MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

  สาเหตุของแผ่นดินถล่ม การเตรียมพร้อมและการป้องกัน

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้พื้นที่ต่างๆมีความอ่อนไหว หรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

   1. สาเหตุตามธรรมชาติ
   2. สาเหตุจากการกระทำของมนุษย์
   สาเหตุตามธรรมชาติ
   • ความแข็งแรงของดิน
   • โครงสร้างของแผ่นดิน ความแตกต่างกันของชั้นดินที่น้ำซืมผ่านได้ กับชั้นที่น้ำซึมผ่านไม่ได้ ที่จะทำให้น้ำขังใต้ดินมากจนดินเหลวบนที่ลาดเอียง ทำให้เกิดการไหลได้
   • ความลาดเอียงของพื้นที่
   • ปริมาณน้ำฝน มีฝนตกมากเป็นเวลานานๆ (มากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวัน)
   • ฤดูกาล
   • ต้นไม้ถูกทำลายโดยไฟป่าหรือความแล้ง
   • แผ่นดินไหว
   • คลื่นสึนามิ
   • ภูเขาไฟระเบิด
   • การเปลี่ยนแปลงของน้ำใต้ดิน
   • การสึกกร่อนของชั้นหินใต้ดิน
   • การกัดเซาะของฝั่งแม่น้ำ ฝั่งทะเล และไหล่ทวีป
   สาเหตุจากการกระทำของมนุษย์
   • การขุดดินบริเวณไหล่เขา ลาดเขาหรือเชิงเขา เพื่อการเกษตร การสร้างถนน การขยายที่ราบในการพัฒนาที่ดิน การทำเหมือง เป็นต้น
   • การดูดทรายจากแม่น้ำ หรือบนแผ่นดิน
   • การขุดดินลึกๆ เพื่อการก่อสร้างห้องใต้ดินของอาคาร
   • การบดอัดที่ดิน เพื่อการก่อสร้าง ทำให้เกิดการเคลื่อนของดินในบริเวณใกล้เคียง
   • การสูบน้ำใต้ดิน น้ำบาดาล ที่มากเกินไป หรือการอัดน้ำลงใต้ดิน
   • การถมดิน เพื่อการก่อสร้าง ทำให้เพิ่มน้ำหนักบนภูเขา หรือสันเขา
   • การตัดไม้ทำลายป่า เพื่อขยายพื้นที่การเพาะปลูก
   • การทำอ่างเก็บน้ำ ซึ่งเป็นการเพิ่มน้ำหนักบนภูเขา และทำให้น้ำซึมลงใต้ดินมากจนเกินสมดุล
   • การเปลี่ยนแปลงทางน้ำธรรมชาติ ทำให้ระบบน้ำใต้ดินเสียสมดุล
   • น้ำทิ้งจากอาคาร บ้านเรือน สวนสาธรณะ
   • การกระเทือนต่างๆ เช่น การระเบิดหิน
   การเตรียมพร้อมและการป้องกัน

   ก่อนเกิดเหตุ ก่อนเกิดเหตุให้สังเกตว่า

   • มีฝนตกหนักถึงหนักมาก (มากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวัน)
   • ระดับน้ำในห้วยสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
   • น้ำในลำห้วยขุ่นมาก หรือมีสีแดงขุ่น แสดงว่าจะมีตะกอนไหลมาตามลาดเขา
   • เวลาฝนตกนานๆ มีเสียงดัง อื้ออึง ผิดปกติดังมาจากภูเขาและลำห้วย

   ระหว่างเกิดเหตุ

   • ถ้าฝนตกหนักแบบไม่หยุดติดต่อกันหลายวัน ดินบนภูเขาอาจถล่ม ควรอพยพ หรือให้หนีไปอยู่ที่สูงๆ และรีบแจ้งเรื่องให้ทราบทั่วกันโดยเร็ว
   • ถ้าพลัดตกไปในกระแสน้ำห้ามว่ายน้ำหนีเป็นอันขาด เพราะอาจจะโดนซากต้นไม้ หรือก้อนหินที่ไหลมากับโคลนกระแทกจนตายได้ และหาต้นไม้ใหญ่ที่ใกล้ที่สุดเกาะไว้แล้วปีนหนีน้ำให้ได้
   หลังเกิดเหตุ
   • อย่าปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน ขวางทางน้ำหรือใกล้ลำห้วยมากเกินไป
   • อย่าตัดไม้ทำลายป่า และช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อช่วยดูดซับน้ำ
   • จัดเวรยามเพื่อเดินตรวจตาดูสถานการณ์รอบๆ หมู่บ้าน เพื่อสังเกตสิ่งผิดปกติยามค่ำคืน
   • ติดตามสถานการณ์และข่าวการพยากรณ์อากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน อย่างใกล้ชิด
   • สำรองอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค และ อุปกรณ์ฉุกเฉิน
   แหล่งที่มาข้อมูล
   กรมทรัพยากรธรณี . ดินถล่มคืออะไร. [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 จาก http://www.dmr.go.th/dmr_data/geohazard/update_landslide/landslide_definition.htm
   กรมอุตุนิยมวิทยา. แผ่นดินถล่ม (Land Slides). [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 จาก http://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=76
   แผ่นดินถล่ม. [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 จาก http://translate.google.co.th/translate?hl=th&langpair=en|th&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Landslide
   มูลนิธิกระจกเงา. โครงการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน. ดินถล่ม. [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 จาก http://www.siamvolunteer.com/autopagev4/show_page.php?topic_id=9&auto_id=7&TopicPk=

    

    Items details

    • Hits: 81265 clicks
    • Average hits: 1451.2 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 38
    น้อยมากที่สุด