MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

  การฟื้นฟูป่า (Forest Restoration)

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   ป่าเขตร้อนเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด ประโยชน์ที่เราได้รับจากป่ามีมากมายตั้งแต่ผลผลิต จนไปถึงประโยชน์ทางอ้อมอย่าง การรักษาสมดุลของวัฎจักรน้ำ พื้นที่ป่าของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีพื้นที่ป่าในไทยเหลือน้อยกว่า 25% การเพิ่มพื้นที่ป่าสามารถทำได้หลายวิธี เช่นปล่อยให้ป่าฟื้นฟูตัวเองตามธรรมชาติ การปลูกป่า และการฟื้นฟูป่าที่คืนความหลากหลายทางชีวภาพ   คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

    Items details

    • Hits: 2945 clicks
    • Average hits: 52.6 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 2
    น้อยมากที่สุด