gf
 
 

             ขอเรียนเชิญผู้สนใจสร้างสรรรค์นวัตกรรม ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ “นวัตกรรมไทย สู้ภัยน้ำท่วม” จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2555 ของ สวทช. หรือ NAC 2012 โครงการดังกล่าวมุ่งเน้น สนับสนุนให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่สุดของประเทศในขณะนี้

 รางวัลและสิทธิประโยชน์ 

• โล่รางวัลชนะเลิศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 รางวัล
• โล่รางวัลชมเชยจากผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวน 2 รางวัล
• สิทธิในการจัดแสดงผลงานในงานประชุมวิชาการประจำปีของ สวทช. (NAC 2012)
(สำหรับผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 5 ผลงาน )
• สิทธิในการเข้าโครงการบ่มเพาะธุรกิจของ สวทช. เพื่อส่งเสริมทักษะทางธุรกิจ
ให้สามารถนำผลงานไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง
• สิทธิในการรับคำปรึกษาด้านสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาจากผู้เชี่ยวชาญ สวทช. ฟรี
• การสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อต่อยอดพัฒนาสินค้าไปสู่เชิงพาณิชย์
จากผู้เชี่ยวชาญ สวทช. และผู้เชี่ยวชาญภายนอกผ่านโครงการ iTAP
• การสนับสนุนด้านการเงินและสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
เพื่อการวิจัยและพัฒนา และโครงการลดหย่อนภาษีสำหรับเงินทุนวิจัยพัฒนา

------------------------------------------------------------------

รูปแบบผลงานที่ส่งประกวด

• เป็นนวัตกรรมด้านต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นมาใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมและเกิดขึ้นในประเทศไทย
• ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องมีต้นแบบหรือสินค้ามานำเสนอ
• หากมีการตรวจสอบพบว่าผลงานใดที่ได้รับรางวัลได้ทำการลอกเลียนแบบจากผู้อื่น
ผลงานนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัลทันที

------------------------------------------------------------------

เกณฑ์ในการคัดเลือก

• ลักษณะเด่น/เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Uniqueness/Technologies and Innovation)
• ศักยภาพเชิงพาณิชย์ (Market Potential)
• การทำงานและคุณสมบัติ (Functionalities/Features)
• คุณภาพ/การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Quality/Application of Technology)
• การนำเสนอ (Presentation)

------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนการสมัคร
             
• ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.nstda.or.th/nac2012/contest/application
• ส่งใบสมัครพร้อมแนบรายละเอียดผลงาน ดังนี้
    -ชื่อผลงาน
    -แนวคิด
    -หลักการทำงาน
    -ภาพผลงาน (ถ้ามี)
• ผู้ส่งผลงานต้องนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการด้วยตนเอง
• ส่งใบสมัครพร้อมรายละเอียดผลงาน และเอกสารแนบอื่นๆ (ถ้ามี) มาที่ blc@nstda.or.th
• หมดเขตรับสมัครวันที่ 12 มีนาคม 2555

------------------------------------------------------------------