MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

ดัชนีวรรรกรรม

ดัชนีวรรรกรรม (Bibliometrics) หมายถึงการศึกษาสารสนเทศหรือข้อความที่สนใจในชุดหนึ่งๆ ด้วยวิธีการวัด (measure) ที่เริ่มต้นในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์ และปัจจุบันได้มีการประยุกต์ในสาขาวิชาอื่นๆ มากมาย ตัวอย่างการศึกษาดัชนีวรรณกรรมที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี คือ การวิเคราะห์การอ้างอิง (Ciation Analysis) เช่น ค่า Impact Factor (IF) วารสารเป็นต้น เครื่องมือช่วยค้นระดับโลก Google ใช้หลักการการอ้างอิงในชื่อ Pagerank จัดลำดับผลลัพธ์การสืบค้น ดัชนีการอ้างอิง Citation Index ชุดที่สำคัญชุดแรกของโลกคือ ISI : Science Citation Index

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 ฐานข้อมูล WOS : บริการหน่วยวัดค่าใหม่ ILUM ( Item Level Usage Metrics) 385
2 MOOCs : นวัตกรรมการศึกษา/เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการศึกษาแบบก้าวกระโดด 1377
3 วารสาร Nature:จัดอันดับบทความวิจัยตีพิมพ์ 100 อันดับแรกของโลก 441
4 งานวิจัยงานวิชาการเรื่อง "ยางพารา" จาก TNRR 235
5 งานวิจัยงานวิชาการเรื่อง "ระบบขนส่ง" จาก TNRR 467
6 งานวิจัยงานวิชาการ “ข้าว” จาก TNRR 1058
7 Thomson Reuters ทำนาย 10 นวัตกรรมของโลก ในปี 2025 2221
8 งานวิจัยงานวิชาการด้าน "การท่องเที่ยว" จาก TNRR 713
9 งานวิจัยงานวิชาการเรื่อง "มันสำปะหลัง" จาก TNRR 161
10 หน่วยวัดคุณภาพงานวิจัย จาก Bibliometrics สู่ Altmetrics 837
11 บริษัท Thomson Reuters ทำนายรางวัลโนเบลปี 2013 665
12 รายงานความร่วมมืองานวิจัยสาขาแพทยศาสตร์ในประเทศสิงคโปร์และออสเตรเลีย 1007
13 งานวิจัยแนวหน้าปี 2013 : 100 หัวข้อวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2275
14 จะเป็นอย่างไรเมื่อมีการละเลยเรื่องโรคเขตร้อน 818
15 Thomson Reuters : บริการ InCites 1309
16 รายงานงานวิจัยโลกสาขาวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี 3203
17 สถานภาพด้านวิทยาศาสตร์ของ สิงคโปร์ที่เติบโตขึ้น 3871
18 ภาคีห้องสมุดเพื่อการบริหารจัดการ National Site License 2082