MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

      สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศได้อย่างเหมาะสม จึงต้องมีแผนดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ แผนดำเนินการที่ผ่านสรุปโดยย่อได้ดังต่อไปนี้