MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2552: นิทรรศการโซน 1

20090312-NAC-Exhibition-Z1-001

นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย โซน 1 ในการประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552

20090312-NAC-Exhibition-Z1-002

นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย พบกับโครงการในพระราชดำริฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทย โดยใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หลากหลายโครงการ อาทิ โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริมอาชีพนักวิจัย โครงการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนชนบท โครงการความร่วมมือนำร่องโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท

20090312-NAC-Exhibition-Z1-003

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย โซน 1: กลุ่มกิจกรรมด้านการพัฒนาชนบท ประกอบด้วย การพัฒนาชุมชน อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เทคโนโลยีพัฒนาพันธุ์ข้าวและพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรม (การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของชุมชน การดำเนินการของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับพระราชทานพันธุ์ข้าว การฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มจังหวัดสกลนครและอุดรธานี การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียม การใช้จุลินทรีย์ลดการสะสมแคดเมียมในต้นข้าว) โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท (โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการอยู่ดีมีสุข สำหรับโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการอนุรักษ์ป่าฮาลาบาลา โครงการความร่วมมือนำร่องโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า)

20090312-NAC-Exhibition-Z1-004

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย โซน 1: กลุ่มกิจกรรมด้านการพัฒนาชนบท

20090312-NAC-Exhibition-Z1-005

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย โซน 1: กลุ่มกิจกรรมด้านการพัฒนาชนบท: โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเสื่อมโทรม

20090312-NAC-Exhibition-Z1-012

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย โซน 1: กลุ่มกิจกรรมด้านการพัฒนาชนบท: การดำเนินการของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับพระราชทานพันธุ์ข้าว: ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วมฉับพลัน การเผยแพร่ข้าวพันธุ์แก้วเกษตรต้านทานโรคไหม้สู่เกษตรกร

20090312-NAC-Exhibition-Z1-014

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย โซน 1: กลุ่มกิจกรรมด้านการพัฒนาชนบท: การดำเนินการของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับพระราชทานพันธุ์ข้าว: ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วมฉับพลัน การเผยแพร่ข้าวพันธุ์แก้วเกษตรต้านทานโรคไหม้สู่เกษตรกร

20090312-NAC-Exhibition-Z1-007

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย โซน 1: กลุ่มกิจกรรมด้านการพัฒนาชนบทในโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชนบท: โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพการขจัดคราบน้ำมันและดูดซับน้ำมันจากสะกอปลือ สารสกัดจากสะกอปลือสามารถขจัดคราบไขมันจากภาชนะได้ดี ไม่มีกลิ่นคาวติดภาชนะ โดยเฉพาะภาชนะที่เปื้อนคราบน้ำมันพืชและน้ำมันหมู จัดทำโดย น.ส.ศรีพร เดชธนกิจ น.ส.สุทธิพร เอมชลวิทย์ และน.ส.วิไลวรรณ ปลื้มเปรมใจ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นางสุรีพร สุดยอด เป็นที่ปรึกษาโครงงาน

20090312-NAC-Exhibition-Z1-006

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย โซน 1: กลุ่มกิจกรรมด้านการพัฒนาชนบทในโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนชนบท: โครงการความร่วมมือนำร่อง \\\"โีครงงานวิทยาศาสตรื เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า\\\": โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมะแข่นสลายโฟม เป็นการทดลองเพื่อศึกษาสารที่มีประสิทธิภาพในการสลายโฟม จัดทำโดย ด.ญ.จุฑามาศ อนุสนิ์ ด.ญ.นิศมา วัชรธรรมรักษ์ และ ด.ญ.โอภาสิริ จันทร์สุข โรงเรียนบ้านปรางค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีนางอารี วัชรธรรมรักษ์ และ นางเรณู คำเทพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

20090312-NAC-Exhibition-Z1-008

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย โซน 1: กลุ่มกิจกรรมด้านการพัฒนาชนบทในโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชนบท: โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เรื่องชุชีพลอยน้ำ เพื่อหาวิธีนำพลาสติกที่ีใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ามากที่สุด จัดทำโดย ด.ช.ยุรนันท์ มูลอุดม ด.ญ.ปณิตา ท้าวไธสง และด.ช.รังสรรค์ ทองหิน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยมี นางวิรมล นามแ้ก้ว เป็นที่ปรึกษาโครงงาน

20090312-NAC-Exhibition-Z1-009

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย โซน 1: กลุ่มกิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

20090312-NAC-Exhibition-Z1-010

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย โซน 1: กลุ่มกิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สวทช. และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) อาทิ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปัจจัยสภาวะที่เหมาะสมในการเพราะเลี้ยงเห็ดนกยูง ระบบค้นหาและระบุตำแหน่งเชิงทหารบน Google Earth ระบบการส่งข่าวสารภายในองค์กรผ่านเครือข่าย SMS

20090314-NAC-Exhibition-Z1-011

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย โซน 1: กลุ่มกิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สวทช. และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) อาทิ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปัจจัยสภาวะที่เหมาะสมในการเพราะเลี้ยง เห็ดนกยูง ระบบค้นหาและระบุตำแหน่งเชิงทหารบน Google Earth ระบบการส่งข่าวสารภายในองค์กรผ่านเครือข่าย SMS

20090312-NAC-Exhibition-Z1-013

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย โซน 1: กลุ่มกิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี (DESY Summer Student Program) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมหลักในห้องปฏิบัติการของสถาบันเดซี ณ เมืองฮัมบวร์ก หรือเมืองซอยเธย์ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

โครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สวทช.รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ของไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ อีกทั้งได้มีโอกาสนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงของนักวิจัย และ/หรือนักวิทยาศาสตร์ผุ้เคยได้รับรางวัลโนเบลในอดีตจำนวนมาก ที่จะมานำเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าว

20090312-NAC-Exhibition-Z1-015

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย โซน 1: กลุ่มกิจกรรมโครงการด้าน IT ประกอบด้วย โครงการเทคดนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ 

20090312-NAC-Exhibition-Z1-016

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย โซน 1: กลุ่มกิจกรรมโครงการด้าน IT โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ นำเสนอผลการทดสอบการใช้งานขาเทียมในคนพิการและการทดสอบเชิงวิศวกรรม โครงการห้องเรียนไอทีต้นแบบสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน และโครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนตาบอดเรียนสาขาวิทยาศาสตร์

20090312-NAC-Exhibition-Z1-017

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย โซน 1: กลุ่มกิจกรรมโครงการด้าน IT โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ นำเสนอผลการทดสอบการใช้งานขาเทียมในคนพิการและการทดสอบเชิงวิศวกรรม โครงการห้องเรียนไอทีต้นแบบสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน และโครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนตาบอดเรียนสาขาวิทยาศาสตร์

20090312-NAC-Exhibition-Z1-018

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย โซน 1: กลุ่มกิจกรรมโครงการด้าน IT ประกอบด้วย โครงการเทคดนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ

20090312-NAC-Exhibition-Z1-019

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย โซน 1: กลุ่มกิจกรรมโครงการด้าน IT ประกอบด้วย โครงการเทคดนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา นำผลงานที่โดดเด่นของนักเรียนจากโรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการฯ และศูนย์กลางรวบรวมสื่อการศึกษาที่มีประโยชน์สำหรับครูในโครงการฯ ดังนี้ 1) ผลงานโรงเรียนในโครงการฯ ที่มีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนราชินี จ. กรุงเทพฯ ชื่อผลงาน เกมออนไลน์สีขาว โรงเรียนศึกษาสงเคราะหืธวัชบุรี จ. ร้อยเอ็ด ชื่อผลงาน สื่อบทเรียนออนไลน์เรื่องระบบนิเวศ และ สื่อบทเรียนออนไลน์เรื่อง ปิโตรเลียม และโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณีเขต จ. กาญจนบุรี 2) ผลงานักเรียนในโรงเรียนโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนเข้าสู่อุดมศึกษาในโควต้าพิเศษ จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศรีสังวาลย์ จ.นนทบุรี ชื่อผลงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์และย้านอัจฉริยะ และโรงเรียนราชินี จ.กรุงเทพฯ ชื่อผลงาน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์การให้อาหารสัตว์เลี้ยง 3) คลังสื่อการศึกษา Educational Media (EMC)