MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  การรวบรวมและคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไร่ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ อ. บ่อเกลือ จ.น่าน

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   ผลงานเด่นไบโอเทค ลำดับที่ 57
   [RRD-รวบรวมพันธุ์ข้าวไร่-น่าน-070306]

   ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สนับสนุน ดร.ปัทมา ศิริธัญญา และคณะ จากสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ลำปาง รวบรวมสายพันธุ์ข้าวไร่ที่ปลูกใน อ. บ่อเกลือ จ.น่าน มาปลูกทดสอบในแปลงสาธิตบริเวณศูนย์ภูฟ้าพัฒนา และแปลงของเกษตรกร เพื่อคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่ที่ปรับตัวได้ดี และให้ผลผลิตสูง เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ อ. บ่อเกลือ จ. น่าน โดยแปลงทดสอบมีพื้นที่ 3 ไร่ เก็บรวบรวมสายพันธุ์ข้าวเพื่อทดสอบการปรับตัวและการให้ผลผลิต รวมทั้งทำการทดสอบคุณภาพของรสชาติของข้าวโดยเกษตรกรเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวจาก 112 สายพันธุ์ ให้เหลือ 10 สายพันธุ์ ในปีที่ 1  5 สายพันธุ์ในปีที่ 2 และ 3 สายพันธุ์ในปีที่ 3 ซึ่งจะได้สายพันธุ์ทีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ให้ผลผลิตสูง และชาวบ้านพึงพอใจในรสชาติ ตรงตามความต้องการของเกษตรกร

    

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
   ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
   113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง
   อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
   โทรศัพท์ 0 2564 6700 โทรสาร 0 2564 6701-5
   http://www.biotec.or.th

    Items details

    • Hits: 6916 clicks
    • Average hits: 74.4 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    Tags: ข้าวไร่ -- พันธุ์  ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  ปัทมา ศิริธัญญา  มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ลำปาง  สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง  บ่อเกลือ (น่าน)  เกษตรกร  ข้าวเหนียวก่ำ  ข้าวจ้าว  ข้าวก่ำ  ข้าวเหนียวดำ  ผลงานสวทช.  ผลงานสวทช  ผลงาน nstda  ผลงาน NSTDA  ผลงานเด่น  
    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 6
    น้อยมากที่สุด