MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

งานวิจัย/พัฒนา สวทช.

องค์ความรู้งานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของ สวทช. 

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
91 ชุดทดสอบค่าความเป็นกรดของไบโอดีเซล 2170
92 Test Kit For % FFA (Free Fatty Acid) 1294
93 ระบบสกัดน้ำมันปาล์มประสิทธิภาพสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2341
94 ระบบสกัดน้ำมันปาล์มแบบแยกเมล็ดโดยไม่ใช้ไอน้ำ 2821
95 ปาล์มน้ำมัน สู่ น้ำมันปาล์ม วิกฤตหรือโอกาสในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2197
96 การพัฒนายางคอมพาวด์สำหรับยางล้อตันประหยัดพลังงาน 1265
97 Novel Ultra-High Damping Natural Rubber 726
98 นวัตกรรมน้ำยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ด้วยลำอิเล็กตรอนเพื่อการสร้างรายได้ (ต่อ) 1354
99 รางวัลแห่งความภูมิใจ 783
100 นวัตกรรมน้ำยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ด้วยลำอิเล็กตรอนเพื่อการสร้างรายได้ 1064
101 ระบบแจ้งเตือนและบริหารจัดการข้อมูลอุณหภูมิ 2143
102 เครื่องป้อนเวลามาตรฐานผ่านระบบ FM/RDS (RDS Clock Inserter) 1259
103 CopyCat (อ่านว่า ก๊อปปี้-แคท) 1368
104 S-SENSE Social Media Intelligence 2104
105 อินเวอเตอร์สำหรับระบบปั๊มน้ำทางการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 2810
106 เทคนิคการตรวจวัดไกลโคโปรตีน NS1 จากเชื้อไวรัสไข้เลือดออกด้วยวิธีเชิงแสงแบบรามาน 1279
107 Integrate Ideas into Reality 665
108 TMEC PT Series 1108
109 จมูกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจวัดกลิ่นผ่านเครือข่ายแบบไร้สายและระบบ Cloud 1345
110 รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 3791
111 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีสันสวยงาม 2376
112 Color of gold in nanoscale 852
113 เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา 3030
114 แบบจำลองอุทกวิทยา-น้ำท่วมบ่าผิวดินสำหรับระบบปากแม่น้ำเจ้าพระยา 1340
115 Air Time (นาฬิกาเวลาตรง) 1239
116 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อกำหนดเขตเหมาะสมที่สุดสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ 1756
117 การพัฒนาพื้นที่เชิงพานิชย์รอบสถานีรถไฟ 4726
118 แผนการพัฒนาบุคลากรระบบราง(วศร.) 2190
119 การถ่ายทอดเทคโนโลยี ระบบขนส่งทางราง 6133
120 ผลงานของโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ตลอดเวลาทั้ง 3 ปี 2890

Page 4 of 10