MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  ธุรกิจและการลงทุน

  Attention: open in a new window. PDF

    
           สวทช. ให้บริการด้านธุรกิจและการลงทุนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ และสนับสนุนให้เกิดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของเอกชนเพิ่มขึ้น ดังนี้
    
   1) การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ      
    
         สวทช. ให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่เอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อการค้นคว้า วิจัยและพัฒนา หรือเพื่อใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตตามความต้องการของบริษัท โดยมีขอบเขตการให้บริการในเบื้องต้นดังนี้
   • วงเงินกู้สูงสุด 30 ล้านบาท และไม่เกิน 75% ของงบประมาณโครงการ
   • ระยเวลาเงินกู้ ไม่เกิน 7 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้งวดแรก
   • ระยะเวลาปลอดหนี้ (เงินกู้) ไม่เกิน 2 ปี (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถาบันการเงินที่เข้าร่วม)
    
   สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
    
   งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน (CDP)
   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.
   )
   111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
   อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
   โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 1334-1339 
   อีเมล์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
   เว็บไซต์ : www.nstda.or.th/cd
    
    
    
       
   2) การร่วมลงทุน
         
          สวทช. ให้บริการสนับสนุนทางการเงินโดยใช้กลไกการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน หรือนักวิจัย สวทช. เพื่อผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยหรือเทคโนโลยีของ สวทช. ไปใช้ประโยชน์หรือขยายผลในเชิงพาณิชย์ หรือร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในโครงการที่มีเทคโนโลยีบุกเบิกและมีผลประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจและสังคมที่ชัดเจน เพื่อช่วยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศและสนับสนุนให้เกิดการลงทุน ในธุรกิจเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น อันเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
    
   สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

   ศูนย์ลงทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
   111  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
   อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  12120
   โทรศัพท์  0-2564-7000 ต่อ 1327, 1340-1345, 1359
   โทรสาร  0-2564-7003
   อีเมล์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
   เว็บไซต์ : www.nstda.or.th/nic
    
    
   3) การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี 
    
    
   สวทช. สนับสนุนการบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่ โดยเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาและฝึกอบรมทางธุรกิจ ตลอดจนเชื่อมโยงให้เข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและนำธุรกิจให้อยู่รอดได้ พร้อมทั้งกิจกรรมเสริมความเข้มแข็ง โดยเฉพาะด้านพัฒนาธุรกิจ และอื่นๆอีกมากมาย การดูแลในช่วงระยะเวลาเริ่มต้นของการดําเนินธุรกิจประมาณ 1-2 ปี เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ ทดลองและปรับปรุงการทําธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาสินค่าของตนเอง จนเกิดความมั่นใจ สามารถจัดตั้งธุรกิจ และยืดหยัดอยู่ได้ด้วยตนเอง
    
   สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
    
   ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
   ชั้น 5 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค 
   99/31 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
   โทรศัพท์ : 02-583-9992 ต่อ 1511, 1512
   โทรสาร : 02- 962-2922
   หรือ
   ชั้น 3 อาคาร INC 1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
   111 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
   อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
   โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 5362, 5372-75
   โทรสาร : 02-564-7201
   เว็บไซต์ : www.nstda.or.th/bic
    
    
   4) การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
    
   สวทช. ได้รับมอบหมายในการทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาที่ผู้ประกอบการยื่นขอรับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นจำนวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี หรืออีกความหมายหนึ่งคือ สามารถหักค่าใช้จ่ายสำหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีได้เป็นสองเท่าของค่าใช้จ่ายจริง ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้ใช้ประโยชน์จากมาตรการด้านภาษีอันจะ เป็นการยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
    
   สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
    
   สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา
   งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน
   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
   เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
   อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
   โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 1328 - 1332
   โทรสาร : 0-2564-7081
   อีเมล์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
   เว็บไซต์ : www.nstda.or.th/rdp
    
    
    
   5) สิทธิประโยชน์จาก BOI 
    
              ผู้ประกอบการสามารถสนับสนุนเงินเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. และนำไปขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนจาก BOI ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

   สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
    
   งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน (CDP)
   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
   111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
   อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
   โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 1334-1339 
   อีเมล์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
   เว็บไซต์ : www.nstda.or.th/sti-fund
    
    
      

    Items details

    • Hits: 6108 clicks
    • Average hits: 152.7 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info