MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

        1. มุ่งให้เกิดมาตรฐานในการให้บริการ การประเมินราคางาน การรับงาน และระยะเวลาในการให้บริการ

        2. มุ่งให้ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการทุกห้องได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

        3. กำหนดแนวปฏิบัติให้ยกเลิกการให้บริการแข่งขันกับภาคเอกชน และพยายามส่งเสริมให้ภาคเอกชนให้บริการในงานที่มีลักษณะประจำและภาระงานสูง

        4. มุ่งเชื่อมโยงการให้บริการกับการวิจัยและพัฒนา ทั้งภายในและภายนอกโดยกำหนดลำดับความสำคัญให้ชัดเจน  และคงไว้ซึ่งการบริการที่ต้องใช้เทคโนโลยีและการวิเคราะห์ขั้นสูงเท่านั้น

        5. มุ่งให้มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการอย่างเป็นระบบ

        6. กำหนดนโยบายและบรรทัดฐานให้ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายในการให้บริการ และนโยบายในการยกเลิกบริการ (entry and exit policy) เพื่อใช้ประเมินการเริ่มหรือยุติการดำเนินงานโครงการต่างๆ

    Items details

    • Hits: 3990 clicks
    • Average hits: 42 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 9
    น้อยมากที่สุด