MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

Search
Tooltip
สัปดาห์วิทย์ 2547

 สัปดาห์วิทย์ 2547

Tooltip
ภาพถ่ายทางอากาศ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

วันนี้ผมไปราชการที่ปัตตานีมาด้วยเครื่องบินกองทัพบก ขากลับ ได้มีโอกาสบินรอบอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย นับเป็นบุญตา ที่ได้เห็นอุทยานที่สวยงามแห่งนี้จากรอบด้าน

โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

Aircraft: BAe Jetstream Series 4100

Camera: Olympus OM-D E-M10 MarkII (14-42mm)

Tooltip
ASEAN Japan Workshop 2016

On June 9th 2016, the National Science and Technology Development Agency (NSTDA) under the Ministry of Science and Technology (MOST) together with the STS Forum Japan and the Japan External Trade Organization (JETRO) hosted the ASEAN-Japan Workshop in THAILAND on Innovation, Science and Technology for Sustainable Development at Dusit Thani Hotel, Bangkok. The objectives of the STS Workshop are (1) to provide a new mechanism for open discussions on an informal basis, and (2) to build a human network that would, in time, resolve the new types of problems stemming from the application of science and technology.

Following the first successful workshop in Singapore in 2014, and in Malaysia in 2015, this ASEAN-Japan Workshop in Bangkok, was the third workshop and also the first workshop of this kind after the establishment of the ASEAN Economic Community (AEC).

The 158 top leaders from various institutions of Japan and ASEAN Member States participated to discuss, develop and communicate on the topic of Innovation, Science and Technology for Sustainable Development that would lead to long-term benefits of mankind.  Participants shared their thoughts and views regarding important issues surrounding two topics which are (1) Innovation and Linkages: Collaboration between SMEs & Global Companies in the era of ASEAN Economic Community (AEC), and (2) Human Capital Development to raise Collaboration & Competitiveness through Innovation between ASEAN and Japan. The result from each discussion sessions could help identify some directions towards the establishment of shared values and commitment for the future.

 

สวทช. ก.วิทย์ ร่วมกับ STS Forum และ JETRO จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาค “ASEAN – Japan Workshop in Thailand: Innovation, Science, and Technology for Sustainable Development”

9 มิถุนายน 2559 – โรงแรมดุสิตธานี: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ Science and Technology in Society forum (STS forum) และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาค “ASEAN – Japan Workshop in Thailand: Innovation, Science, and Technology for Sustainable Development” เพื่อเป็นเวทีผนึกกำลังด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างมิติใหม่ของเวทีระดมความคิดนับแต่ก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อันจะเป็นกลไกเสริมในการริเริ่ม หารือและสร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหาใหม่ๆ อันเป็นผลพวงจากการใช้งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นการสานต่อความสำเร็จจากการจัดสัมมนาระดับภูมิภาค 2 ครั้งที่ผ่านมาที่สิงคโปร์ และมาเลเซีย ในปี 2014 และ 2015 ตามลำดับ การสัมมนาที่กรุงเทพครั้งนี้นับเป็นการสัมมนาภายนอกญี่ปุ่นเป็นครั้งที่ 3 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากกลุ่มประเทศอาเซียนและญี่ปุ่นเข้าร่วมสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านนวัตกรรมที่จะเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม SMEs และบริษัทระดับโลก (Global Company) ในการเข้าสู่ AEC และการพัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับความร่วมมือและการแข่งขันด้วยการใช้นวัตกรรมระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น

Tooltip
ASEAN-EU STI Days

ASEAN-EU Science, Technology & Innovation Days 2014

Tooltip
Green NSTDA

Green NSTDA

Tooltip
โปสเตอร์ NAC 2011

โปสเตอร์การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2554 : NAC2011วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

Tooltip
พิธีเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี 2553

๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ (ปทุมธานี) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. (NSTDA Annual Conference 2011: NAC 2011) ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการได้เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมรับมือภัยพิบัติ  ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและจากมนุษย์ ในรูปแบบการจัดประชุมสัมมนาและการแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยที่   ดำเนินการโดย สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

Tooltip
โครงการอนุรักษ์หนังสือเก่าประเทศสหภาพพม่า
โครงการอนุรักษ์หนังสือเก่าประเทศสหภาพพม่า ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Tooltip
โปสเตอร์นิทรรศการเทิดพระเกียรติ

นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย

Tooltip
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรและพิธีเปิด
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วันที่ 13 มีนาคม 2552
Tooltip
นิทรรศการชาลส์ ดาร์วิน
นิทรรศการชาลส์ ดาร์วิน ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) งานประชุมวิชาการประจำปี 2552
Tooltip
การประชุมวิชาการ ประจำปี 2552: นิทรรศการโซน 4
การประชุมวิชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือ NAC2009 ภายใต้หัวข้อ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: Creating economic opportunities and overcoming the crisis through science and technology วันที่ 12 - 14 มีนาคม 2552 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี: ประมวลภาพนิทรรศการโซน 4 นิทรรศการโครงการพิเศษและหน่วยบริการ พบกับโครงการพิเศษ ที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Tooltip
การประชุมวิชาการ ประจำปี 2552: นิทรรศการโซน 3
การประชุมวิชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือ NAC2009 ภายใต้หัวข้อ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: Creating economic opportunities and overcoming the crisis through science and technology วันที่ 12 - 14 มีนาคม 2552 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี: ประมวลภาพนิทรรศการโซน 3 นิทรรศการงานวิจัยและพัฒนา พบกับความก้าวหน้าของงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
Tooltip
การประชุมวิชาการ ประจำปี 2552: นิทรรศการโซน 2
การประชุมวิชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือ NAC2009 ภายใต้หัวข้อ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: Creating economic opportunities and overcoming the crisis through science and technology วันที่ 12 - 14 มีนาคม 2552 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี: ประมวลภาพนิทรรศการโซน 2 นิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเจรจาธุรกิจ พบกับงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดสู่ภาคเอกชน ผ่านการจัดฟอรั่มโดยนักวิจัยเจ้าของผลงาน และเสวนากับผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้วยผลงานวิจัยกว่าสี่สิบชิ้นงาน
Tooltip
การประชุมวิชาการ ประจำปี 2552: นิทรรศการโซน 1
การประชุมวิชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือ NAC2009 ภายใต้หัวข้อ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: Creating economic opportunities and overcoming the crisis through science and technology วันที่ 12 - 14 มีนาคม 2552 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี: ประมวลภาพนิทรรศการโซน 1 นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย พบกับโครงการในพระราชดำริฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทย โดยใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หลากหลายโครงการ
Tooltip
ห้องสมุด Alexandria อียิปต์
รวมภาพประทับใจจากการไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องสมุดที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ณ ตำแหน่งที่ตั้งที่เคยเป็นมาก่อน (ห้องสมุดใหญ่ที่สุดในยุคอียิปต์) ณ เมืองริมทะเลลือชื่อของอียิปต์ เมืองอเล็กซานเดรีย
Tooltip
งานประชุมวิชาการ สวทช. 2551
งานประชุมวิชาการ สวทช. 2551 (NAC 2008)
  • Random images
     
    Uploaded Friday, 10 June 2016
    Uploaded Tuesday, 29 March 2011
    Uploaded Saturday, 11 June 2016