขององค์กร ในระดับโลก พันธกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ตามแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2550 - 2554   คือ มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศ พร้อมทั้งดำเนินการกิจกรรมด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคคลากร และการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิผลสูงสุด โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ข้อหนึ่งคือ สั่งสมและบริหารจัดการความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. คือ กำหนดยื่นขอจดสิทธิบัตร 300 เรื่อง และได้รับสิทธิบัตรไม่น้อยกว่า 75 เรื่อง ภายในปี 2554

สรุปภาพรวม กิจกรรมสิทธิบัตร สวทช. ตามปีงบประมาณต่างๆ ดังนี้

 

สิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร
ผังภูมิ
วงจรรวม
สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
สิทธิบัตร
การออกแบบ
อนุสิทธิบัตร
การประดิษฐ์
Grand Total
ปี 2553   8   21 29
BIOTEC   4   1 5
CO   1   7 8
CPMO       4 4
MTEC   3   5 8
NANOTEC       4 4
ปี 2554   2 5 36 43
BIOTEC   2   5 7
CO       4 4
CPMO       3 3
MTEC     3 8 11
NANOTEC       7 7
NECTEC     2 9 11
ปี 2555 2 4 2 43 51
BIOTEC       2 2
CO       2 2
CPMO       4 4
MTEC   2 2 11 15
NANOTEC   1   7 8
NECTEC 2 1   17 20
ปี 2556 11 7 7 83 108
BIOTEC   2   19 21
CO     6 3 9
CPMO       5 5
MTEC   1   19 20
NANOTEC       23 23
NECTEC 11 4 1 14 30
ปี 2557 2 6 11 62 81
BIOTEC       15 15
CO   1   3 4
CPMO       2 2
MTEC   3 10 17 30
NANOTEC       16 16
NECTEC 2 2 1 9 14
ปี 2558 2 6 11 98 117
BIOTEC       28 28
CO     1 2 3
CPMO       3 3
MTEC   2 6 31 39
NANOTEC       22 22
NECTEC 2 4 4 12 22
Grand Total 17 33 36 343 429

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
61 วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดที่มีเรซินเป็นส่วนประกอบพื้นฐาน 1899
62 เครื่องเคลือบฟิล์มบนแผ่นกระจก 1861
63 สารเติมแต่งน้ำมันแก็สโซลีนและน้ำมันดีเซลเพื่อช่วยในการสันดาปของเครื่องยนต์ 1806
64 ชุดตรวจสอบเชื้อวัณโรคจากสิ่งส่งตรวจในระดับห้องปฏิบัติการ โดยวิธี ONE-TUBE NESTED PCR 1759
65 เครื่องบดเมล็ดพืช 1718
66 Transgenic rice plants with reduced expression of 0s2AP and elevated levels of 2-acetyl-1-pyrroline 1664
67 การผลิตนาโนทังสเตนออกไซด์ด้วยวิธีการตกตะกอน 1664
68 การตรวจหา DNA ของเชื้อ M.MARINUM และ M.FORTUITUM COMPLEX 1664
69 Optical touch switch structures 1641
70 ก๊าซเซนเซอร์แบบฟิล์มบางชนิดที่มีตัวทำความร้อนอยู่ด้านเดียวกับเซนเซอร์ และกระบวนการผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว 1609
71 ระบบไนตริฟิเคชั่นแบบท่อยาว 1592
72 ก๊าซเซนเซอร์แบบฟิล์มบางที่สร้างโดยกระบวนการ ion-assisted electron beam evaporation และกระบวนการผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว 1558
73 Antimalarial pyrimidine derivatives and methods of making and using them 1468
74 Dengue virus mutant strain, MBU 01-2002 1394
75 เครื่องมือและวิธีการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุโดยจุลินทรีย์แบบใช้ออกซิเจน 1385
76 Antituberculosis compounds, Hirsutellones A, B and C 1378
77 System and method for manipulating information and map for geographical resources management 1352
78 อุปกรณ์ควบคุมความเข้มแสงสำหรับใช้ในระบบมัลติเพล็กซ์ทางความยาวคลื่นแสง 1220
79 กรรมวิธีการเก็บรักษาเซลล์ของจุลชีพให้มีชีวิตอยู่ได้นาน 1173
80 วัสดุปิดแผลจากแผ่นฟิล์มอัลจิเนตที่ผสมสารเอเซียติโคไซด์และกรรมวิธีการผลิต 1143

Page 4 of 18