MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  8. ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของ สวทช. ปี 2554

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   8.1   ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตาม Balanced Scorecard

            สวทช. ได้กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามหลักการของ Balanced Scorecard เพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานแบบสมดุล โดยในปีงบประมาณ 2554 สวทช. ได้มีการจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กรตามหลักการ Balanced Scorecard ดังแสดงในตารางที่ 11
    
   ตารางที่ 11 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของ สวทช. ตามหลักการของ Balanced Scorecard ปีงบประมาณ 2554
    
   มุมมอง
   ตัวชี้วัด
   คำจำกัดความ
   เป้าหมาย
   หน่วยนับ
   ผู้มีส่วนได้เสีย
   1. มูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม
   นับมูลค่าผลลัพธ์และผลกระทบจากโครงการทุกประเภทของ สวทช. ทั้งที่สิ้นสุด และ ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ที่มีผลกระทบเกิดขึ้นในปีงบประมาณนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ได้แก่ การลงทุนด้าน ว และ ท ของภาคการผลิตและบริการ การช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศ และการจ้างงานเพิ่มขึ้น เป็นต้น
   2
   เท่าของค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
   2. จำนวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
   จำนวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ที่อยู่ใน Citation Index
   500
   บทความ
   3. จำนวนคำขอยื่นจดสิทธิบัตร
   จำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นจดในและต่างประเทศ โดยที่สิทธิบัตรเรื่องเดียวจดซ้ำในหลายประเทศ ให้นับเพียงครั้งเดียว
   200
   เรื่อง
   4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
   มีการวัดระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
   85
   ร้อยละ
   พันธมิตร
   5. มูลค่าโครงการความร่วมมือกับพันธมิตร
   นับมูลค่าที่เกิดจากโครงการทั้งใหม่และต่อเนื่อง (ทั้ง RDDE และ Non-RDDE)
   มีสัญญา/MOU เพื่อร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนอย่างเป็นทางการ ในระดับนิติบุคคล
   โดยพิจารณาจากเมื่อเงินเข้า สวทช. และ 
   In-kind เมื่อเกิดจากการดำเนินการแล้ว
   470
   ล้านบาท
   กระบวนการภายใน
   6. ร้อยละของโครงการวิจัยพัฒนา
   ที่ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ตรงเวลา
    
   จำนวนโครงการวิจัยพัฒนา ทั้งภายในและภายนอก ที่สามารถส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ ภายในเวลาแหล่งทุนกำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มโครงการ โดยรายงานฉบับสมบูรณ์เป็นที่ยอมรับตาม criteria การส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ของผู้ให้ทุน
   85
   ร้อยละ
   ความสามารถขององค์กร
   7. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของพนักงาน ต่อ สวทช.
   มีการวัดระดับความพึงพอใจของพนักงาน สวทช.
   80
   ร้อยละ
   8. ร้อยละของพนักงาน สวทช. ที่ได้รับการประเมิน functional competency ครบถ้วน
   มีการพัฒนา functional competency ของทุกกลุ่มตำแหน่งงาน ตามโครงสร้างตำแหน่งใหม่ของ สวทช. โดยทุกตำแหน่งต้องมี functional competency dictionary มีเครื่องมือสำหรับการประเมินผล และบุคลากร สวทช.ได้รับการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจใน functional competency และการใช้เครื่องมือ
   100
   ร้อยละ
   การเงิน
   9. รายได้ที่เกิดจากความสามารถของ สวทช.
   การแสวงหาและบริหารการเงินและสินทรัพย์อย่างมีผลิตภาพ สามารถวัดจากรายได้ที่เกิดจากความสามารถของ สวทช. อาทิ รายได้จากการรับจ้างวิจัย/ร่วมวิจัย รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา รายได้จากอุดหนุนรับ รายได้จากบริการเทคนิค/วิชาการ รายได้จากฝึกอบรม/สัมมนา และรายได้จากค่าเช่า ที่ไม่รวมรายรับจากดอกเบี้ยจากการฝากเงิน/ ให้กู้/ ค่าปรับหรือให้ยืม
   1,160
   (ร้อยละ 25 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กวทช. 4,640 ล้านบาท)
   ล้านบาท
    
    
   8.2   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติการราชการ และตัวชี้วัดที่ได้ตกลงไว้กับหน่วยงานภายนอก

            สวทช. ได้จัดทำตัวชี้วัดที่เสนอต่อ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง ดังมีรายละเอียด ดังตารางที่ 12
    
   ตารางที่ 12 ตัวชี้วัดที่ สวทช. เสนอกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางปีงบประมาณ 2554    
    
   ตัวชี้วัด พว.
   เป้าหมาย 2554
   กระทรวง
   วิทยาศาสตร์ฯ
   สำนักงบประมาณ
   กรมบัญชีกลาง (ร่าง)
   ผลผลิตการวิจัยและพัฒนา
   จำนวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (บทความ)
   610
    
   480 (ต่างประเทศ)
   จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร (เรื่อง)
   200
   -
   160
   จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการและชุมชนได้ (เรื่อง)
   43
   -
   -
   มูลค่าโครงการที่ร่วมมือกับพันธมิตร (ล้านบาท)
   -
   -
   440
   มูลค่าการลงทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิตและบริการ (ล้านบาท)
   -
   -
   2,750
   จำนวนการวิจัยและพัฒนา (โครงการ)
   -
   1,200
   -
   รายได้จากการดำเนินงาน
   -
   -
   ร้อยละ 22.5
   ผลผลิตการถ่ายทอดเทคโนโลยี
   จำนวนกิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานในสังกัดนำผลงานไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน/จังหวัด
   12
   -
   -
   จำนวนสถานประกอบการ/หน่วยงานที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา (ราย)
   86
   -
   105
   จำนวนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี (โครงการ)
   -
   500
   515
   ผลผลิตการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   จำนวนผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (คน )
   -
   17,000
   -
   ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
    ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
   80
   -
    
   จำนวนผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน (ผลงาน)
   250
   -
   -
   จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (คน)
   6,300
   -
   -
   จำนวนเยาวชนที่เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ (คน)
   -
   2,000
   2500
   จำนวนผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ (คน)
   -
   100
   -
   จำนวนผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (คน)
   -
   165
   -
   จำนวนผู้ได้รับทุน (คน)
   -
   350
   -
   ผลผลิตการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   จำนวนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการประเมินผล
   12
   -
   -
   จำนวนผู้มาใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์ (ราย)
   300
   (เอกชนที่เช่าพื้นที่ +
   บ่มเพาะ TSP + SWP)
   57
   (เอกชนที่เช่าพื้นที่ + บ่มเพาะ TSP)
   -
   จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบบ่มเพาะเทคโนโลยี (ราย)
   35
   -
   -
   จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ การพัฒนาและรับรองห้องปฏิบัติการ
   และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รายการ)
   125,000
   120,000
   -
   ผลผลิตด้านงานสนับสนุน
   บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน
   -
   -
   3
   การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน : การบริหารความเสี่ยง
   -
   -
   3
   การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน : การควบคุมภายใน
   -
   -
   3
   การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน : การตรวจสอบภายใน
   -
   -
   3
   การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน : การบริหารจัดการสารสนเทศ
   -
   -
   80
   การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน : การบริหารทรัพยากรบุคคล
   -
   -
   80

   หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่กำหนดตัวชี้วัดในรายการนั้น

    Items details

    • Hits: 4497 clicks
    • Average hits: 62.5 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 11
    น้อยมากที่สุด