MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2552: นิทรรศการโซน 3

20090314-NAC-Exhibition-Z3

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : งานวิจัยและพัฒนาโซน 3 :ซิลิโคนเจลเพื่อการรักาาแผลเป็น คณะผู้วิจัยได้พัฒนาซิลิโคนเจลเพื่อการรักษาแผลเป็นขึ้น โดยเตรียมในรูปของแผ่นซิลิโคนเจลและผ้ายืดรัดที่มีซิลิโคนเจลเคลือบอยู่ ซิลิโคนเจลที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะเป็นกาวในตัวเอง สามารถสัมผัส และยึดกับผิวหนังบริเวณแผลเป็นได้ดี การใช้ผ้ายืดรัดทับด้านบนซิลิโคนเจลอีกชั้นหนึ่งจะช่วยเพิ่มสร้างแรงกดดันและช่วยจัดระเบียบการจัดเรียงตัวของเนื้อเยื่อที่จะเจริญเป็นแผลเป็นได้ดียิ่งขึ้น แผ่นซิลิโคนเจลและผ้ายืดรัดที่มีซิลิโคนเจลเคลือบอยู่สามารถนำมาล้างทำความสะอาด ใช้สบู่ฟอก ใช้น้ำสะอาดล้าง แล้วผึ่งให้แห้ง นำมาใช้ปิดแผลเป็นได้จนกว่าจะปิดไม่อยู่ วัสดุได้ผ่านการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังของมนุษย์เรียบร้อยแล้ว ผลการทดสอบพบว่า วัสดุไม่เป็นพิาต่อเซลล์ผิวหนัง

 

20090314-NAC-Exhibition-Z3_02

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : งานวิจัยและพัฒนา โซน 3 : การออกแบบและพัฒนารถเข็นคนพิการแบบปรับยืนได้ โครงการนี้จะมุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนารถเข็นคนพิการแบบปรับยืนได้โดยไม่ต้องอาศัยพลังงานจากมอร์เตอร์ไฟฟ้า (Manual Standing Wheelchair) อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้เริ่มต้นการวิจัยและพัฒนารถเข็นคนพิการแบบปรับยืนได้มาบ้างแล้วโดยมีการออกแบบเบื้องต้นและจัดสร้างอุปกรณ์ต้นแบบ จากนั้นได้ทำการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ ซึ่งในส่วนของกลไกการเปลี่ยนจากนั่งเป็นยืน ผู้ทดสอบซึ่งเป็นคนพิการสามารถปรับยืนได้อย่างรวดเร็วและไม่ยากนัก แต่ตัวรถเข็นคนพิการยังต้องการการออกแบบและปรับปรุงอีกหลายส่วนเพื่อให้เหมาะกับการนำไปใช้งานจริง

20090314-NAC-Exhibition-Z3_03

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : งานวิจัยและพัฒนา โซน 3 : เทคโนโลยีการผลิตพืชหัวเพื่อเป็นไม้ดอกไม้ประดับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งขาติ โดยความร่วมมือกับบริษัทไพร์มออนาเม้นทัล จำกัด ได้พัฒนาระบบการผลิตหัวพันธุ์ขนาดเล็กปลอดโรคของปทุมาพันธุ์เชียงใหม่พิงค์ซึ่งเป็นการค้าที่สำคัญ ด้วยระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งช่วยร่นระยะเวลาการขยายจำนวนต้นปลอดโรคโดยใช้หัวพันธุ์ และลดการปลูกขยายในแปลงปลูกซึ่งเป้นแหล่งสะสมและแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยสามารถชักนำให้เกิดท่อพันธุ์ปทุมาขนาดเล็กจากต้นพันธุ์เริ่มต้นเป็นต้นเดี่ยวๆ ได้ จำนวน 3-5 ต้นต่อกอ และสามารถชักนำให้เกิดท่อนพันธุ์ขนาดเล็กได้ 5-6 ท่อนพันธุ์ต่อกอ ผลิตต้นพันธุ์ที่มีความแข็งแรง และมีหัวพันธุ์โตสม่ำเสมอ เหมาะสมสำหรับการผลิตระดับอุตสาหกรรมปริมาณมาก และได้รับสิทธิบัตรภายใต้เรื่อง กรรมวิธีการใช้ท่อนพันธุ์ปทุมาปลอดโรคเพื่อเป็นต้นพันธุ์ร่วมกับการเพิ่มจำนวนยอดอ่อน

20090314-NAC-Exhibition-Z3_04

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : งานวิจัยและพัฒนา โซน 3 : การพัฒนาสารเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้สนับสนุน รศ.ดร.บุญมี ศิริ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการวิจัยสูตรสารเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานที่มีคุณสมบัติการกระจายตัวบนผิวเมล็ดพันธุ์สม่ำเสมอไม่ทำให้คุณภาพของเมล็ดพันธุ์เสื่อมลง ราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับสารเคลือบที่ขายทั่วไป ผลจากการดำเนินงานได้สูตรสารเคลือบที่มีการกระจายตัวที่ดี คุณภาพความงอกและความแข็งแรงอยู่ในระดับมาตรฐานหลังเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการเคลือด้วยสารเคมีป้องกันโรคนาน 6-7 เดือน

20090314-NAC-Exhibition-Z3_05

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : งานวิจัยและพัฒนา โซน 3 : อ้อยอาหารสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ร่วมกันศึกษาศักยภาพของผลผลิตอ้อยอาหารสัตว์ คุณค่าทางโภชนะและค่าความย่อยได้และพัฒนาเป็นอ้อยหมัก พบว่าอ้อยอาหารสัตว์เก็บเกี่ยวได้มากกว่า 6 ครั้งต่อการปลูก 1 ครั้ง ให้ผลผลิตสูงสุดถึง 18-20 ตันต่อไร่ต่อปี และจากการศึกษาคุณค่าทางโภชนะและการย่อยได้พบว่า ควรตัดเพื่อนำมาให้โคในช่วงอายุ 120-163 วัน ทำให้ได้โภชนะและค่าการย่อยได้สูงสุด

20090314-NAC-Exhibition-Z3_06

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : งานวิจัยและพัฒนา โซน 3 :

จอแสดงผลแบบไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย์ จอแสดงผลแบบไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย์ (Organic Light-Emitting Diode: OLED) เป็นเทคโนโลยีใหม่ในการแสดงผลสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ โดยพัฒนาจากสารอินทรีย์ ซึ่งรวมทั้งโมเลกุลขนาดเล็กและโพลิเมอร์ที่สามารถเรืองแสงได้ด้วยตัวเองเพื่อให้กระแสไฟฟ้า เทคโนโลยีนี้จะทำให้สามารถผลิตจอภาพความละเอียดสูง มีน้ำหนักเบา ประหยัดพลังงาน ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ เช่น การนำไปใช้เป็นหน้าปัดแสดงข้อมูลในรถยนต์และเครื่องบิน คอมพิวเตอร์แบบพกพา โทรทัศน์ กล้องวิดีโอ ระบบระบตำแหน่ง รวมทั้งสามารถใช้ทดแทนหลอดไฟฟ้าแบบดั้งเดิม เป็นต้น

เสื้อเกราะกันกระสุน การผลิตเสื้อเกราะกันกระสุนคุณภาพสูงต้นแบบ มีคุณสมบัติสามารถป้องกันภัยคุกคามระดับ 3 หรือ กระสุนปืนระดับ 7.62 มม. และปืนอาก้า แต่ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าผลิตภัณฑ์นำเข้าเกือบเท่าตัว และมีประสิทธิภาพทัดเทียมต่างประเทศ เสื้อเกราะกันกระสุนที่ผลิตขึ้นนี้เป็นเสื้อเกราะชนิดแข็ง ใช้แผ่นกันกระสุนที่ทำจากแผ่นกระจายแรงและแผ่นดูดซับแรงที่มีความแข็งแรงสูงมาประกบกันในลักษณะเป็นแผ่นโค้งที่ออกแบบให้รับกับสรีระของคนไทย นับเป็นนวัตกรรมใหม่ทั้งในด้านเทคโนโลยีการผลิต การนำวัตถุดิบที่ผลิตได้ในประเทศมาใช้ประโยชน์สูงสุด รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับอุตสาหกรรมพลาสติกและเส้นใยสังเคราะห์ของประเทศ

ต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ โครงการวิจัยนี้ได้พัฒนาต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตรอน หรือ Proton Exchange Membrane Fuel Cell โดยได้ทำการออกแบบระบบควบคุม พัฒนาซอฟต์แวร์ในการควบคุมและมอนิเตอร์ทั้งที่ทำงานบนพีซี และ PLC รวมทั้งระบบย่อยต่างๆ ซึ่งจำเป็นในการทำงานของ Stack ของเซลล์ ระบบแลกเปลี่ยนความชื้น ระบบปรับสภาพการจ่ายพลังงานไฟฟ้า รวมถึงระบบมอนิเตอร์ และระบบติดต่อกับผู้ใช้ เพื่อให้ต้นแบบที่ได้มีลักษณะใกล้เคยงกับระบบซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้จริงในภาคสยามหรือใกล้เคยงกับต้นแบบที่สามารถจะนำไปใช้ผลิตในเชิงพานิชย์ต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงรวมถึงถังบรรจุไฮโดรเจนที่อยู่ภายใน จึงถูกออกแบบมาให้มีขนาดเท่ากับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ซึ่งเป็นขนาดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ยากนัก นอกจากนี้ ยังได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ เพื่อจำลองการไหลของก๊าซภายในช่องนำก๊าซเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการไหลของก๊าซภายในเซลล์เชื้อเพลิงอีกด้วย

20090314-NAC-Exhibition-Z3_07

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : งานวิจัยและพัฒนา โซน 3 :

เสื้อเกราะกัน กระสุน การผลิตเสื้อเกราะกันกระสุนคุณภาพสูงต้นแบบ มีคุณสมบัติสามารถป้องกันภัยคุกคามระดับ 3 หรือ กระสุนปืนระดับ 7.62 มม. และปืนอาก้า แต่ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าผลิตภัณฑ์นำเข้าเกือบเท่าตัว และมีประสิทธิภาพทัดเทียมต่างประเทศ เสื้อเกราะกันกระสุนที่ผลิตขึ้นนี้เป็นเสื้อเกราะชนิดแข็ง ใช้แผ่นกันกระสุนที่ทำจากแผ่นกระจายแรงและแผ่นดูดซับแรงที่มีความแข็งแรงสูง มาประกบกันในลักษณะเป็นแผ่นโค้งที่ออกแบบให้รับกับสรีระของคนไทย นับเป็นนวัตกรรมใหม่ทั้งในด้านเทคโนโลยีการผลิต การนำวัตถุดิบที่ผลิตได้ในประเทศมาใช้ประโยชน์สูงสุด รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับอุตสาหกรรมพลาสติกและเส้นใยสังเคราะห์ ของประเทศ

20090314-NAC-Exhibition-Z3_16

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : งานวิจัยและพัฒนา โซน 3 :

จอแสดงผลแบบไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย์ จอแสดงผลแบบไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย์ (Organic Light-Emitting Diode: OLED) เป็นเทคโนโลยีใหม่ในการแสดงผลสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ โดยพัฒนาจากสารอินทรีย์ ซึ่งรวมทั้งโมเลกุลขนาดเล็กและโพลิเมอร์ที่สามารถเรืองแสงได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้กระแสไฟฟ้า เทคโนโลยีนี้จะทำให้สามารถผลิตจอภาพความละเอียดสูง มีน้ำหนักเบา ประหยัดพลังงาน ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ เช่น การนำไปใช้เป็นหน้าปัดแสดงข้อมูลในรถยนต์และเครื่องบิน คอมพิวเตอร์แบบพกพา โทรทัศน์ กล้องวิดีโอ ระบบระบตำแหน่ง รวมทั้งสามารถใช้ทดแทนหลอดไฟฟ้าแบบดั้งเดิม เป็นต้น
 

20090314-NAC-Exhibition-Z3_08

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : งานวิจัยและพัฒนา โซน 3 :

บรรจุภัณฑ์มาตรฐานเพื่อการกระจายสินค้าสำหรับผลผลิตเกษตร ดร.สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง จากศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้พัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์มาตรฐานจากกล่องกระดาษลูกฟูก ตามข้อกำหนด Common Footprint (มิติฐานมาตรฐานของบรรจุภัณฑ์) รวมถึงวัสดุช่วยบรรจุที่เหมาะสมต่อการกระจายผลิตผลทางการเกษตร บรรจุภัณฑ์มาตรฐานดังกล่าวไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการลำเลียงขอนส่งสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ แต่ยังช่วยลดความสูญเสียที่เกิดจากการจัดเรียงซ้อนกล่องของสิ้นค้าต่างชนิด การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อสินค้าและลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการใช้บรรจุภัณฑ์ผิดประเภท นอกจากนี้ยังมีแบบที่เห็นตัวสินค้าที่บรรจุภายในกล่อง ทำให้เป็นรูปแบบที่พร้อมวางขาย และยังช่วยลดต้นทุนในการขนส่งทางเรือ เนื่องจากกล่องมีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงสูง ทำให้จำนวนกล่องในการเรียงซ้อนบนแท่นรองรับสิ้นค้ามากขึ้น

ระบบและวิธีจำลองสภาวะการขนส่งและกระจายสินค้าของผลิตผลเกษตรเขตร้อน รศ.ดร.วาณี ชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการทดสอบวิเคราะห์การตอบสนองของผลิตผลเกษตรเขตร้อนต่อแรงกระทำเชิงกลในสภาวะจำลอง โดยพิจารณาปริมาณและลักษณความเสียหายของผลิตผลเกษตรเขตร้อน 7 ชนิด ได้แก่ ส้มสายน้ำผึ้ง มะละกอแขกดำ มะละกอฮอลแลนด์ ฝรั่งแป้นสีทอง มังคุด มะม่วงน้ำดอกไม้และสับปะรด ภายใต้สภาวะการสั่นสะเทือนจำลองตามมาตรฐาน ASTM 999 method B ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ วิธีการบรรจุ และการประยุกต์ใช้วัสดุกันกระแทกเพื่อลดความเสียหายของผลิตผลเกษตรเขตร้อนที่สำคัญของไทยในแต่ละชนิดได้อย่างเหมาะสม

ฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีนในระดับอุตสาหกรรมสำหรับผักและผลไม้สด ดร.อศิรา เฟื่องฟูชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ พัฒนาฟิล์มพลาสติกที่ชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผล โดยการผสมอนุภาคของสารดูดซับที่มีกลไกเลือกดูดซับและซึมผ่านก๊าซเอทิลีนเข้ากับพอลิเมอร์ผสม ปัจจุบันได้ยื่นจดสิทธิบัตรและพัฒนาเทคนิคการเตรียมเม็ดพลากสติกให้เหมาะสมกับการผลิตฟิล์มในระดับอุตสาหกรรมฟิล์มต้นแบบถูกพัฒนาให้อยู่ในรูปของบรรจุภัณฑ์ผลิตผลสดประเภทต่างๆ สามารถลดการสะสมของก๊าซเอทิลีนในบรรจุภัณฑ์ลงได้มากกว่า 2 เท่า ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลสดได้นานขึ้น

20090314-NAC-Exhibition-Z3_09

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : งานวิจัยและพัฒนา โซน 3 : ยางธรรมชาติทนความร้อน/โอโซน ห้องปฏิบัติการวิจัยยาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ พัฒนายางธรรมชาติทนความร้อน ออกซิเจนและโอโซนขึ้น ยางที่พัฒนาได้ถึงปัจจุบันมีสมบัติเชิงกลและสมบัติความทนทานต่อการเสื่อมสภาพได้ดี

20090314-NAC-Exhibition-Z3_10

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : งานวิจัยและพัฒนา โซน 3 : การผลิตน้ำยางข้นไร้แอมโมเนีย จากการศึกษาทดลองการใช้สารเคมีชนิดต่างๆ ในการรักษาสภาพน้ำยางพาราอย่างจริงจัง ห้องปฏิบัติการวิจัยยาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้พัฒนาระบบการรักษาสภาพน้ำยาง เพื่อการผลิตน้ำยางข้นโดยพัฒนาสาร TAPP เพื่อใช้แทนแอมโมเนียในการรักษาสภาพน้ำยางข้น ทำให้ได้น้ำยางข้นที่มีคุณภาพ มีความเป็นมิตรต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก

20090314-NAC-Exhibition-Z3_11

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : งานวิจัยและพัฒนา โซน 3 : การผลิตน้ำยางข้นไร้แอมโมเนีย จากการศึกษาทดลองการใช้สารเคมีชนิดต่างๆ ในการรักษาสภาพน้ำยางพาราอย่างจริงจัง ห้องปฏิบัติการวิจัยยาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้พัฒนาระบบการรักษาสภาพน้ำยาง เพื่อการผลิตน้ำยางข้นโดยพัฒนาสาร TAPP เพื่อใช้แทนแอมโมเนียในการรักษาสภาพน้ำยางข้น ทำให้ได้น้ำยางข้นที่มีคุณภาพ มีความเป็นมิตรต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก

20090314-NAC-Exhibition-Z3_12

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : งานวิจัยและพัฒนา โซน 3 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นเชื้อจุลินทรีย์กลุ่ม Bacillus sp. สำหรับใช้เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ เทคโนโลยีการพัฒนาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสัตว์จากจุลินทรีย์ต้นแบบ ซึ่งผลงานวิจัยได้ถ่ายทอดสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม แบคทีเรียต้นเชื้ออาหารหมักสำหรับสุกร ทำให้สุกรมีอัตราการแลกเนื้อสูงขึ้น ลดการใช้ยาในสุกร รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงได้อีกด้วย

20090314-NAC-Exhibition-Z3_14

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : งานวิจัยและพัฒนา โซน 3 :

Myxobacteria มิกโสแบคทีเรีย เป็นจุลินทรีย์กลุ่มหนึ่งที่ได้รับความสนใจเนื่องจากมีความแตกต่างจากแบคทีเรียอื่นๆ ทั่วไป คือย่อยสลายสารเคมีโมเลกุลใหญ่หรือแม้กระทั่งจุลินทรีย์ชนิดอื่นเป็นอาหาร เคลื่อนที่ไปด้วยกันเป็นกลุ่มก้อนเพื่อหาอาหารโดยมีการสื่สารระหว่างกันด้วยสารเคมี เและมีการสร้างโครงสร้าง ฟรุตติ้งบอดี้ (Fruiting body) ที่แบคทีเรียส่วนใหญ่ไม่มี เพื่อให้อยู่รอดเมื่อขาดแคลนอาหาร พบมิกโสแบคทีเรียส่วนใหญ่ในดินหรือซากย่อยสลายของอินทรียน์วัตถุ นอกจากด้านกายภาพที่มีความน่าสนใจแล้ว ความสามารถในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพก็น่าสนใจกว่าจุลินทรีย์อีกหลายกลุ่มเช่นกัน มีการค้นพบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิดในแบคทีเรียกลุ่มนี้ โดยประมาณร้อยละ 29 ของสารที่พบมีฤทธิ์ต่อต้านแบคทีเรีย และร้อยละ 54 มีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อรา ส่วนร้อยละ 17 ที่เหลือพบสารฤทธิ์ที่มีความหลากหลาย เช่น ต่อต้านมาลาเรียกดภูมิคุ้มกัน ต่อต้านแมลงและวัชพืช เป็นต้น ยังพบว่าสารที่สร้างยังมีความหลากหลายทางโครงสร้างสูง บางสารพบน้อยมากในแบคทีเรียกลุ่มอื่น แต่พบบ่อยในมิกโสแบคทีเรีย

เชื้อราทำลายเพลี้ยลูกท้อ จากงานวิจัยของห้องปฏิบัติการตรวจหาสารออกฤิทธิ์ทางชีวภาพ (Bioassay Laboratory) ร่วมกับห้องปฏิบัติการวิศวกรรมจุลินทรีย์ (Microbial Engineering Laboratory) และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก (Fermentation Technology Laboratory) ในการคัดเลือกสายพันธุ์เชื้อราทำลายแมลงที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการทำลายเพลี้ยอ่อนลูกท้อ พบว่าสปอร์ของเชื้อราแมลงสายพันธุ์? Beauveria bassiana และ Paecilomyces fumosoroseus เป็นเชื้อราที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำลายเพลี้ยอ่อนลูกท้อในระดับห้องปฏิบัติการโดยมีงานวิจัยที่กำลังทำต่อเนื่องในปัจจุบันคือการพัฒนาสายพันธุ์เชื้อราทั้ง 2 ชนิดนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในการทำลายแมลง รวมทั้งการหาสภาวะที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณสปอร์เพื่อการทดสอบในระดับโรงเรือนและในแปลงต่อไป

20090314-NAC-Exhibition-Z3_13

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : งานวิจัยและพัฒนา โซน 3 : โครงการนำร่อง การนำเทคโนโลยี RFID มาช่วยตรวจสอบและติดตามข้อมูลในการบริหารจัดการยางรถยนต์ การนำเทคโนโลยี RFID มาช่วยตรสจอสบและติดตามข้อมูลในการบริหารจัดการยางรถยนต์ สามารถช่วยให้บริษัทขนส่งทราบถึงต้นทุนยางทั้งในเชิงสถิติและเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเก็บประวัติข้อมูลยางทุกเส้น และมีการนำโครงยางกลับมาใช้ใหม่อีกรอบ เนื่องจากยาง recycle ด้วยการหล่อดอกมีต้นทุนเพียง 25-30% ของยางใหม่เท่านั้น

20090314-NAC-Exhibition-Z3_15

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : งานวิจัยและพัฒนา โซน 3 :

การพัฒนาข้าวลูกผสม ปัจจุบันได้พัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดหลายพันธุ์ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาด้านผลผลิต ลักษณะทางกายภาพและเคมีของเมล็ด ความต้านทานโรคและแมลง และต้นทุนในการผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นหลัก เช่น พันธุ์ PFT1/PM152, พันธุ์ PFT1/PM68, พันธุ์ PFT1/PM42 เป็นต้น
ผลผลิต ผลผลิตข้าวเฉบี่ยของเกษตรกรไทยประมาณ 800 กิโลกรับต่อไร่ ส่วนข้าวลูกผสมที่พัฒนาขึ้นให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เดิมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ลักษณะคุณภาพเมล็ด พันธุ์ข้าวลูกผลสมถูกคัดเลือกให้มีลักษณะเมล็ดเรียวยาวคล้ายเมล็พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 แต่ส่วนใหญ่มีลักษณะแป้งแข็งปานกลาง เนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์อะมิโลสสูง
ความต้านทานโรคและแมลง พันธุ์ข้าวลูกผสมทุกพันธุ์พัฒนามาจากฐานพันธุ์ที่คัดเลือกให้ต้านทานต่อโรคที่สำคัญของไทย เช่น โรคใบไหม้ โรคขอบใบแห้ง และต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
พันธุ์ข้าวลูกผสมที่พัฒนาขึ้นให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เดิมที่เกษตรกรปลูกอย่างเห็นได้ชัด ทำให้เพิ่มรายได้ของเกษตรกรโดยไม่ต้องเพิ่มพื้นทีปลูก นอกจากนี้ ยังให้ลักษณะทางเกษตรที่ดี มีความต้านทานโรคและแมลงที่สำคัญของไทย แม้ว่าจะให้ลักษณะแป้งแข็งแต่ก็เหมาะที่จะใช้ในอุตสาหกรรมแป้งข้าวเจ้า

20090313-NAC-Exhibition-Z3_02

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : งานวิจัยและพัฒนา โซน 3 :

การพัฒนาข้าวลูกผสม ปัจจุบันได้พัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาด หลายพันธุ์ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาด้านผลผลิต ลักษณะทางกายภาพและเคมีของเมล็ด ความต้านทานโรคและแมลง และต้นทุนในการผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นหลัก เช่น พันธุ์ PFT1/PM152, พันธุ์ PFT1/PM68, พันธุ์ PFT1/PM42 เป็นต้น
ผลผลิต ผลผลิตข้าวเฉบี่ยของเกษตรกรไทยประมาณ 800 กิโลกรับต่อไร่ ส่วนข้าวลูกผสมที่พัฒนาขึ้นให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เดิมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ลักษณะ คุณภาพเมล็ด พันธุ์ข้าวลูกผลสมถูกคัดเลือกให้มีลักษณะเมล็ดเรียวยาวคล้ายเมล็พันธุ์ขาว ดอกมะลิ 105 แต่ส่วนใหญ่มีลักษณะแป้งแข็งปานกลาง เนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์อะมิโลสสูง
ความต้านทานโรคและแมลง พันธุ์ข้าวลูกผสมทุกพันธุ์พัฒนามาจากฐานพันธุ์ที่คัดเลือกให้ต้านทานต่อโรค ที่สำคัญของไทย เช่น โรคใบไหม้ โรคขอบใบแห้ง และต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
พันธุ์ข้าวลูกผสมที่พัฒนาขึ้นให้ผล ผลิตสูงกว่าพันธุ์เดิมที่เกษตรกรปลูกอย่างเห็นได้ชัด ทำให้เพิ่มรายได้ของเกษตรกรโดยไม่ต้องเพิ่มพื้นทีปลูก นอกจากนี้ ยังให้ลักษณะทางเกษตรที่ดี มีความต้านทานโรคและแมลงที่สำคัญของไทย แม้ว่าจะให้ลักษณะแป้งแข็งแต่ก็เหมาะที่จะใช้ในอุตสาหกรรมแป้งข้าวเจ้า

20090312-NAC-Exhibition-Z3_02

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : งานวิจัยและพัฒนา โซน 3 : แถบวัดการสุกของทุเรียน นวพร ศรีนวกุล, ดร.วรรณี ฉันศิริกุล และทีมวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ พัฒนาแถบตรวจวัดระดับการสุกของทุเรียนในรูปแบบสติ๊กเกอร์เปลี่ยนสี โดยอาศัยหลักการทำงานของปฏิกิริยาเคมี ระหว่างสารเปลี่ยนสีทีเคลือบบนสติ๊กเกอร์ ที่สามารถตรวจวัดปริมาณก๊าซเอทิลีนหรือฮอร์โมนกระตุ้นการสุกที่หลั่งจากผลไม้ (Ripening Hormone) และเกิดการเปลี่ยนสีที่สังเกตได้ด้วยตาเปล่า

20090312-NAC-Exhibition-Z3

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : งานวิจัยและพัฒนา โซน 3 : โครงการการพัฒนาระบบการประเมินความชื้นลำไยแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟ การพัฒนาต้นแบบระบบการประเมินความชื้นของลำไยแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟ จะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิจัยและการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการอบแห้งอุตสาหกรรมและเอกชนผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรมสวนลำไย การศึกษาวิจัยนี้ประกอบด้วยการวิจัยเอกสารและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติของการตรวจวัดความชื้นด้วยคลื่นไมโครเวฟ การออกแบบ สร้าง และทดสอบสมรรถนะการทำงานของระบบต้นแบบซึ่งประกอบด้วย เซ็นเซอร์น้ำหนัก ตัวปรับแต่งสัญญาณตัวแปลงผันสัญญาณแอนะเล็อกเป็นดิจิทัล และไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยมีการเปรียบเทียบกับวิธีตรวจสอบแบบมาตรฐาน

20090312-NAC-Exhibition-Z3_03

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : งานวิจัยและพัฒนา โซน 3 : โครงการการออกแบบและสร้างหลอดกำเนิดแสงแบบเลือกความยาวคลื่น/ความขับแสง/ระยะเวลาของการเปล่งแสงได้เพื่อใช้ทดสอบการตอบสนองของพืช ผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะนำไปสู่การสร้างหลอดไฟฟ้าที่ให้พลังงานแสง ณ ความยาวคลื่น/ความเข้มแสงที่แน่นอนและเหมาะสมต่อพืชชนิดนั้นๆ เพื่อเร่งการเจริญเติบโตและคุณภาพของพืช/ผัก/ผลไม้ ในช่วงเวลาหรือในแหล่งผลตที่ปราศจากแสงจากดวงอาทิตย์ ผลพลอยได้ของโครงการวิจัยนี้คือ การสร้างเทคโนโลยีของคนไทยในกลุ่มของระบบควบคุมแบบฝังตัว (Embedded System) สำหรับใช้ในงานด้านการเกษตรในอนาคต ซึ่งช่วยลดการนำเข้าเทคโนโลยีและอุปกรณ์สำเร็จรูปจากต่างประเทศ

20090312-NAC-Exhibition-Z3_04

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : งานวิจัยและพัฒนา โซน 3 :

Intelligent Transport Systems สำหรับการเดินทางอย่างอัจฉริยะ ระบบนี้มิได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาจราจรติดขัดเพียงอย่างเดียว  แต่ยังรวมไปถึงการนำเทคโนโลยี ICT มาช่วยในการขนส่ง เช่น การติดตามรถขนส่งสิ้นค้าหรือการขนส่งมวลชน รวมไปถึงความอัจฉริยะที่ใส่เข้าไปในตัวยานพาหนะเองอีกด้วย ดังนั้น ในการพัฒนาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีของ ITS จึงให้มีความสอดคล้องกับโครงสร้างความสัมพันธ์ของ ITS ระหว่าง คน รถ และถนน

การพัฒนารถบรรทุกอเนกประสงค์ โครงการนี้เป็นโครงการที่สร้างโครงฐานรถอเนกประสงค์สามารถประกอบเป็นรถเพื่อการเกษตร รถขนขยะ หรือรถบรรทุกน้ำ โดยใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานตามหลักวิศวกรรมของโครงฐานรถที่สำคัญ 5 ชิ้นส่วนจาก 5 โครงการ ได้แก่ แชชซี ดุมล้อและระบบเบรก ระบบบังคับเลี้ยว เฟืองท้าย และระบบกันสะเทือน มาประกอบเป็นรถอเนกประสงค์ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาชิ้นส่วนโครงฐานที่ไม่ได้มาตรฐานและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานเนื่องจากใช้ชิ้นส่วนโครงฐานที่ผลิตใหม่ รวมไปถึงอาจจะสามารถขอจดทะเบียนรถได้ เนื่องจากมีการคำนวรตามหลักวิศวกรรที่ถูกต้อง

การพัฒนาต้นแบบโครงสร้างของรถปิคอัพแบบลีมูซีน ที่ปรับปรุงสมรรถนะด้านเสียงรบกวน การสั่นสะเทือน และความกระด้าง วัสดุเส้นใยธรรมชาติภายในประเทศเพื่อการผลิตชิ้นงานคร่าวฝาประตูด้านในของยานยนต์ และการวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องสำหรับงานขึ้นรูปโลหะแผ่น Body Booster

20090312-NAC-Exhibition-Z3_05

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : งานวิจัยและพัฒนา โซน 3 :

กลุ่มเทคโนโลยีสิ่งทอ ประกอบด้วย ระบบเส้นใยอิเล็กโตรสปันพอลิเมอร์ เพื่อนำส่งสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรไทย การพัฒนากระบวนการผลิตเส้นใยพอลิพรอพิลีน และการพัฒนาหน้ากากป้องกันมลพิษทางอากา

20090312-NAC-Exhibition-Z3_06

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : งานวิจัยและพัฒนา โซน 3 : กลุ่มงานวิจัยด้าน Software, Microchip and Electronic : โครงการต้นแบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับเฝ้าระวังตรวจสอบยางพารา

20090312-NAC-Exhibition-Z3_07

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : งานวิจัยและพัฒนา โซน 3 : กลุ่มงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ระบบบำบัดไนเตรทแบบท่อยาว ระบบผลิตคีโตเซอรอสแบบต่อเนื่อง วัสดุพรุนบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ

20090312-NAC-Exhibition-Z3_08

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : งานวิจัยและพัฒนา โซน 3 : กลุ่มงานวิจัยด้าน Software, Microchip and Electronics : โครงการพัฒนาชุดสมองกลเพื่อควบคุมเตาอบแห้งลำไยแบบสลับทิศทางลมร้อน

20090312-NAC-Exhibition-Z3_09

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : งานวิจัยและพัฒนา โซน 3 : กลุ่มงานวิจัยด้าน Software, Microchip and Electronics : การบริหารจัดการฟาร์มพ่อ-แม่พันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID) ระยะที่ 1 กรณีศึกษากุ้งก้ามกราม ปลานิล และปลาดุก

20090313-NAC-Exhibition-Z3

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : งานวิจัยและพัฒนา โซน 3 : กลุ่มงานวิจัยด้านวัสดุ : กระเบื้องจากเศาแก้งที่ผลิตโดยกรรมวิธีการอบไอน้ำความดันสูง