MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ (พ.ศ. 2552-2556)

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   ResearchChairGrant   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์  นักวิจัยแกนนำ ให้กับวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานวิจัย อันจะนำไปสู่การยื่นจดสิทธิบัตร การผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ที่มีศักยภาพต่อการแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาคสังคม อีกทั้งเพื่อเป็นแกนหลักในการผลิตบุคลากรวิจัยสู่วงการวิชาการอย่างต่อ เนื่อง นอกจากนี้ สวทช. ยังให้ความสำคัญในการผลักดันให้มีการเชื่อมโยงภาคการผลิตและบริการให้เข้ามา มีส่วนร่วมสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการวิจัยและพัฒนาอีกด้ว

   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้โครงการสามารถเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนสมรรถภาพแห่งความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย  สวทช. จึงจัดตั้ง “โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ” ขึ้น เพื่อสนับสนุนงานวิจัยภายใต้ 4 สาขาเทคโนโลยีหลักของ สวทช. คือ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

   ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เม.ย. 2555  คลิกเพื่ออ่านนรายละเอียดเพิ่มเติม
    

    Items details

    • Hits: 2516 clicks
    • Average hits: 42.6 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 3
    น้อยมากที่สุด