MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

Search
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วันที่ 13 มีนาคม 2552

20090313-SirindhornSciHome

20090313-SirindhornSciHome_02

20090313-SirindhornSciHome_03

20090313-SirindhornSciHome_04

20090313-SirindhornSciHome_05

20090313-SirindhornSciHome_06

20090313-SirindhornSciHome_07

20090313-SirindhornSciHome_08

20090313-SirindhornSciHome_09

20090314-SirindhornSciHome

20090314-SirindhornSciHome_02