MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  รายงานประจำปี 2542

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   โลกเราในปัจจุบันผันแปรเปลี่ยนไปอยุ่ทุกขณะ รายงานประจำปี 2542และมีแนวโน้มว่ากระแสการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจะรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งนั้นเนื่องมาจากพลวัตความก้าวหน้าทั้งเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ส่งผลให้ประชาคมโลกต้องพร้อมรับกับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการค้า สังคมและวัฒนาธรรม การศึกษาและวิทยาการสมัยใหม่ ประเทศไทยในฐานนะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกจึงมีความจำเป็นที่ต้อง "ปรับตัว" เพื่อ "เตรียมพร้อม" ที่จะตั้งรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อคนไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม

   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เป็นองค์กรของรัฐที่ตระหนักถึงความสำคัญและจุดยืนของประเทศไทยในสังคมโลก จึงได้ดำเนินภารกิจด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อให้ประเทศมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างสังคมความรู้ ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและวัฒนาธรรมให้อยู่คู่คนไทยต่อไปอย่างยั่งยืน

   ในปี 2542 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เร่งรัดดำเนินกิจกรรมต่างๆ อันได้แก่ การวิจัย
   การพัฒนาและวิศวกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ตลอดจนโครงการต่างๆ ที่มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความพร้อมยิ่งขึ้น

   ผมมีความเชื่อมั่นว่า วิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของผู้บริหารและพนักงาน ผนวกับการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของ สวทช. จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย เกื้อหนุนต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดสากล และช่วยให้ประเทศเราดำรงอยู่ในประชาคมโลกอย่างเต็มภาคภูมิและสมศักดิ์ศรี

    

     คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF - 8.38 MB

     

    Items details

    • Hits: 1588 clicks
    • Average hits: 30.5 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 7
    น้อยมากที่สุด