MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

nac2014

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

สำนักงานเลขานุการโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 21 October 2014 21:01

สำนักงานเลขานุการโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) เปิดดำเนินการเป็นทางการที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2557 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพันธกิจในการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานวิจัยและนวัตกรรมของชาติ เพื่อให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความร่วมมือระหว่างประเทศ มีบทบาทอันสำคัญในการผลักดันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

ญี่ปุ่น เป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช.  ซึ่งมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่าง 2 ฝ่าย ได้ยังประโยชน์แก่วงการวิจัยและพัฒนา (R&D community) มาโดยตลอด รวมถึงในโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-Asia JRP) ที่ริเริ่มโดย Japan Science and Technology Agency (JST) ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนให้เกิดการร่วมวิจัยร่วมระหว่างประเทศ ASEAN+8 กล่าวคือ ประเทศสมาชิกอาเซียน และ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย รัสเซีย และสหรัฐอมริกา เพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับภูมิภาคโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกลไกสำคัญ โดยปัจจุบันโครงการ e-ASIA JRP มีหน่วยงานร่วมเป็นสมาชิกรวมทั้งสิ้น14 หน่วยงาน จาก  11 ประเทศ ประกอบด้วย ญี่ปุ่น ไทย กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบหมายให้ สวทช. เป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าวในนามประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการร่วมวิจัย/แลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่าง สวทช. รวมถึงหน่วยงานวิจัย/สถาบันการศึกษาในประเทศ กับหน่วยงานวิจัย/สถาบันการศึกษาในประเทศสมาชิก เปิดโอกาสให้นักวิจัยไทยได้ก้าวสู่เวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ใช้ศักยภาพในการร่วมแก้ปัญหาซึ่งเป็นความท้าทายต่อการพัฒนาในระดับภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับประเทศร่วมโครงการ นอกจากนี้ การร่วมดำเนินโครงการ e-Asia ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี ไทย-ญี่ปุ่น อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในระยะยาวอย่างยั่งยืนซึ่งถือเป็นการตอบสนองนโยบายการใช้ ว.และ ท. เพื่อประโยชน์ทางการทูต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศและของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสวทช. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการในปี 2555 ซึ่งต่อมาในปี 2557 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอีกหน่วยงานหนึ่งด้วย

Read more: สำนักงานเลขานุการโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP)

   

ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ระดับปริญญาเอก ม.ซุงกุนกวาน เกาหลีใต้)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 20 October 2014 13:18

ทุนระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 5 ทุน

ทุนการศึกษานี้ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวานทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับพระราชทานให้นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ ฉะนั้น จึงไม่มีข้อผูกมัดใดๆ กับทั้งมหาวิทยาลัย และกับรัฐบาลไทย

 
** ปิดรับสมัครวันที่ 31 ตุลาคม 2557 **

 
ประกาศทุนและใบสมัคร เปิดดูได้ที่

http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=3277&Itemid=347

 

Read more: ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ระดับปริญญาเอก ม.ซุงกุนกวาน เกาหลีใต้)

   

สวทช. เปิดรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 21 October 2014 16:39

ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

เนื่องจากผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติคนปัจจุบันจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งใน วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ สำนักงานฯ จึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ในการนี้สำนักงานฯ จึงใคร่เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ทั้งนี้ให้ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบอื่นๆได้ที่ นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๗๙๙ e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะยึดวันที่บนไปรษณียภัณฑ์เป็นหลัก หรือส่งด้วยตนเองที่สำนักผู้อำนวยการ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานกลาง ตามที่อยู่ข้างต้น ภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗เวลา ๑๗.๐๐ น.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๕๘๒ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๘๔

 

รายละเอียดการรับสมัคร:

ประกาศรับสมัคร [pdf]

แบบฟอร์มใบสมัคร [pdf] | [doc]

   

“กองแขก”

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 21 October 2014 10:24

สวทช. ภาคเหนือ นำวิทยาศาสตร์นวัตกรรม ผสมผสาน ปรัชญาพุทธศาสนาและเอกลักษณ์ล้านนาออกแบบผลิตภัณฑ์ ในหัวข้อ “กองแขก” ต่างชาติซื้อไอเดียผลิตสู่เชิงพาณิชย์ ได้นำมาจัดแสดงโชว์ผลงาน Dining Room ที่ประกอบด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ ผ้าไหม ผ้าทอ เครื่องเขิน และเซรามิก ในงาน Bangkok International Gift Fair 2014 and Bangkok International Houseware Fair 2014 ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 19 - 23 ตุลาคม นี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ณ บูธ F27 ,29 E28 , 30


นางปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนือ กล่าว iTAP โดย สวทช.เครือข่าวภาคเหนือ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเอสเอ็มอีไทยมาอย่างต่อเนื่อง ให้คำปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มกำไรให้กับผู้ประกอบการเสริมความเข้มแข็งทางด้านเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจด้านหัตถกรรม และหัตถอุตสาหกรรม ทำให้เกิดแนวคิดในการร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มหัตถอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน จึงเกิดโครงการกลุ่ม “ล้านนา คอลเลคชั่น” ขึ้น เป็นการสร้างโครงการที่เพิ่มมูลค่าด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิดเดียวกัน เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบเดียวกัน ด้วยฐานทุนทางวัฒนธรรมล้านนา ให้ผู้ประกอบการสามารถช่วยเสริมความแข็งแกร่งซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ ได้ รวมทั้งเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สไตล์ล้านนาเพื่อเป็นการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ

 

แหล่งที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . วันที่ 21 ตุลาคม 2557.
สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 7000  ต่อ  71730, 71725, 71727, 71728  คุณสรินยา ( 081-988-6614 ), ชนานันท์ ( 081 6396122 ),โกเมศ (081- 668-1064 ) ชัชวาลย์ ( 083 032-5145 ) กัณวีย์ ( 081-6256673 )

   

เอกสารความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสอีโบลาขององค์การอนามัยโลก

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Sunday, 19 October 2014 15:01

 
สรุปย่อส่วนหนึ่งของรายงานแผนรับมือตอบสนองสถานการณ์  โรคไวรัสอีโบลา โดยองค์การอนามัยโลก  
 
(WHO: Ebola Response Roadmap Situation Report, 15 Oct 2014)
 
แปลโดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์, ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช., 17 ต.ค. 2014
 
ที่มา : http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/136508/1/roadmapsitrep15Oct2014.pdf?ua=1
 

 
นับถึง 12 ต.ค. มีรายงานจำนวนผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อ, ผู้อาจติดเชื้อ หรือผู้ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่า ติดเชื้อไวรันโรคอีโบลา (Ebola virus disease, EVD) แล้ว รวม 8,997 ราย ใน 7 ประเทศ (กินี, ไลบีเรีย, ไนจีเรีย, เซเนกัล, เซียร์ราลีโอน, สเปน และสหรัฐอเมริกา) โดยเสียชีวิตแล้ว 4,493 ราย
 
สถานการณ์ในกินี, ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน ชัดเจนว่ากำลังแย่ลง คือมีการแพร่กระจายโรคอย่างกว้างขวาง และยังคงมีการติดโรคอย่างต่อเนื่อง ในประเทศที่พบการติดเชื้อประจำถิ่นคือ ไนจีเรียและเซเนกัลนั้น ใกล้ครบ 42 วันนับจากวันที่ยืนยันว่า อาจมีการติดโรคครั้งหลังสุด ส่วนในสเปนและสหรัฐอเมริกา ยังคงตรวจติดตามความเป็นไปได้ในการติดต่อโรค
 
มีการตั้งชุดปฏิบัติการฉุกเฉินด้านอนามัยของสหประชาชาติเป็นครั้งแรกเรียกว่า UNMEER (UN Mission for Ebola Emergency Response) โดยมีภารกิจหลักในการจัดทำกลยุทธ์การหยุดยั้งการแพร่กระจายของโรค, ดูแลรักษาผู้ป่วย, จัดการบริการที่จำเป็นขาดเสียมิได้, รักษาความมั่นคงและป้องกันการแพร่กระจายโรคไปยังประเทศอื่นๆ ที่ปัจจุบันยังไม่ได้รับผลกระทบ
 
มีบุคลากรด้านสุขภาพที่ติดเชื้อ EVD แล้ว 427 ราย นับถึง 12 ต.ค. โดย 236 รายเสียชีวิต WHO สืบสวนกรณีต่างๆ อย่างกว้างขวาง เพื่อจำแนกสาเหตุของการติดเชื้อในแต่ละกรณี เบื้องต้นหลักฐานบ่งชี้ว่ากาคติดเชื้อไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างการรักษาหรือดูแลผู้ป่วยโรคนี้
 
   

ค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 20 October 2014 12:55

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ครั้งที่2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2557 ณ ห้องบรรยาย 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย


โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นเยาวชนกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (gifted and talented children)ที่ได้รับคัดเลือกมาจากทั่วประเทศไทย ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา จำนวน 50 คนกลุ่มนี้จะอยู่ในกระบวนการส่งเสริมประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพเป็นระยะเวลา 1 ปี โดย สวทช. สนับสนุนเงินทุนทำโครงงานวิทยาศาสตร์การให้คำแนะนำโดยนักวิทยาศาสตร์ ด้วยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความเข้าใจและใฝ่รักในวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรวมทั้งเข้าใจถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและมนุษยชาติเพิ่มจำนวนนักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยไทยที่มีคุณภาพเป็นเยี่ยมในระดับโลกพัฒนากลไกและระบบในการเสาะหาคัดเลือก และบ่มเพาะ ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ให้มีศักยภาพสูงสุด

alt  alt

 

แหล่งที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . วันที่ 15 ตุลาคม 2557.
สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 7000  ต่อ  71730, 71725, 71727, 71728  คุณสรินยา ( 081-988-6614 ), ชนานันท์ ( 081 6396122 ),โกเมศ (081- 668-1064 ) ชัชวาลย์ ( 083 032-5145 ) กัณวีย์ ( 081-6256673 )

       

   

Page 1 of 26

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป