MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

NSTDA Publications

คลังเอกสารสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงานต่างๆ ของ สวทช.

CategoriesFiles

folder icon 40 NAC 2012

NAC 2012 Publications

folder icon 63 NAC 2011
NAC 2011 Publications

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

เอกสารคู่มือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ประจำปี 2558 ตามกรอบมาตรฐานบริหารความเสี่ยง ISO 31000:2009 ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) 19 มกราคม พ.ศ. 2558 alt Download [1.39 MB]เอกสารคู่มือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ประจำปี 2559 ตามกรอบมาตรฐานบริหารความเสี่ยง ISO 31000:2009 ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 alt Download [2.20 MB]หนังสือ สวทช.ครบรอบ 25 ปี กับผู้บริหารทั้ง 4
   - ก่อร่างสร้างรังเปิดทางวิทย์ไทย (Establishment) ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
   - ขยายฐานงานวิจัยเพื่อก้าวไกลอย่างมั่นคง (Acceleration) ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
   - รวมพลังสร้างสรรค์สานฝันเพื่อสังคม (Networking) รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
   - ก้าวสู่อนาคต ตอบโจทย์ประเทศไทย (Commercialization) ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล"พรบ สวทช 2534"  (เหมาะสำหรับพิมพ์ลงกระดาษA4)


พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 - Eng versionพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 e-Waste เทคโนโลยีการจัดการซากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เรียบเรียงโดย ดร.เปรมฤดี กาญจนปิยะ จากห้องปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และคณะทำงาน เนื้อหาในหนังสือนำเสนอความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะของซากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ความสำคัญของการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันของการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และเทคนิคในการรีไซเคิลซากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีทางความร้อน วิธีทางเคมี และวิธีทางชีวภาพ ซึ่งจะสร้างความเข้าใจเบื้องต้นของการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งให้ความรู้เชิงลึกด้านเทคโนโลยีแก่ผู้อ่านหน่วยงานเจ้าของผลงาน : ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ร่วมกับ บริษัท โนนามิ ไซน์ ประเทศไทย จำกัดหน่วยงานเจ้าของผลงาน :  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)Page 1 of 17