MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

สิทธิบัตร

สิทธิบัตร ถือเป็นดัชนีชี้วัดถึงความสำเร็จในการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมขององค์กร ในระดับโลก พันธกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ตามแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2550 - 2554   คือ มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศ พร้อมทั้งดำเนินการกิจกรรมด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคคลากร และการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิผลสูงสุด โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ข้อหนึ่งคือ สั่งสมและบริหารจัดการความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. คือ กำหนดยื่นขอจดสิทธิบัตร 300 เรื่อง และได้รับสิทธิบัตรไม่น้อยกว่า 75 เรื่อง ภายในปี 2554

สรุปภาพรวม กิจกรรมสิทธิบัตร สวทช. ตามปีงบประมาณต่างๆ ดังนี้

 

สิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร
ผังภูมิ
วงจรรวม
สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
สิทธิบัตร
การออกแบบ
อนุสิทธิบัตร
การประดิษฐ์
Grand Total
ปี 2553   8   21 29
BIOTEC   4   1 5
CO   1   7 8
CPMO       4 4
MTEC   3   5 8
NANOTEC       4 4
ปี 2554   2 5 36 43
BIOTEC   2   5 7
CO       4 4
CPMO       3 3
MTEC     3 8 11
NANOTEC       7 7
NECTEC     2 9 11
ปี 2555 2 4 2 43 51
BIOTEC       2 2
CO       2 2
CPMO       4 4
MTEC   2 2 11 15
NANOTEC   1   7 8
NECTEC 2 1   17 20
ปี 2556 11 7 7 83 108
BIOTEC   2   19 21
CO     6 3 9
CPMO       5 5
MTEC   1   19 20
NANOTEC       23 23
NECTEC 11 4 1 14 30
ปี 2557 2 6 11 62 81
BIOTEC       15 15
CO   1   3 4
CPMO       2 2
MTEC   3 10 17 30
NANOTEC       16 16
NECTEC 2 2 1 9 14
ปี 2558 2 6 11 98 117
BIOTEC       28 28
CO     1 2 3
CPMO       3 3
MTEC   2 6 31 39
NANOTEC       22 22
NECTEC 2 4 4 12 22
Grand Total 17 33 36 343 429

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
101 ตัวตรวจวัดแก๊สชนิดฟิล์มบางโลหะออกไซด์ที่เคลือบด้วยแผ่นเยื่อซิลิกาไลต์-1 ชนิดเด่นระนาย 010 865
102 ระบบเพิ่มคุณภาพการได้ยินระหว่างการใช้เครื่องช่วยฟังรับโทรศัพท์มือถือโดยการผสมเสียงสิ่งแวดล้อม 850
103 เครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่งสำหรับสังเคราะห์เชื้อเพลิงเหลว 834
104 เครื่องผลิตไบโอดีเซลที่ใช้พลังงานจากระบบผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์และมีระบบพลังงานสำรองเป็นเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า 829
105 ระบบสำหรับผลิตไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชั่นด้วยน้ำร้อนและกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 828
106 ระบบเครื่องนับยาแบบส่งข้อมูลผลการนับ 824
107 เครื่องหั่นย่อยวัสดุเส้นใย 820
108 หีบห่อบรรจุป้ายอาร์เอฟไอดี 817
109 สูตรยางคอมพาวด์สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่มีความหนาแน่นสูงโดยการใช้แบเรียมซัลเฟตเป็นสารตัวเติม 814
110 กระบวนการผลิตกระเบื้องจากเศษแก้วด้วยวิธีอบไอน้ำ 811
111 องค์ประกอบหมึกสำหรับบ่งชี้ปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตที่ตกกระทบพื้นผิว 811
112 SIC7800 ไมโครชิพ RFID อเนกประสงค์ (ผังภูมิวงจรรวม) 809
113 ภาชนะสำหรับผลิตจุลสาหร่ายแบบต่อเนื่องและระบบผลิตจุลสาหร่ายแบบต่อเนื่อง 805
114 อุปกรณ์สำหรับดัดแปลงกล้องแบบปรับโฟกัสด้วยมือเป็นปรับด้วยไฟฟ้าสำหรับกล้องจุลทรรศน์ 803
115 กระบวนการจำแนกโรคในกล้วยไม้ สกุลหวายโดยใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 797
116 เครื่องกระตุ้นเส้นประสาท 795
117 กรรมวิธีการเตรียมและย้อมสีธรรมชาติบนผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ 793
118 กระบวนการเตรียมพอลิออกโซเมทาเลทบนตัวรองรับไทเทเนียเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอล 791
119 อุปกรณ์ปั่นไฟสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 788
120 กระบวนการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาพอลิออกโซเมทาเลทบนตัวรองรับไทเทเนียด้วยวิธีโซลโวเทอร์มอล 788

Page 6 of 18