MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

  ระบบแปลภาษาอัตโนมัติโดยวิธีการใช้กฎไวยากรณ์สำหรับการใช้งานในกิจการทางทหาร

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   เป็นระบบแปลภาษาที่มีการประยุกต์ใช้ในกับกิจการสื่อสารทางทหารโดยการเพิ่มคำแนะนำ พจนานุกรมคำศัพท์ทางทหารให้กับระบบ ซึ่งระบบจะนำเข้าข้อมูลเป็นข้อความ หรือไฟล์ภาษาไทย และจะแสดงผลลัพธ์เป็นการแปลภาษาอังกฤษ มีการนำไปทดลองใช้งานที่ US Army ตามโครงการความร่วมมือ Cobra Gold ระหว่าง Communications and Electronics Research, Development and Engineering Center (CERDEC), US Army กับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

   บรรณานุกรม: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. รายงานประจำปี 2552 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. ปทุมธานี : ศูนย์, 2553.

    Items details

    • Hits: 1826 clicks
    • Average hits: 29.9 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 5
    น้อยมากที่สุด