MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

สิทธิบัตร

สิทธิบัตร ถือเป็นดัชนีชี้วัดถึงความสำเร็จในการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมขององค์กร ในระดับโลก พันธกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ตามแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2550 - 2554   คือ มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศ พร้อมทั้งดำเนินการกิจกรรมด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคคลากร และการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิผลสูงสุด โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ข้อหนึ่งคือ สั่งสมและบริหารจัดการความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. คือ กำหนดยื่นขอจดสิทธิบัตร 300 เรื่อง และได้รับสิทธิบัตรไม่น้อยกว่า 75 เรื่อง ภายในปี 2554

สรุปภาพรวม กิจกรรมสิทธิบัตร สวทช. ตามปีงบประมาณต่างๆ ดังนี้

 

สิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร
ผังภูมิ
วงจรรวม
สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
สิทธิบัตร
การออกแบบ
อนุสิทธิบัตร
การประดิษฐ์
Grand Total
ปี 2553   8   21 29
BIOTEC   4   1 5
CO   1   7 8
CPMO       4 4
MTEC   3   5 8
NANOTEC       4 4
ปี 2554   2 5 36 43
BIOTEC   2   5 7
CO       4 4
CPMO       3 3
MTEC     3 8 11
NANOTEC       7 7
NECTEC     2 9 11
ปี 2555 2 4 2 43 51
BIOTEC       2 2
CO       2 2
CPMO       4 4
MTEC   2 2 11 15
NANOTEC   1   7 8
NECTEC 2 1   17 20
ปี 2556 11 7 7 83 108
BIOTEC   2   19 21
CO     6 3 9
CPMO       5 5
MTEC   1   19 20
NANOTEC       23 23
NECTEC 11 4 1 14 30
ปี 2557 2 6 11 62 81
BIOTEC       15 15
CO   1   3 4
CPMO       2 2
MTEC   3 10 17 30
NANOTEC       16 16
NECTEC 2 2 1 9 14
ปี 2558 2 6 11 98 117
BIOTEC       28 28
CO     1 2 3
CPMO       3 3
MTEC   2 6 31 39
NANOTEC       22 22
NECTEC 2 4 4 12 22
Grand Total 17 33 36 343 429

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
121 เนื้อดินปั้นเผาไฟต่ำที่เกิดการเคลือบในตัว 785
122 อุปกรณ์อุดรูเจาะกะโหลกศีรษะที่สามารถปรับรูปทรงให้เข้ากับรูปทรงพื้นผิวของกะโหลกด้วยความร้อน 784
123 เฮอร์สุเทลโลนเอ บี และซี สารประกอบต้านวัณโรคชนิดใหม่ 780
124 เครื่องนับการเคลื่อนไหวข้อต่ออิเล็กทรอนิกส์ 779
125 วิธีการจัดเก็บและวิเคราะห์แบบจำลองฟันดิจิทัล 3 มิติโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต 777
126 วิธีการบันทึกข้อมูลสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 777
127 อุปกรณ์ตรวจหาขั้วแม่เหล็กด้วยแมคนีโตรทรานซิลเตอร์ 775
128 แกนเท้าเทียม 774
129 แผ่นเชื่อมต่อทางไฟฟ้าสำหรับใช้งานในเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง 761
130 สูตรเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผา 760
131 ไมโครคานติลิเวอร์ที่มีโครงสร้างอิสระแบบปลายเปิดของแบเรียมเซอร์โคเนตไทเทเนต 759
132 SIC7845XISO1178/85 Compliant FDX-B Read Only Animal RFID IC With Advanced Read/Write Function fof Traceability Database 756
133 กระบวนการผลิตไบโอดีเซลที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ 756
134 ป้ายอาร์เอฟไอดีที่ปรับความหนาของสายอากาศ 754
135 เครื่องยกผู้ป่วย 752
136 วิธีการสร้างแม่แบบสำหรับการเจาะทางการแพทย์สำหรับการเจาะยึดสกรู และแกนบอกตำแหน่งชนิดชั่วคราว 748
137 อุปกรณ์ชดเชยสัญญาณภาระสำหรับเครื่องยนต์เบนซินดัดแปลงใช้เชื้อเพลิงเอทานอล 743
138 เครื่องเข้ารหัสและถอดรหัสตรวจสอบพาริตี้ความหนาแน่นต่ำ (Low-Density Parity-Check: LDPC) สำหรับระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ตามมาตรฐาน IEEE802.16e 731
139 ชุดเชื่อมต่อสำหรับควบคุมเก้าอี้ล้อเลื่อนไฟฟ้าด้วยศีรษะที่มีตัวตรวจจับวัตถุ 725
140 แผ่นเชื่อมต่อทางไฟฟ้าสำหรับใช้งานในเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง 724

Page 7 of 18