MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  พลังงานและสิ่งแวดล้อม

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   ปัญหาการขาดแคลนพลังงานเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาหนึ่งของประเทศ ในขณะที่ความต้องการกลับเพิ่มขึ้น เพื่อความมั่นคงด้านการจัดหาพลังงาน จึงจำเป็นต้องหาพลังงานทางเลือกอื่นมาทดแทน ในส่วนของปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษก็ได้รับความสนใจมากขึ้นในเวทีการค้าโลก โดยมีการผนวกกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเงื่อนไขในการทำการค้า ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมไทยจึงจำต้องปรับตัวสู่การเป็นผู้ผลิตเชิงนิเวศ เศรษฐกิจ เพื่อป้องกันการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ซึ่งภาครัฐควรพัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อรองรับให้ผู้ประกอบการสามารปรับตัวและเพิ่มสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าได้

   สวทช. จึงดำเนินงานวิจัยและให้การสนับสนุนการวิจัยคลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก รวมไปถึงการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ รวมถึงการรักษาและเพิ่มตลาดการค้าระหว่างประเทศ การเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณของเสียและปัญหามลพิษ รวมถึงการใช้และเพิ่มคุณค่าการใช้ทรัพยากรชีวภาพในเชิงพาณิชย์

    Items details

    • Hits: 34240 clicks
    • Average hits: 368.2 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 173
    น้อยมากที่สุด