MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

ห้องสมุด Alexandria อียิปต์

ห้องสมุด Alexandria

บรรยายกาศภายนอกห้องสมุด Alexandria

ห้องสมุด Alexandria

ริมทางเดินอาคารห้องสมุด Alexandria

งานศิลป์

ศิลปที่พบได้ทุกที่ในห้องสมุด Alexandria

งานศิลป์

รูปปั้นบุคคลสำคัญ

งานศิลป์

ศิลปที่พบได้ทุกที่ในห้องสมุด Alexandria

งานศิลป์

ศิลปที่พบได้ทุกที่ในห้องสมุด Alexandria

นิทรรศการ

การจัดนิทรรศการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่พบได้ทุกจุดห้องสมุด Alexandria

กำแพงด้านนอกห้องสมุด Alexandria

กำแพงด้านนอกห้องสมุด Alexandria ที่มีตัวอักษรของทุกชาติในโลก

กำแพงด้านนอกห้องสมุด Alexandria

ตัวอักษรของทุกชาติในโลกปรากฏที่กำแพงด้านนอกห้องสมุด Alexandria

งานศิลป์

หลากหลายงานศิลป์ในห้องสมุด

งานศิลป์

หลากหลายงานศิลป์ในห้องสมุด

ทางเข้าห้องสมุด

ทางเข้าห้องสมุดพร้อมด้วยระบบรักษาความปลอดภัย

พื้นที่ให้บริการ

พื้นที่ให้บริการของห้องสมุด

พื้นที่ให้บริการ

พื้นที่ให้บริการของห้องสมุด

ภายในห้องสมุด

ควาามยิ่งใหญ่ของห้องสมุดมุมมองจากภายใน

ภายในห้องสมุด

ทางเดินไปยังพื้นที่ห้องสมุด

ภายในห้องสมุด

ภายในห้องสมุดแบ่งเป็นระดับชั้นต่างๆ

ภายในห้องสมุด

อีกมุมมองของระดับชั้นห้องสมุด

ภายในห้องสมุด

พื้นที่ให้บริการห้องสมุด

ภายในห้องสมุด

สังเกตที่เพดานนะครับ จุดเด่นของการประหยัดพลังงานของห้องสมุด

หลังคา เพดานห้องสมุด

การก่อสร้างใช้หลักการของเปลือกตามนุษย์ ทำให้เกิดการหักเหของแสง และลดความร้อนที่จะเข้ามาภายใน

ภายในห้องสมุด

ทางเดินกว้างขวาง

ห้อง Server

ห้องเก็บ Server โครงการ Web Archives

โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่

โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ป้ายบอกตำแหน่ง

ป้ายบอกตำแหน่งภายในห้องสมุด

ภายในห้องสมุด

คอมพิวเตอร์มีพร้อมใช้งาน

นิทรรศการ

นิทรรศการมีทุกพื้นที่น่าสนใจทุกเรื่อง

นิทรรศการ

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นิทรรศการที่มีจัดอยู่เรื่อยๆ

ห้องสมุดสำหรับเด็ก

โต๊ะเจ้าหน้าที่ห้องสมุดสำหรับเด็ก

ห้องสมุดสำหรับเด็ก

ภายในห้องสมุดเด็ก

ภายในห้องสมุดเด็ก

ภายในห้องสมุดเด็ก ตกแต่งด้วยสีสันที่สดใส

ภายในห้องสมุดเด็ก

ภายในห้องสมุดเด็ก ตกแต่งด้วยสีสันที่สดใส

ห้องสมุดเยาวชน

ห้องสมุดสำหรับวัยรุ่น

ห้องสมุดเยาวชน

อีกรูปแบบของห้องสมุดสำหรับวัยรุ่น

ห้องสมุดเยาวชน

พื้นทืี่ฟังเพลง