MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

  ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2554 ด้านวิทยาศาสตร์

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ คณะกรรมการมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีมอบ รางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2554” (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2011) ขึ้น โดยมี ฯพณฯ พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จใน การดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชู เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ บุคคลผู้ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น จะได้รับการบันทึกชื่อและเกียรติประวัติไว้ในทำเนียบเกียรติยศ (Hall of Fame) ของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

   ในพิธีดังกล่าว มีผู้ได้รับการยกย่องและเชิดดูเกียรติ ได้เป็นบุคคลคุณภาพแห่งปี 2554 ประกอบด้วย

   1.  ด้านวิทยาศาสตร์ - ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 

   2.  ด้านเทคโนโลยี -  ศ.ดร.ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ 

   3.  ด้านสาธารณสุข - รศ.นพ.สภา ลิมพาณิชย์การ

   4.  ด้านสังคม - พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

   5.  ด้านเด็กและเยาวชน - คุณปวีณา หงสกุล

    เกียรติประวัติที่บันทึกไว้ในหอเกียรติยศของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

    ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ (อายุ 67 ปี) (ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยอาวุโส)

    1. หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน ( 2554 )

       ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

       ที่ปรึกษางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคเอกชนและกรรมการมหาวิทยาลัยหลายแห่ง

    2. ประวัติการศึกษา

       พ.ศ. 2551  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

       พ.ศ. 2536  ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น

       พ.ศ. 2516  ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร 

       พ.ศ. 2512   ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก Imperial College of Science and Technology มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร

       พ.ศ. 2512   ได้รับ Associate of the City and Guilds Institute (ACGI) of London จาก Imperial College of Science and Technology มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร

       พ.ศ. 2509   ได้รับ Advanced Level General Certificate of Education (GCE A-Level) และ Ordinary Level General Certificate Education (ACE O-Level) จากการศึกษาที่วิทยาลัย
                        เมืองนอริช สหราชอาณาจักร

       พ.ศ. 2507  ระดับอุดมศึกษา เตรียมแพทย์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน)

       พ.ศ. 2506  สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท

       พ.ศ. 2504  สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนประจำจังหวัดกำแพงเพชร

    3. นโยบายและอุดมการณ์ในการทำงาน

       ทำหน้าที่ให้เต็มที่ด้วยความสุจริตตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ความรู้เป็นพลังสำคัญ

    4. ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน

        การมีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรที่สำคัญได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช) เป็นต้น

    5. ทรรศนะต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        ประการ แรกประเทศไทยมีผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไม่ด้อยกว่า ประเทศอื่นดังจะเห็นได้จากการวิจัยและพัฒนาที่สามารถตีพิมพ์ในวารสารที่มี ชื่อเสียงระดับสากล แต่ที่ประเทศเราด้อยกว่าคือมีจำนวนนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อจำนวน ประชากรน้อยกว่ามาตรฐานสากล  ประการที่สองประเทศไทยสามารถร่างแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีได้แต่ขาด กลไกในการแปลงแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติเพราะขาดพลังการเมือง (political will) ที่จะผลักดัน

    6. กิจการอันเป็นคุณประโยชน์เพื่อสังคม สาธารณกุศล

        - รองประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

        - กรรมการสภากาชาดไทย

        - ประธานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

    7. รางวัลเกียรติยศหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์

       - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

        พ.ศ. 2550   Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon From the Government  of Japan.

        พ.ศ. 2548    ทุติยจุลจอมเกล้า

        พ.ศ. 2541    ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

        พ.ศ. 2540    มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

        พ.ศ. 2537    มหาวชิรมงกุฎ

        พ.ศ. 2534    ประถมาภรณ์ช้างเผือก

        พ.ศ. 2531    ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

      - รางวัลเกียรติคุณที่ได้รับ

       พ.ศ. 2548   รางวัล  Leadership in Technology Management จาก PICMET (Portland International Center for Management of Engineering and Technology)

       พ.ศ. 2547   รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลดีเด่นประจำปี 2547 โดยสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

       พ.ศ. 2541   รางวัลยกย่องส่งเสริมการใช้ดาวเทียมระหว่างประเทศในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม ประเทศญี่ปุ่น

       พ.ศ. 2538   รางวัลบุคคลดีเด่นด้านไอที จากสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย

       พ.ศ. 2534   รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

       พ.ศ.2530   รางวัลโครงการวิจัยกองทุนพระราชทานพระจอมเกล้าลาดกระบัง ของสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่องการสร้างภาพคอมพิวเตอร์ถ่ายภาพตัดขวางของ
                      ร่างกายและสมอง

       พ.ศ.2529   รางวัลผลงานวิจัยอุตสาหกรรมดีเด่น จากบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้านการประมวลสัญญาณภาพถ่ายดาวเทียมด้วยคอมพิวเตอร์

       พ.ศ.2527   รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

       พ.ศ.2512   รางวัลเหรียญทองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมาคมนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักร) เนื่องจากได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งปริญญาตรี สาขา
                      วิศวกรรมไฟฟ้า จากอิมพีเรียลคอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน

    8. ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน

       ศ.ดร. ไพรัช เกิดและเติบโตที่จังหวัดกำแพงเพชร ใช้ชีวิตวัยเด็กกับครอบครัวพี่น้อง 8 คน บิดามารดามีอาชีพค้าขาย  นอกจากเรียนหนังสือแล้วต้องช่วยทำงาน  มีความตั้งใจในการเรียนหนังสือตั้งแต่เด็ก มีผลการเรียนดีตลอด เมื่อเรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วมาสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีความใฝ่ฝันอยากไปเรียนต่อต่างประเทศ  สอบชิงทุนรัฐบาลไปเรียนวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ประเทศอังกฤษ ระดับปริญญาตรีและเอก  ใช้เวลาอยู่ที่อังกฤษ 10 ปี ระหว่างเรียนปริญญาเอก ได้ดำรงตำแหน่งนายกสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นองค์กรสำหรับนักเรียนไทยในอังกฤษ  เมื่อจบการศึกษากลับมาประเทศไทย ทำงานใช้ทุน เป็นอาจารย์ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา มีความก้าวหน้ามีตำแหน่งวิชาการตามลำดับ ได้เป็นศาสตราจารย์ระดับ 10 เมื่ออายุ 39 ปีและศาสตราจารย์ระดับ 11 เมื่ออายุ 40 ปีเศษ ในด้านบริหารดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ รองคณบดีคณะวิศวกรรม  และอธิการบดี เมื่อปี พ.ศ. 2535 ของสถาบันดังกล่าว  นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ผู้อำนวยการคนแรกของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อ พ.ศ. 2547 เกษียณอายุจากราชการเมื่อ พ.ศ. 2548  และหลังเกษียณอายุราชการ ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ปรึกษางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคเอกชนและกรรมการ มหาวิทยาลัยหลายแห่งจนปัจจุบัน

      - ประวัติการทำงาน

        ตำแหน่งทางวิชาการ

        พ.ศ. 2532 – 2541  ศาสตราจารย์ ระดับ 11  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

        พ.ศ. 2526    ศาสตราจารย์ ระดับ 10  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง       

        พ.ศ. 2521    รองศาสตราจารย์  ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์   คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                    

       ตำแหน่งบริหาร

        ก.ย. 2548 – ปัจจุบัน  ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ     

        ต.ค. 2547 – ก.ย. 2548  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        ก.ค. – ก.ย. 2547  ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายข้าราชการประจำ

        พ.ศ. 2541 – มิ.ย. 2547  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

        พ.ศ. 2535 – 2541  อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

        พ.ศ. 2529 –2541   ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

        พ.ศ. 2524 – 2535  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

        พ.ศ. 2522 – 2524  รองคณบดี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

        พ.ศ. 2521 – 2522  หัวหน้าภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

       ตำแหน่งกรรมการในส่วนราชการหรือในภาคเอกชน

       -  รองประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       -  ผู้ช่วยประธานฝ่ายวิศวกรรมและคอมพิวเตอร์  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

       -  ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเรประเทศไทย

       -  กรรมการสภากาชาดไทย

       -  ประธานกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

       -  ประธานกรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ    

       -  กรรมการธนาคารกสิกรไทย

       -  กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

       -  กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต

       -  ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)                   

       -  ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)                          

       -  กรรมการบริหารสถาบันบริหารสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

       -  กรรมการการอุดมศึกษา

     โครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2011” (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2011) 

    ความเป็นมา 

    มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2551 เป็นองค์กร เพื่อการกุศลสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเสนอแนะนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศ ในปี 2554 คณะกรรมการมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้ดำริให้มีการ จัดทำโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2011” (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2011) ขึ้น เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนิน ชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชู เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ นอกจากนี้ คณะกรรมการมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยยังเห็นชอบให้จัด กิจกรรมประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2011” เพื่อยกย่องเชิดชูบุคคลภาคธุรกิจที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการประยุกต์ใช้วิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีในการทางานและทำประโยชน์เพื่อสังคม และกิจกรรมมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2011” ให้แก่ นิสิต นักศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ และทากิจกรรมหรือผลงานเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญกาลังใจให้กับบุคลากรด้านการศึกษาและด้านการค้น คว้า เพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

    คณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีการจัดงานเพื่อเผยแพร่กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2554 ซึ่งตรงกับวันเทคโนโลยีแห่งชาติ (สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2515 หรือเมื่อ 38 ปีที่แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้ทรงอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่ครั้งแรกของ โลกด้วยพระองค์เอง ณ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และทรงพระปรีชาสามารถบังคับให้ฝนตกลงตรงเป้าหมาย ท่ามกลางสายตาของคณะผู้แทนของรัฐบาลจากต่างประเทศ ข้าราชการและพสกนิกรชาวไทยที่เข้าชมการสาธิตต่างพากันชื่นชมยินดีในพระปรีชา การสาธิตฝนเทียมครั้งนั้น ถือเป็นต้นกำเนิดเทคโนโลยีฝนหลวงที่พัฒนาเป็นการทำฝนเทียมมาถึงปัจจุบัน และเพื่อจารึกไว้เป็นเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2543 คณะรัฐบาลจึงมีมติให้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และกำหนดให้วันที่ 19 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันเทคโนโลยีของไทย” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด โดย ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัย และทรงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน ตลอดจนเป็นการแสดงเทคโนโลยีที่คิดค้นประดิษฐ์และพัฒนาโดยคนไทย เพื่อเป็นการ กระตุ้นให้สาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นและเข้าร่วมพัฒนาเทคโนโลยีของไทย) และยังเป็นวันครบรอบปีที่ 3 ของการสถาปนามูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยอีกด้วย

    Items details

    • Hits: 1498 clicks
    • Average hits: 32.6 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 4
    น้อยมากที่สุด