MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  รายงานประจำปี 2544

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   สวทช. ได้รับมอบหมายให้เป็นสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญในการเสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับ นโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ สวทช. จัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตของประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการจัดการทำแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2545-2549 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังได้รับทราบร่างพระราชบัญญัติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ.... ด้วย

   ในปี 2543-2544 สวทช. ได้ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดทำวิสัยทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการจัดทำรายงานสถานภาพและทิศทางอนาคต และเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้เกิดผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน 7 สาขา ได้แก่ เกษตร อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการและการพาณิชย์ การศึกษา วัฒนาธรรมส สุขอนามัยและสวัสดิการ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน และการสื่อสารและโทรคมนาคม ข้อมูลดังกล่าวได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัมนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9

   นอกจากนี้ สวทช. ยังได้เริ่มวางรากฐานด้านข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย โดยสำรวจค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศในปี 2542 โดยพบว่าประเทศไทยมีการใช้จ่ายทางด้านนี้รวมทั้งสิ้น 11,896 ล้านบาท และภาครัฐประมาณ 6,432 ล้านบาท ที่น่าสนใจคือ ภาคเอกชนมีค่าใช้จ่ายในการวิจัย และพัฒนาที่ใกล้กับภาครัฐมาก หากเทียบกับข้อมูลเมื่อปี 2540 แล้วพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น กล่าวคือในปี 2540 มีค่าใช้จ่ายในการวิจัย และพัฒนาของทั้งประเทศอยู่ที่เพียงร้อยและ 0.1 ของ GDP และ เอกชนมีค่าใช้จ่ายเพียงร้อยละ 10 ของทั้งประเทศ

    

     คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF - 10.80 MB

    

        

    Items details

    • Hits: 1735 clicks
    • Average hits: 32.1 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 8
    น้อยมากที่สุด