MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

  นักวิจัยและทีมวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจำปี 2554 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสภาวิจัยแห่งชาติ

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   ขอแสดงความยินดีกับดร.สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ นักวิจัยและทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะใกล้ร่างสุดท้าย และห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ประยุกต์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจำปี 2554 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงาน “อุปกรณ์ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระดับจุลภาคของวัสดุแบบฉับพลันด้วยแท่นควบคุมอุณหภูมิคู่”

    นักวิจัยและทีมวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจำปี ๒๕๕๔ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสภาวิจัยแห่งชาติ

     อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นผลงานจากการศึกษา วิจัย และพัฒนากระบวนการหล่อด้วยการทำให้กลายเป็นน้ำแข็งสำหรับขึ้นรูปวัสดุผงที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการขึ้นรูปวัสดุผงกับการจัดเรียงตัวของวัสดุผงหลังการขึ้นรูปด้วย การทำให้ของเหลวที่ผสมกับวัสดุผงเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง ซึ่งส่งผลต่อคุณสมบัติของวัสดุที่ขึ้นรูปได้ การใช้อุปกรณ์ดังกล่าวนี้ช่วยให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระดับ จุลภาคของวัสดุได้โดยทันที จึงร่นระยะเวลาในการเตรียมชิ้นงาน การทดสอบ และการวิเคราะห์ผล

    อุปกรณ์ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระดับจุลภาคของวัสดุแบบฉับพลันด้วยแท่นควบคุมอุณหภูมิคู่ ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านอื่น อาทิ การศึกษาเกี่ยวกับการเก็บรักษาเนื้อเยื่อหรืออวัยวะของสิ่งมีชีวิต หรือผลิตภัณฑ์เกษตรและปศุสัตว์ด้วยการแช่แข็ง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบโครงสร้างขณะแข็งตัวของสารอินทรีย์ที่มีคุณสมบัติ โปร่งแสงและมีจุดหลอมเหลวต่ำแทนการใช้น้ำโลหะ เป็นต้น

    Items details

    • Hits: 1475 clicks
    • Average hits: 30.7 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 4
    น้อยมากที่สุด