MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  ดัชนีข้อมูล

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส 

    

   มาตรา 7

    

   แฟ้มที่ รหัสแฟ้ม ชื่อแฟ้ม รายละเอียด มาตรา

   1

   F07.1 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
   7(1)

   1

   F07.2 สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน 7(2)

   1

   F07.3 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ สถานที่ติดต่อขอรับบริการ 7(3)

    1

      F07.4 กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)     7(4)

    

    

   มาตรา 9

    

   แฟ้มที่ รหัสแฟ้ม ชื่อแฟ้ม รายละเอียด มาตรา
   2 F09.1 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง , ประกาศราคากลาง ประกาศสอบราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศคัดเลือก ฯลฯ

   9(1)
       3  F09.2 นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4) การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช. (2559-2563)

   9(2)

         แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 5 ปีงบประมาณ 2555-2559 9(2)
         คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะรัฐบาล พล อ.ประยุทธ จันทร์โอชา 9(2)
   4 F09.3.1 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินงาน แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 9(3)
     F09.3.2   แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 9(3)
      F09.3.3   แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 9(3)
      F09.3.4   แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559  9(3)
      F09.3.5   แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560  9(3)
      5  F09.4 คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบ ถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน คู่มือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย                   9(4)
         คู่มือการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สวทช. 9(4)
         - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารประจำ สวทช. ฉบับที่ 1 (214/2556)
   - คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารประจำ สวทช. ฉบับที่ 2 (277/2556)
   9(4)
      6  F09.5 สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง (ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)   9(5)
      7  F09.6 สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำ บริการสาธารณะ (ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)   9(6)
   8

   F09.7.1

   มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรีฯ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ สวทช. 9(7)
     F09.7.2 มติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ปี 2558
   ครั้งที่ 1/2558
   ครั้งที่ 2/2558
   ครั้งที่ 3/2558
   ครั้งที่ 4/2558
   - ครั้งที่ 5/2558
   - ครั้งที่ 6/2558
   - ครั้งที่ 7/2558
   - ครั้งที่ 8/2558
   - ครั้งที่ 9/2558
   9(7)
         ปี 2559
   ครั้งที่ 1/2559
   - ครั้งที่ 2/2559
   - ครั้งที่ 3/2559
   - ครั้งที่ 4/2559
   9(7)
   9 F09.8.1 ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง 9(8)
     F09.8.2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2558 9(8)
         สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 9(8)
         สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2558 9(8)
         สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2559 9(8)
         สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 9(8)
         สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2559 9(8)
         สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2559 9(8)
         สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2559 9(8)
         สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2559 9(8)
         สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2559 9(8)
         สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2559 9(8)
         สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2559 9(8)
      F09.8.3 ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ   9(8)
     F09.8.3.1   นโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สวทช. ประกาศ ณ 17 พฤศจิกายน 2557
   9(8) 
     F09.8.3.2   รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน การจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558  9(8)
     F09.8.3.3   รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน การจัดการน้ำเสียภายในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2558
    9(8)
     F09.8.3.4   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (คำสั่ง เลขที่ 3/2557) 9(8) 
     F09.8.3.5   คำสั่ง ปรับปรุงคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (คำสั่ง เลขที่ 41/2557 )
   9(8) 

    Items details

    • Hits: 2197 clicks
    • Average hits: 53.6 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info

    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 4
    น้อยมากที่สุด