MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

    

   ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
   เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

    

                  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีระบบการบริหารที่มิใช่ระบบราชการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ แบ่งส่วนงานภายในเป็น ๖ ส่วน ได้แก่ สำนักงานกลาง ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อดำเนินการและให้การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม สนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิต ริเริ่มและสร้างความเข้มแข็งแก่โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    

              เนื่องจากผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติคนปัจจุบันจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ สำนักงานฯ จึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในการนี้ สำนักงานฯ จึงใคร่เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

     

    ดาวน์โหลด  :  ประกาศ (PDF)  |  ใบสมัคร (word)   |  ใบสมัคร (PDF)

     

    1.  คุณสมบัติ

         1.1   คุณสมบัติทั่วไป

    (1)   มีสัญชาติไทย
    (2)   มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
    (3)   มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
    (4)   ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งทางบริหารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเทียบเท่าดังต่อไปนี้

    -  ส่วนราชการ: รองอธิบดี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
    -  รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ: ผู้บริหารสูงสุดขึ้นไป
    -  ภาคเอกชนที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและเปิดดำเนินการมาไม่น้อยกว่า 3 ปี : รองผู้บริหารสูงสุดขึ้นไป
    -  สถาบันการศึกษา: คณบดี หรือเทียบเท่าขึ้นไป

    (5)   มีวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาโท
    (6)   มีความสามารถและความเชี่ยวชาญสูงทางการบริหารการจัดการและมีพื้นความรู้ระดับสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     

         1.2  คุณสมบัติเฉพาะ

                 คุณสมบัติเฉพาะของผู้อำนวยการสำนักงานฯ ซึ่งจะใช้เป็นกรอบพิจารณาคือ “มีความสามารถและความเชี่ยวชาญสูงทางการบริหารการจัดการและมีพื้นความรู้ระดับสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังต่อไปนี้
     

    (1)   มีความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการสมัยใหม่ สามารถสร้างทีมงานและสามารถดำเนินงานจากแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่นำไปประยุกต์เชิงพาณิชย์ได้
    (2)   มีความสามารถและทักษะในการคิดและมองภาพรวม คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงสร้างสรรค์ และคิดเชิงวิเคราะห์ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานภาพของประเทศ
    (3)   มีความสามารถในการแสวงหาและนำไปสู่แหล่งความรู้และมีผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะผลงานวิจัยที่เป็นที่ประจักษ์
    (4)   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและร่วมงานกับบุคคล และองค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ และมีความสามารถ ในการสื่อสารทำความเข้าใจทั้งกับผู้ที่อยู่ในวงการและผู้อยู่นอกวงการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้
    (5)   เป็นที่ยอมรับนับถือ ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม ทั้งในและต่างประเทศ
     

    ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องแนบประวัติการทำงานพร้อมทั้งรายงานผลงานซึ่งแสดงว่าตนมีคุณสมบัติเหมาะสมและอาจแนบหนังสือสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมด้วย

     

    2.  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  มีดังนี้
     

         2.1  บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสำนักงานฯ ตามความในมาตรา 11 ทั้งนี้ สำนักงานฯ มีอำนาจกระทำกิจการต่างๆ ตามความในมาตรา 12 โดยผู้อำนวยการสำนักงานฯ มีอำนาจหน้าที่ตามความในมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 ที่แนบท้ายประกาศนี้
     

         2.2  บริหารงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
     

         การดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อำนวยการสำนักงานฯ นี้ จะอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

     

    3.  วาระการดำรงตำแหน่งและค่าตอบแทน

               ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จะมีวาระอยู่ในตำแหน่ง คราวละ 3 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน อนึ่ง ตามข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 หากผู้ได้รับการคัดเลือกมีอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี ในระหว่างดำรงตำแหน่ง สำนักงานฯ จะต่ออายุการปฏิบัติงานได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ อาจพ้นจากตำแหน่งได้ เมื่อคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติให้พ้นจากตำแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

               คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กำหนดกรอบอัตราเงินเดือนขั้นต้นของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อยู่ในระหว่าง 100,000 – 300,000 บาท ทั้งนี้ ขึ้นกับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  รวมทั้งความคาดหวังของผลสำเร็จของงานที่จะทำความตกลงกับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทั้งนี้ นอกจากค่าตอบแทนพื้นฐาน อาจได้รับการพิจารณาประโยชน์ตอบแทนอื่นที่จ่ายเป็นตัวเงินไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินเดือน และเมื่อสิ้นปี อาจจะได้ค่าตอบแทนพิเศษอีกไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

     

    4.  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกและการพิจารณา

         4.1   ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จะต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่คณะอนุกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกำหนด พร้อมเอกสารประกอบการยื่นสมัคร ได้แก่ ประวัติและผลงานโดยละเอียด พร้อมรูปถ่าย จำนวน ๒ ชุด
     

         คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครให้เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก โดยพิจารณาความเหมาะสมจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครในเรื่องดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์
     

    (1)    คุณสมบัติทั่วไปตาม 1.1
    (2)    ประสบการณ์การวิจัย รวมทั้งการบริหารงานวิจัย
    (3)    ประสบการณ์การบริหาร/จัดการสมัยใหม่ในการสร้างทีมงานและสามารถดำเนินการจากแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่นำไปประยุกต์เชิงพาณิชย์ได้
    (4)    ประสบการณ์ในการประสานงานและร่วมงานกับบุคคลและองค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ
    (5)    ผลงานที่เป็นที่ยอมรับ
     

         4.2  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรอบแรก: ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 75% ของคะแนนเต็ม
     

         4.3  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกต้องเข้ารับการทดสอบและวิเคราะห์พฤติกรรม และบุคลิกภาพตามวิธีการที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ กำหนด
     

         4.4  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ดังนี้
     

    (1)  ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในอดีตจนถึงปัจจุบัน (ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4) จำนวน 2 ชุด
     

    (2)  วิสัยทัศน์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นวิสัยทัศน์ บทบาท และแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ใน 3 ปี ข้างหน้า (ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4) จำนวน 2 ชุด
     

    ในการพิจารณาความเหมาะสมผู้ที่สมควรเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จะใช้วิธีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกกับคณะอนุกรรมการสรรหาฯ โดยพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นเกณฑ์
     

    (1)    มีความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการสมัยใหม่ สามารถสร้างทีมงานและสามารถดำเนินงานจากแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่นำไปประยุกต์เชิงพาณิชย์ได้
     

    (2)    มีความสามารถและทักษะในการคิดและมองภาพรวม คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงสร้างสรรค์ และคิดเชิงวิเคราะห์ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานภาพของประเทศ
     

    (3)    มีความสามารถในการแสวงหาและนำไปสู่แหล่งความรู้และมีผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะผลงานวิจัยที่เป็นที่ประจักษ์
     

    (4)    มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและร่วมงานกับบุคคล และองค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ และมีความสามารถ ในการสื่อสารทำความเข้าใจทั้งกับผู้ที่อยู่ในวงการและผู้อยู่นอกวงการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้
     

    (5)    เป็นที่ยอมรับนับถือ ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม
     

         4.5  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรอบสุดท้าย: ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า ๘๕% ของคะแนนเต็ม
     

         4.6  ให้ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบอื่นๆ ได้ที่
     

    นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ (e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
    111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 7118

    ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะยึดวันที่บนไปรษณียภัณฑ์เป็นหลัก หรือส่งด้วยตนเองที่สำนักผู้อำนวยการ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานกลาง ตามที่อยู่ข้างต้น ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1582 หมายเลขโทรสาร 0 2564 7084)

     

       

    Items details

    • Hits: 2352 clicks
    • Average hits: 43.6 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 0
    น้อยมากที่สุด