MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

งานแถลงข่าวผลการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ 6 เดือน

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 17 เมษายน 2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สสนก. และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สวทน. ร่วมจัดแสดงบูทนิทรรศการโครงการคืนภาษี 300 เปอร์เซ็นต์ , บัญชีนวัตกรรม , การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ , Talent Mobility ในงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ 6 เดือน ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมดูผลงานดังกล่าวอีกด้วย

 

   

ก.วิทย์ฯ / สวทช. ใช้นวัตกรรมรับเทศกาลสงกรานต์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 09 April 2015 09:57

alt  alt  alt

8 เมษายน 2558:  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วย ดร.สมพร จองคำ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.) ดร.ประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยา (มว.) พล.ต.ต. อภิสิทธิ์ เมืองเกษม ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจจราจร และ ดร.ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกันแถลงข่าว กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมพร้อมรับมือเทศกาลสงกรานต์

Read more: ก.วิทย์ฯ / สวทช. ใช้นวัตกรรมรับเทศกาลสงกรานต์

   

โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 08 April 2015 16:10

ResearchChairGrantสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ นักวิจัยแกนนำ และ ศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่ม ให้กับวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อสนับสนุน และผลักดันให้นักวิจัยที่มีความ  สามารถสูงผลิตผลงานวิจัย อันจะนำไปสู่การยื่นจดสิทธิบัตร การผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติที่มีศักยภาพต่อการเชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งในภาคการผลิตและบริการ และ/หรือ ภาคสังคมโดยรวม  ซึ่งจะเป็นการยกระดับความสามารถในการวิจัย เสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยต่อไป
    
นปี 2558 นี้ สวทช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ โครงการทุน NSTDA Chair Professor และโครงการทุน PTT NSTDA Chair Professor รวมทั้งสิ้น 4 ทุน งบประมาณรวมทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท ระยะเวลารับทุน 5 ปีต่อโครงการ  โดยผู้ขอรับทุนจะต้องส่งจดหมายแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 และส่งข้อเสนอโครงการฉบับเต็มภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 (สวทช.ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่ส่งหนังสือแสดงเจตจำนงล่วงหน้าเท่านั้น)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

   

โครงการ “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 08 April 2015 09:52

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงเปิดตัวโครงการประกวดออกแบบนวัตกรรมการพิมพ์แบบสามมิติ “Enjoy Science: Let’s Print the World’’ ซึ่งเป็นกิจกรรมนำร่องภายใต้ โครงการ “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ซึ่งผู้เข้าร่วมประกวดที่ได้รับคัดเลือกจะได้เข้ารับการอบรมการออกแบบผลงานด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ และผู้ชนะการประกวดจะได้รับตั๋วเครื่องบิน พร้อมที่พักเพื่อเข้าชมงาน Maker Faire เทศกาลของนักประดิษฐ์และนักสร้างสรรค์ระดับโลก ที่ประเทศเยอรมนี และชุดเครื่องพิมพ์แบบสามมิติ รวมมูลค่า 200,000 บาท เป็นรางวัล

alt  alt  alt

Read more: โครงการ “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”

   

ผู้บริหารพบนักวิจัย: ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล นักวิจัยอาวุโส ห้องปฏิบัติการวัสดุและงานระบบเพื่อใช้ประโยชน์ทางพลังงานไฟฟ้าเคมี ศว.

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 08 April 2015 21:54

ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล นักวิจัยอาวุโส หัวหน้าห้องปฏิบัติการวัสดุและงานระบบเพื่อใช้ประโยชน์ทางพลังงานไฟฟ้าเคมี ศว. ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย“เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำปี 2557 สาขาวัสดุศาสตร์ จากงานวิจัยในหัวข้อ "การวิจัยพัฒนาวัสดุนำไฟฟ้าแบบผสมสำหรับแบตเตอรี่และเซลล์เชื้อเพลิง"

Read more: ผู้บริหารพบนักวิจัย: ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล นักวิจัยอาวุโส ห้องปฏิบัติการวัสดุและงานระบบเพื่อใช้ประโยชน์ทางพลังงานไฟฟ้าเคมี ศว.

   

แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือแห่งปี “๖๐ พรรษารัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์”

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 03 April 2015 09:52

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีโดย ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือแห่งปี “๖๐ พรรษารัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เนื้อหาของหนังสือ เป็นการรวบรวมโครงการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีบทบาทต่อประชาชนชาวไทยที่ครบสมบูรณ์ จำหน่ายในราคา 499 บาท รายได้ทูลเกล้าฯ ถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

alt  alt

Read more: แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือแห่งปี “๖๐ พรรษารัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์”

   

Page 1 of 37

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป