MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

สารสนเทศวิเคราะห์

Patmap Posterสารสนเทศวิเคราะห์ หมายถึง สารสนเทศที่ได้มาจากการวิเคราะห์ในเรื่องที่สนใจจำนวนมากด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยี Data/Text Mining จัดการข้อมูล โดยมีการใช้เทคนิคหลายส่วนในการจัดการข้อมูล ได้แก่ Information Extraction, Association Rules, Classification, Linguistics, Statistics, Natural Language Process, Visualization ...

ผลลัพธ์การวิเคราะห์ถือเป็นความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ เห็นภาพรวมของทิศทางแนวโน้มของการวิจัยจากเอกสารวิจัย (บทความวิจัย สิทธิบัตร)

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดทำรายงานสารสนเทศวิเคราะห์รายเดือนในหัวข้องานวิจัยต่างๆ ทั้งในรูปของแผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping) แผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping) และรายงานสถานภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Stories)

 • สารสนเทศวิเคราะห์ ( 39 Articles )
  สารสนเทศวิเคราะห์ หมายถึงสารสนเทศชุดใหม่ที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลชุดเดิม ในเรื่อง / หัวข้อที่สนใจในเรื่องหนึ่งๆ ในปริมาณจำนวนหนึ่งๆ (หลักร้อยขึ้นไป) แล้วนำไปวิเคราะห์เพื่อสรุปในประเด็นต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี Data / Text Mining เพื่อจัดการข้อมูล (เช่น การเรียงลำดับ / แสดงความสัมพันธ์ข้อมูล  matrix / map) ซึ่งมีการใช้เทคนิคหลายๆส่วนร่วมกัน เช่น information extraction, association rules, classification, linguistics, statistics, natural language processing, information mapping, visualization เป็นต้น ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ที่ไม่เคยรับรู้มาก่อน ข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้เพื่อช่วยการตัดสินใจได้ ทำให้เห็นภาพรวมของสถานภาพปัจจุบัน ทำนายถึงทิศทางแนวโน้มอนาคตได้ ฯลฯ
 • รายงานสถานภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 47 Articles )

  รายงานสถานภาพ ว และ ท ของ สวทช. ประเทศ และระดับนานาชาติ ที่ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดศึกษาวิเคราะห์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Research Publications) จากฐานข้อมูลชั้นนำของโลก เช่น  ISI: Web of Science แบบราย 2 เดือน  เพื่อเป็นการประเมินและใช้เป็นดัชนีชี้วัดถึงศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. และประเทศเปรียบเทียบกับระดับสากลอย่างต่อเนื่อง

 • ดัชนีวรรรกรรม ( 18 Articles )

  ดัชนีวรรรกรรม (Bibliometrics) หมายถึงการศึกษาสารสนเทศหรือข้อความที่สนใจในชุดหนึ่งๆ ด้วยวิธีการวัด (measure) ที่เริ่มต้นในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์ และปัจจุบันได้มีการประยุกต์ในสาขาวิชาอื่นๆ มากมาย ตัวอย่างการศึกษาดัชนีวรรณกรรมที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี คือ การวิเคราะห์การอ้างอิง (Ciation Analysis) เช่น ค่า Impact Factor (IF) วารสารเป็นต้น เครื่องมือช่วยค้นระดับโลก Google ใช้หลักการการอ้างอิงในชื่อ Pagerank จัดลำดับผลลัพธ์การสืบค้น ดัชนีการอ้างอิง Citation Index ชุดที่สำคัญชุดแรกของโลกคือ ISI : Science Citation Index

 • แผนที่สิทธิบัตร ( 6 Articles )

  แผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping) คือข้อมูล แผนที่ หรือรูปภาพที่ได้จากการวิเคราะห์สิทธิบัตรในเรื่องที่สนใจชุดหนึ่ง แสดงเป็นรูปภาพ กราฟ ตาราง (visualize expression) เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นกว่าแสดงแบบตัวอักษร วิธีการคือ การรวบรวมเอกสารสิทธิบัตรที่แสดงถึงเทคโนโลยีเรื่องหนึ่งๆที่เราสนใจ (ในรูป e-file) ในปริมาณจำนวนหนึ่ง (มักเป็นหลักร้อยขึ้นไป อาจถึง หลักหมื่น) และนำไปวิเคราะห์ ด้วยการใช้เครื่องมือ data/text mining แบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยจัดการ สรุปประเด็นต่างๆ ที่เราสนใจ เช่น ชื่อนักประดิษฐ์  ประเทศผู้นำ บริษัทเจ้าของเทคโนโลยี ปีที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร ปีที่ได้รับอนุมัติคุ้มครองสิทธิ์ หมวดหมู่ของเทคโนโลยี ฯลฯ