MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

สิทธิบัตร

สิทธิบัตร ถือเป็นดัชนีชี้วัดถึงความสำเร็จในการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมขององค์กร ในระดับโลก พันธกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ตามแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2550 - 2554   คือ มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศ พร้อมทั้งดำเนินการกิจกรรมด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคคลากร และการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิผลสูงสุด โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ข้อหนึ่งคือ สั่งสมและบริหารจัดการความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. คือ กำหนดยื่นขอจดสิทธิบัตร 300 เรื่อง และได้รับสิทธิบัตรไม่น้อยกว่า 75 เรื่อง ภายในปี 2554

สรุปภาพรวม กิจกรรมสิทธิบัตร สวทช. ตามปีงบประมาณต่างๆ ดังนี้

 

สิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร
ผังภูมิ
วงจรรวม
สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
สิทธิบัตร
การออกแบบ
อนุสิทธิบัตร
การประดิษฐ์
Grand Total
ปี 2553   8   21 29
BIOTEC   4   1 5
CO   1   7 8
CPMO       4 4
MTEC   3   5 8
NANOTEC       4 4
ปี 2554   2 5 36 43
BIOTEC   2   5 7
CO       4 4
CPMO       3 3
MTEC     3 8 11
NANOTEC       7 7
NECTEC     2 9 11
ปี 2555 2 4 2 43 51
BIOTEC       2 2
CO       2 2
CPMO       4 4
MTEC   2 2 11 15
NANOTEC   1   7 8
NECTEC 2 1   17 20
ปี 2556 11 7 7 83 108
BIOTEC   2   19 21
CO     6 3 9
CPMO       5 5
MTEC   1   19 20
NANOTEC       23 23
NECTEC 11 4 1 14 30
ปี 2557 2 6 11 62 81
BIOTEC       15 15
CO   1   3 4
CPMO       2 2
MTEC   3 10 17 30
NANOTEC       16 16
NECTEC 2 2 1 9 14
ปี 2558 2 6 11 98 117
BIOTEC       28 28
CO     1 2 3
CPMO       3 3
MTEC   2 6 31 39
NANOTEC       22 22
NECTEC 2 4 4 12 22
Grand Total 17 33 36 343 429

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
21 เครื่องผลิตขนมจีน 4141
22 อุปกรณ์ไถดินดานชนิดสั่น 3826
23 ชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการพรวนดินและกำจัดวัชพืชที่ใช้กับรถพรวนเดินตามชนิดไม่มีล้อ 3796
24 เครื่องเปิดผลมะพร้าวอ่อน 3751
25 แผงรับความร้อนเพื่อทำน้ำร้อนและผลิตกระแสไฟฟ้า 3685
26 เครื่องวัดความดันไลท์ดีเพนเดนทีเทคเตอร์สำหรับวัดความดันของของไหล 3674
27 อุปกรณ์สำหรับพรวนดิน 3506
28 กรรมวิธีการผลิตชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาในรูปผงแห้ง 3424
29 กรรมวิธีผลิตเครื่องดื่มน้ำนมข้าวและเครื่องดื่มน้ำนมข้าว 3333
30 อุปกรณ์คลัตซ์ช่วยเลี้ยวและชุดเฟืองขับสุดท้ายของรถไถเดินตาม 3070
31 กระบวนการผลิต 2-อะซิทิล-1-ไพโรลีน ซึ่งเป็นสารสำคัญที่ให้กลิ่นข้าวหอมมะลิ 3050
32 การผลิตวัสดุสำหรับใช้เตรียมฐานฟันปลอม ประเภทแข็งตัวด้วยความร้อน 3038
33 เครื่องสำรองพลังงานไฟฟ้าแบบประสิทธิภาพสูงจากแบตเตอรี่ 2874
34 โทรศัพท์ 2846
35 ชุดซี่พรวนดิน 2776
36 ตะกั่วผสมโพลีเอทธิลีนสำหรับใช้กำบังรังสี 2757
37 เครื่องนับครั้งการใช้โทรศัพท์ 2730
38 รถสามล้อสกายแล็บ 2685
39 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของไตรเมทโทรพริม(Trimethoprim) และวิธีการสังเคราะห์ เพื่อนำไปพัฒนาเป็นยาต้านมาเลเรีย 2668
40 อนุพันธ์สารต้านมาลาเรีย 5-เอริล-6-ซับสทิทิวเต็ด-2,4-ไดอะมิโนไพริมิดีน(5-aryl-6-substituted-2,4-diaminopyrimidine) และกรรมวิธีการเตรียมอนุพันธ์สารต้านมาลาเรีย 5-เอริล-6-ซับสทิทิวเต็ด-2,4-ไดอิมิโนไพริมิดีน 2574

Page 2 of 18