MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

ประกาศผลการพิจารณา Concept Proposal โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.- สวทช. ประจำปี 2558

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ตามที่โปรแกรมร่วมฯ สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.- สวทช. คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 1 – 31 มกราคม 2558 นั้น  ทั้งนี้ข้อเสนอเชิงหลักการทั้งหมด ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ แล้ว โดยโครงการที่ผ่านการพิจารณาและให้จัดทำข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 

1. ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการ

2. คู่มือทุน + แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

   

สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ โชว์ศักยภาพแสดงผลงานวิจัยถ่ายทอดสู่ชุมชนท้องถิ่น กว่า 30 ผลงาน

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 05 March 2015 10:51

สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ โชว์ศักยภาพแสดงผลงานวิจัยถ่ายทอดสู่ชุมชนท้องถิ่น กว่า 30 ผลงาน อาทิ เทรนด์เทคโนโลยีลดการเผา นวัตกรรมอาหารท้องถิ่น  S&T การจัดการฟาร์ม และเทคโนโลยีสมองกล ระบบอัตโนมัติ ฯลฯ พร้อมร่วมระดมความคิดกำหนดแนวทางการเชื่อมโยงสนับสนุนในหลากหลายมิติเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน

alt  alt  alt

27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ จัดงานประชุมวิชาการงานประชุมประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อการจัดงาน “From Friends To Family สานสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์สังคมวิทยาศาสตร์” โดยภายในงานจัดให้การนำเสนอนิทรรศการผลงานการวิจัยและโครงการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่หน่วยงานให้การสนับสนุน ผ่านกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ไปสู่ชุมชนและภาค

Read more: สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ โชว์ศักยภาพแสดงผลงานวิจัยถ่ายทอดสู่ชุมชนท้องถิ่น กว่า 30 ผลงาน

   

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail


ด้วย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ มีความประสงค์รับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

   

15 องค์กร พ.ร.บ. เฉพาะ ผนึกกำลังขับเคลื่อนประเทศใน 4 มิติ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การศึกษา,ฯ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 25 February 2015 15:00

15 องค์กร พ.ร.บ. เฉพาะ ผนึกกำลังขับเคลื่อนประเทศใน 4 มิติ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การศึกษา, กองทุนสนับสนุน และสุขภาพ) ด้วยนวัตกรรมความร่วมมือเพื่อประสานพลังสนับสนุนกระบวนการพัฒนาประเทศไทยครั้งสำคัญ

alt  alt  alt

25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ผู้บริหารระดับสูง 14 องค์กรชั้นนำของประเทศ ร่วมลงนาม”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ” อันประกอบด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (คส.)  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more: 15 องค์กร พ.ร.บ. เฉพาะ ผนึกกำลังขับเคลื่อนประเทศใน 4 มิติ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การศึกษา,ฯ

   

ไบโอเทค/สวทช. เปิดศูนย์ชีววัสดุชั้นนำระดับภูมิภาคอาเซียน

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 23 February 2015 14:22

20 กุมภาพันธ์ 2558: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (Thailand Bioresource Research Center หรือ TBRC) ณ โถงชั้น 1 ทาวเวอร์ C อาคาร กลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

alt  alt  alt

TBRC เป็นศูนย์บริการชีววัสดุที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในภาค อุตสาหกรรม ด้วยระบบการบริหารจัดการชีววัสดุที่ทันสมัยและประสิทธิภาพสูงทั้งในด้านการ จัดเก็บรักษาชีววัสดุ การบริการฐานข้อมูลชีววัสดุและการดำเนินการที่สอดคล้องรองรับกับกฎหมายและ ระเบียบต่างๆ

หกทศวรรษการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์:


ทศวรรษที่ 1960 การเริ่มต้นการศึกษาจุลินทรีย์ของประเทศไทย


ทศวรรษที่ 1970 การก่อตั้งศูนย์เก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ของไทย


ทศวรรษที่ 1980 การบุกเบิกศูนย์จุลินทรีย์ในทุกภูมิภาคของโลก (1983 ก่อตั้ง BIOTEC)


ทศวรรษที่ 1990 การถอดรหัสจีโนมจุลินทรีย์


ทศวรรษที่ 2000 การสร้างเครือข่ายศูนย์เก็บรักษาสายพันธุ์และข้อมูลจุลินทรีย์


ทศวรรษที่ 2010 การนำจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

                    

   

2 นักวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ คว้าทุนวิจัยแกนนำ 40 ล้านบาท

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 23 February 2015 14:09

 alt  alt  alt

2 นักวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ คว้าทุนวิจัยแกนนำ 40 ล้านบาท หวังวิจัยต่อยอดความสำเร็จกระแสการเกิดโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ และการพัฒนาป้องกันโรคหัวใจและอัลไซเมอร์แบบองค์รวมตั้งแต่ระดับเซลล์ถึงผู้ ป่วย 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ : ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการมอบทุนวิจัยแกนนำแก่ 2 นักวิจัยไทยด้านการแพทย์ ซึ่งในปีนี้ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย 20 ล้านบาท จากโครงการ NSTDA Chair Professor ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการศึกษาในด้านการวิจัยและ พัฒนา โดยให้การสนับสนุนและผลักดันให้นักวิจัยที่มีความสามารถสูง สามารถทำงานวิจัย และเป็นการสร้างศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่ม และเป็นผู้นำทางด้านการวิจัย พัฒนา ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงผลิตผลงานที่มีศักยภาพต่อการเชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งในภาคการผลิตและบริการ และภาคสังคมโดยรวม ซึ่งจะเป็นการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยต่อไป

Read more: 2 นักวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ คว้าทุนวิจัยแกนนำ 40 ล้านบาท

   

Page 1 of 34

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป