MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

Search
การประชุมวิชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือ NAC2009 ภายใต้หัวข้อ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: Creating economic opportunities and overcoming the crisis through science and technology วันที่ 12 - 14 มีนาคม 2552 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี: ประมวลภาพนิทรรศการโซน 1 นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย พบกับโครงการในพระราชดำริฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทย โดยใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หลากหลายโครงการ

20090312-NAC-Exhibition-Z1-001

20090312-NAC-Exhibition-Z1-002

20090312-NAC-Exhibition-Z1-003

20090312-NAC-Exhibition-Z1-004

20090312-NAC-Exhibition-Z1-005

20090312-NAC-Exhibition-Z1-012

20090312-NAC-Exhibition-Z1-014

20090312-NAC-Exhibition-Z1-007

20090312-NAC-Exhibition-Z1-006

20090312-NAC-Exhibition-Z1-008

20090312-NAC-Exhibition-Z1-009

20090312-NAC-Exhibition-Z1-010

20090314-NAC-Exhibition-Z1-011

20090312-NAC-Exhibition-Z1-013

20090312-NAC-Exhibition-Z1-015


Page 1 of 2