MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  คลัสเตอร์พลังงานทดแทน

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   คลัสเตอร์พลังงานทดแทน  มีเป้าหมายวิจัยและพัฒนาใน 3 ส่วน ดังนี้ 1) พลังงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ให้มีการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอฟัสซิลิกอนในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุณ ค่า และเซลล์เชื้อเพลิงให้สามารถผลิตต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงขนาด 3-5 kW 2) พลังงานชีวมวลมุ่งเน้นการปรับปรุงวัตถุดิบด้านพืชพลังงาน ที่ให้ผลผลิตต่อพื้นที่สูงเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตไบโอดีเซลและเอทา นอล ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน อ้อย มันสำปะหลัง 3) การพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน

     

    เป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์

    เซลล์แสงอาทิตย์

    • ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ให้เกิดประโยชน์ต่อภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่
     • เทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
     • เทคโนโลยีการสร้างโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง วัสดุและเครื่องจักรในเชิงพาณิชย์
     • ชุด Dye Sensitized Solar Cell Education Kits
    • พัฒนาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 0.8 ตร.ม. ได้ประสิทธิภาพ 10% ให้ได้ 20 แผ่น/ ครั้ง
    • ต้นแบบเทคโนโลยีการสร้างเป้าสปัตเตอริ่งสังกะสีออกไซด์ของประเทศไทย
    • ต้นแบบการใช้งานระหว่างระบบผลิตไบโอดีเซลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
    • ต้นแบบ คลินิคเคลื่อนที่ไฮเทค ( Hi-tec Mobile Clinic ) พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการใช้งานแบบ stand alone

    พลังงานทางเลือก

    ไบโอดีเซล

    • ยกระดับไบโอดีเซลชุมชนให้ได้มาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงานอย่างน้อย 2 0 แห่ง (จาก 80 แห่งทั่วประเทศ) ภายในปี 2553
    • พัฒนา BDF Test Kits เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพไบโอดีเซลชุมชน 5 ชุด และถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน
    • พัฒนาเครื่องผลิต BDF แบบต่อเนื่อง 2 หมื่นลิตร/ วัน
    • จัดทำคู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบที่ได้คุณภาพ (Procurement recommendation )
    • สร้างศูนย์เครือข่ายคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพไบโอดีเซลในอุตสาหกรรมขนาดกลาง ในภาคใต้
    • ถ่ายทอดต้นแบบระบบสกัดปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำให้เข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
    • ให้คำปรึกษาการผลิตไบโอดีเซลแก่ชุมชน เพื่อให้ไบโอดีเซลมีคุณภาพตามมาตรฐานไบโอดีเซลชุมชน (กรมธุรกิจพลังงาน) 10 แห่ง

    ไบโอแก๊ส

    • เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ โดยเพิ่ม OLR 10 กก.ซีโอดี, ลด HRT เหลือ 2-4 วัน และครอบคลุมน้ำเสียประเภทอื่นๆ (เน้น Solid Waste )

    เซลล์เชื้อเพลิง

    • พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิง ( SOFC/PENFC ) ขนาด 1-3 kW ให้มีศักยภาพทั้งทางเทคโนโลยีและธุรกิจ 2 nd generation SOFC 1-3 kW

    Biomass Gasifier

    • ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า 50 kW สู่การผลิตเชิงพาณิชย และพัฒนา/ ต่อยอดระบบให้รองรับชีวมวลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบ ทางการเกษตร เช่น ทลายปาล์มเปล่า

    การวิจัยและพัฒนาด้านประสิทธิภาพพลังงาน

    • เทคโนโลยีลดการใช้พลังงานในที่พักอาศัย 10% ภายในปี 2552

     

    Items details

    • Hits: 6962 clicks
    • Average hits: 76.5 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 37
    น้อยมากที่สุด