MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   army


   ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึง ปัจจุบัน
    

   ประกาศกองทัพบก

   ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

   พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

   ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

    Items details

    • Hits: 28186 clicks
    • Average hits: 880.8 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 15
    น้อยมากที่สุด