MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2552: นิทรรศการโซน 4

20090312-NAC-Exhibition-Z4

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : โครงการพิเศษและหน่วยบริการ โซน 4 : ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) หรือ STKS เป็นหน่วยงานที่รวบรวมและเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคมไทยมีโครงการริเริ่มที่เป็นฐานความรู้ เช่น คลังศัพท์ไทย และการทำแผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping: PatMap) ซึ่งช่วยติดตามความเคลื่อนไหวการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมเพื่อกำหนดแนวทางนโยบาย กลยุทธ์งานวิจัย และทิศทางการลงทุน

20090312-NAC-Exhibition-Z4_02

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : โครงการพิเศษและหน่วยบริการ โซน 4 : ยาแอนด์ยู & ฤาษีดัดตน

ยาแอนด์ยู (Ya & You) บริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาและสุขภาพ เปิดให้บริการที่ http://www.yaandyou.net

ฤาษีดัดตนฉบับดิจิทัล เผยแพร่ท่าการออกกำลังกายสู่สาธารณชน โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จัดทำเป็น animation สามมิติ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 60 ท่า 

20090312-NAC-Exhibition-Z4_03

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : โครงการพิเศษและหน่วยบริการ โซน 4 : Genome Institute

20090312-NAC-Exhibition-Z4_04

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : โครงการพิเศษและหน่วยบริการ โซน 4 : Cell Factory การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้เซลล์จุลินทรีย์เป็นโรงงานผลิตสาร ทำให้สามารถผลิต Recombinant protein เอนไซม์ต่างๆ โปรตีนเพื่อการรักษา (biological drug) ซึ่งได้พัมนาเทคโนโลยีดีเอ็นเอทำให้ยีนแสดงออกได้มากขึ้น และกระบวนการผลิตโปรตีนจากโรงงานเซลล์ในระดับห้องปฏิบัติการ จนกระทั่งถึงการผลิตในระดับโรงงานต้นแบบตามมาตรฐานการผลิตที่ดี

20090312-NAC-Exhibition-Z4_05

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : โครงการพิเศษและหน่วยบริการ โซน 4 : PTEC ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นำเครื่องมือทดสอบด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และมีการจำลองการทดสอบของผลิตภัณฑ์ในด้านการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กทางอากาศตามมาตรฐาน รวมทั้งแสดงความสามารถการบริการในด้านอื่นๆ อาทิ การทดสอบด้านความปลอดภัย เป็นต้น

20090312-NAC-Exhibition-Z4_06

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : โครงการพิเศษและหน่วยบริการ โซน 4 : International Collaboration and Hiroshima University

20090312-NAC-Exhibition-Z4_07

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : โครงการพิเศษและหน่วยบริการ โซน 4 : Size Thailand มาตรฐาน Size Thai คือขนาดไซส์ต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานสำหรับรูปร่างของคนไทยโดยเฉพาะ ซึ่งได้จากการทำการสำรวจวัดเรื่องร่างด้วยเทคโนโลยี 3D Body Scanning ที่ทันสมัยกับกลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิงไทย จำนวน 13,442 คน ทั่วประเทศ พร้อมวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งในภูมิภาคเอเชีย มีเพียงญี่ปุ่นและไทยเท่านั้นที่ใช้เทคโนโลยี 3D Body Scanning นี้เพื่อทำไซส์มาตรฐานได้สำเร็จ

20090312-NAC-Exhibition-Z4_08

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : โครงการพิเศษและหน่วยบริการ โซน 4 : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์