MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

  การนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ในการผลิตไฟฟ้า

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   ผลกระทบที่สำคัญของการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

   ทางด้านเศรษฐกิจ
   การมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะทำให้ประเทศได้ไฟฟ้าที่มีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป ซึ่งยังช่วยลดการนำเข้าเชื้อเพลิงที่นำมาผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมัน รวมไปถึงเป็นการสร้างงานและสร้างอาชีพใหม่ให้เกิดขึ้น ซึ่งกิจการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่ละโรงใช้บุคลากรเป็นจำนวนพันคนที่จะควบคุมและดำเนินการเดินเครื่องโรงงานอย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นต้องใช้เงินจำนวนมากและหากมีการบริหารจัดการที่ไม่ดี ก็จะทำให้ประเทศขาดทุนได้มาก

   ทางด้านสังคม

   โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมสร้างความเจริญและสาธารณูปโภคแก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในบางประเทศ เช่น ประเทศฝรั่งเศส ประชาชนเรียกร้องให้สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในชุมชนของตน เพราะเป็นการเพิ่มศักยภาพของประเทศที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีชั้นสูง ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังมีความกลัวเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อาจจะระเบิดเหมือนระเบิดนิวเคลียร์ ซึ่งเรื่องนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดการระเบิดเป็นระเบิดนิวเคลียร์ได้ แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องความกลัวนี้ก็ยังคงเป็นผลกระทบต่อสังคมที่สำคัญ นอกจากนี้ ประชาชนยังมีความกลัวด้านการคอรัปชั่น (corruption) ซึ่งอาจส่งผลทำให้โรงไฟฟ้าเกิดอุบัติหตุ ซึ่งในความเป็นจริง โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีความเกี่ยวพันกับนานาประเทศสูง ทำให้ถ้ามีการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เกิดขึ้น จะมีการตรวจสอบจากนานาประเทศ รวมไปถึง IAEA ตลอดเวลา เพื่อป้องกันการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตราฐาน

   ด้านสิ่งแวดล้อม

   พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นพลังงานสะอาด ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยมาตราการ 5 ชั้น เพื่อป้องกันการรั่วของกัมมันตรังสีสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งในกรณีเดินเครื่องตามปกติหรือในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางรังสี

   สรุปผลที่ได้จากการศึกษา

   ปัญหาพลังงานในปัจจุบันเป็นปัญหาใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับทุกคนทุกฝ่าย ซึ่งไม่ใช่เพียงเรื่องของราคาพลังงานที่สูงเท่านั้นที่เป็นปัญหา แต่ยังคงเกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาอยู่ด้วย การแก้จัดการกับบัญหาพลังงานนี้จำเป็นต้องวางแผนให้รอบคอบ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ณ ปัจจุบันสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าในประเทศมีความเสี่ยงสูงหลายด้าน เพราะได้พึ่งพาการนำเข้าก๊าซจากประเทศเพื่อนบ้านในสัดส่วนที่สูงมากนอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงราคาของพลังงานในอนาคต จากเหตุผลหลายๆ ด้านจะเห็นว่าไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์เป็นหนึ่งในทางออก แต่อย่างไรก็ตาม การนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ผลิตไฟฟ้านั้นเป็นเรื่องยากที่จะต้องตัดสินใจและต้องทำการศึกษาในด้านต่างๆ อย่างละเอียดซึ่งในปี พ.ศ.2550 ที่ผ่านมา คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและการศึกษาความเหมาะสมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ ได้ทำแผนการศึกษารวมไปถึงการทำงานในช่วงเวลา 13 ปีของโครงการ (รูปที่ 3.12) ซึ่งการตัดสินใจว่าจะใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือไม่นั้น ต้องใช้เวลาประมาณสามปีในการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลและองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อช่วยในการตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อไปจนถึงการจ่ายกระแสไฟฟ้า อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งบุคคลทั่วไป ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจที่จะได้ใช้ไฟฟ้าในราคาถูกว่าการใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อการพัฒนากิจการต่างๆ สำหรับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้า ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานซึ่งประกาศใช้แล้ว มีกองทุนเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า

    Items details

    • Hits: 41327 clicks
    • Average hits: 551 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 78
    น้อยมากที่สุด