MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  เช่า/ใช้พื้นที่

  Attention: open in a new window. PDF

    
   สวทช. มุ่งดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้บริการพื้นที่เช่าแก่เอกชนผู้สนใจการทำวิจัยและพัฒนาของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ตลอดจนการสนับสนุนการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัยของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ แก่ภาคสังคมและอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
    
   1)   บริการพื้นที่เช่าเพื่อทำวิจัยและพัฒนา ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
    
    บริการพื้นที่เช่าเพื่อทำวิจัยและพัฒนา ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
    
           อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เริ่มเปิดดำเนินการระยะที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2545 โดยถือเป็น “นิคมวิจัย” แห่งแรกของเมืองไทย ที่เป็นสถานที่ตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนาระดับประเทศ รวมถึงศูนย์วิจัยแห่งชาติ 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) รวมถึงการให้บริการเช่าพื้นที่กับภาคธุรกิจเอกชนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ อีกกว่า 60 บริษัท

            ปัจจุบันอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เปิดให้บริการระยะที่ 2 (อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2)) ซึ่งประกอบไปด้วย 4 อาคารที่เชื่อมต่อกัน มีพื้นที่ใช้สอยราว 124,000 ตรม. อาคารนี้ออกแบบภายใต้แนวความคิด “Work-Life Integration” ที่ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ให้ผู้เช่ามีความยืดหยุ่นในการทำงาน เหมาะสมกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน โดยอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 เพียบพร้อมด้วยบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย ภายใต้บรรยากาศที่ก่อเกิดให้เกิดชุมชนที่แลกเปลี่ยนแนวความคิด รูปแบบห้องที่ปรับเปลี่ยนได้ของอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทำให้สามารถตอบความต้องด้านการวิจัยเฉพาะทางของผู้เช่าแต่ละราย
    
   สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
   ฝ่ายการตลาด อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
   131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
   อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
   โทรศัพท์ : 0-2564-7200 ต่อ 5360, 5040, 5363
   แฟกซ์ : 0-2564-7201
   อีเมล์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
    
    
   2) บริการพื้นที่สำนักงาน/ห้องฝึกอบรม/สัมมนา เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
    
           เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย มีบริการให้เช่าพื้นที่สำนักงานสำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนา ซอฟต์แวร์ เพื่อเป็นแหล่งรวมสร้างคลัสเตอร์ สำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยสนับสนุนให้บริษัทได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความร่วมมือทางธุรกิจและเทคโนโลยี
    
            นอกจากนี้ยังมีบริการห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งติดตั้งเทคโนโลยีในการฝึกอบรมที่ทันสมัย พร้อมบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ห้องประชุม/สัมมนา สำหรับการประชุม/สัมมนาขนาดเล็ก และกลาง ซึ่งรองรับผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาได้ตั้งแต่ 10-70 ท่าน บริการห้องประชุมขนาดใหญ่ซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้ถึง 300 พื้นที่กว้างขวาง หรูหรา พร้อมอุปกรณ์ทันสมัยครบครัน เพื่ออำนวยความสะดวก และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบการ
    
   สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
   เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
   99/31 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
   อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
   โทรศัพท์ : 0-2583-9992 ต่อ 1411, 1454
   โทรสาร :   0-2583-2884
   อีเมล์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
   เว็ปไซด์ : http://www.swpark.or.th/
    
    
   บริการพื้นที่สำนักงาน/ห้องฝึกอบรม/สัมมนา เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
    
   3)   บริการพื้นที่ฝึกอบรม/สัมมนา ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
    
   บริการพื้นที่ฝึกอบรม/สัมมนา ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
    
           ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยตั้งอยู่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดให้บริการเช่าใช้พื้นที่เพื่อการจัดกิจกรรม อบรม สัมมนา เพียบพร้อมด้วยสาธารณูปโภคการเดินทางสะดวกสบาย และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน การคมนาคมสะดวก อาทิ ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ทางยกระดับดอนเมืองโทลเวย์ ที่ทำการไปรษณีย์ โรงพยาบาล ธนาคาร และสถาบันการศึกษาชั้นนำ
    
   สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
   ฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
   111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
   อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
   โทรศัพท์ : 0-2564-7170 ต่อ 6011-6012
    
    
   4)   บริการพื้นที่ฝึกอบรม/สัมมนา บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
    
   บริการพื้นที่ฝึกอบรม/สัมมนา บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
    
            บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร บ้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนไทยผู้มีใจรักการคิดค้น ค้นคว้า และสร้างสรรค์ประดิษฐกรรม เปิดให้บริการจัดกิจกรรมและใช้พื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย
   • เป็นศูนย์อบรมและประสานงานเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามา เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ และความสามารถในการคิดค้น ค้นหา และตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเตรียมการด้านสถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีบรรยากาศ การเรียนรู้ที่เหมาะ      
   • เป็นสถานที่รวมกลุ่มเยาวชนมันสมองของประเทศให้ฝึกฝนทักษะการใช้ความรู้ และสร้างนวัตกรรม เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนา และการผลิตความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
   • เป็นสถานที่ให้เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ ได้พบปะและทำงานร่วมกันโดยมีนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยีที่มีประสบการณ์ร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ
    
   สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
   ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
   131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
   อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
   โทรศัพท์ : 0-2529-7100
   แฟกซ์ : 0-2529-7147
   อีเมล์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
    
      

    Items details

    • Hits: 5705 clicks
    • Average hits: 142.6 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info