MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

สิทธิบัตร

สิทธิบัตร ถือเป็นดัชนีชี้วัดถึงความสำเร็จในการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมขององค์กร ในระดับโลก พันธกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ตามแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2550 - 2554   คือ มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศ พร้อมทั้งดำเนินการกิจกรรมด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคคลากร และการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิผลสูงสุด โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ข้อหนึ่งคือ สั่งสมและบริหารจัดการความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. คือ กำหนดยื่นขอจดสิทธิบัตร 300 เรื่อง และได้รับสิทธิบัตรไม่น้อยกว่า 75 เรื่อง ภายในปี 2554

สรุปภาพรวม กิจกรรมสิทธิบัตร สวทช. ตามปีงบประมาณต่างๆ ดังนี้

 

สิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร
ผังภูมิ
วงจรรวม
สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
สิทธิบัตร
การออกแบบ
อนุสิทธิบัตร
การประดิษฐ์
Grand Total
ปี 2553   8   21 29
BIOTEC   4   1 5
CO   1   7 8
CPMO       4 4
MTEC   3   5 8
NANOTEC       4 4
ปี 2554   2 5 36 43
BIOTEC   2   5 7
CO       4 4
CPMO       3 3
MTEC     3 8 11
NANOTEC       7 7
NECTEC     2 9 11
ปี 2555 2 4 2 43 51
BIOTEC       2 2
CO       2 2
CPMO       4 4
MTEC   2 2 11 15
NANOTEC   1   7 8
NECTEC 2 1   17 20
ปี 2556 11 7 7 83 108
BIOTEC   2   19 21
CO     6 3 9
CPMO       5 5
MTEC   1   19 20
NANOTEC       23 23
NECTEC 11 4 1 14 30
ปี 2557 2 6 11 62 81
BIOTEC       15 15
CO   1   3 4
CPMO       2 2
MTEC   3 10 17 30
NANOTEC       16 16
NECTEC 2 2 1 9 14
ปี 2558 2 6 11 98 117
BIOTEC       28 28
CO     1 2 3
CPMO       3 3
MTEC   2 6 31 39
NANOTEC       22 22
NECTEC 2 4 4 12 22
Grand Total 17 33 36 343 429

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
41 กระบวนการแสดงผลข้อมูลและแผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรทางภูมิศาสตร์ 2555
42 อุปกรณ์โพลาไรเซชั่นที่หมุนได้ 2549
43 กระบวนการแยกสารสกัดแอนติโมนีไตรออกไซด์จากแร่พลวง 2394
44 กรรมวิธีผลิตเชื้อไวรัส และการผสมสูตรเชื้อไวรัสเป็นการกำจัดแมลงศัตรูพืช 2326
45 อุปกรณ์และวิธีการควบคุมการวัดอุณหภูมิของวัตถุด้วยภาพรังสีความร้อน 2306
46 การจำแนกชนิดเชื้อ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS และ NONTUBERCULOUS MYCOBACTERIA โดยวิธี ONE-TUBE MULTIPLEX PCR 2300
47 เครื่องตรวจหาและกำจัดตำหนิหรือสิ่งปลอมปนในวัสดุยาง 2268
48 อุปกรณ์ตรึงกระดูกนอกกายแกนเชื่อมเล็ก 2257
49 กรรมวิธีการผลิตวัสดุตกแต่งแผลจากอนุพันธ์ไคติน/ไคโตซาน 2247
50 เครื่องวิเคราะห์และกระบวนการในการวิเคราะห์การกระจายขนาดของอนุภาคโดยวิธีการตกตะกอน 2230
51 สารประกอบเพียโซอิเล็กทริกเซรามิกสำหรับใช้ในส่วนกระจายเสียงและกรรมวิธีผลิตสารประกอบดังกล่าว 2212
52 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าชนิดลำดับก่อนหลังสำหรับรักษาผู้ป่วยกลืนลำบาก 2102
53 กรรมวิธีการผลิตไคตินไฮโดรเจลเพื่อใช้เป็นวัสดุตกแต่งแผล 2055
54 กรรมวิธีการวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อลิ้นและคอ ขณะกลืนที่บันทึกด้วยอิเล็กโตรด ชนิดปิดบนผิวหนัง 2003
55 Thin film solar cell and its fabrication Process 1986
56 วิธีลดแสงรบกวนในแป้นคีย์สัมผัสเชิงแสงโดยอาศัยเทคนิคการมัลติเพล็กซ์ลำแสง 1978
57 โครงสร้างระบบชดเชยโพลาไรเซชันโหมดดิสเพอร์ชันแบบดิจิตอล 1966
58 สารช่วยเร่งการแตกกระจายตัวในยาเม็ดชนิดใหม่ผลิตจากแป้งมันสำปะหลัง 1947
59 อุปกรณ์ควบคุมแบบเวกเตอร์สำหรับควบคุมยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบสามเฟส 1931
60 อุปกรณ์เคลือบฟิลม์โลหะออกไซด์จากด้านล่างโดยการไพโรไลซิสละอองสารละลายตั้งต้นที่เกิดจากคลื่นอัลตร้าโซนิก 1920

Page 3 of 18