MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ปี 2553

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากลขึ้น เพื่อให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการผลิตพืช สัตว์ และประมงอินทรีย์ หรือเป็นแนวทางในการตรวจประเมินและตรวจรัลรอง เพื่อให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล โดยจัดทำออกมาจำนวน 4 เล่ม ได้แก่

   • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 การผลิต แปรรูป แสดงฉลากและจำหน่ายผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552)
   • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เล่ม 2 ปศุสัตว์อินทรีย์ (มกษ. 9000 เล่ม 2-2548)
   • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เล่ม 3 อาหารสัตว์น้ำอินทรีย์ (มกษ. 9000 เล่ม 3-2552)
   • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การเลี้ยงกุ้งทะเลระบบอินทรีย์ (มกษ. 7413 2550)

    

   แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554.  "การจัดทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ปี 2553". องค์ความ รู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

    Items details

    • Hits: 2390 clicks
    • Average hits: 42.7 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 2
    น้อยมากที่สุด