MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

คลังความรู้

 • นานาสาระน่ารู้ ( 1747 Articles )

  หลากหลายเนื้อหาที่น่าสนใจ

 • การจัดการความรู้ ( 90 Articles )

  สวทช. ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ สวทช. โดยมีกำหนดการจัดการความรู้เข้าไปอยู่ในกลยุทธ์ขององค์กร และได้ประกาศนโยบายการใช้ความรู้เพื่อการจัดการที่ดีกว่า เพื่อประกาศถึงวัตถุประสงค์ของนโยบาย แผนดำเนินงาน กลยุทธ์ และเป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุตามนโยบายที่ตั้งไว้

 • Open Source Software Freeware ( 0 Articles )

  Open Source Software นวัตกรรมซอฟแวร์ที่โดดเด่นมากในยุคปัจจุบัน เปิดเผยต้นฉบับโปรแกรมเพื่อการร่วมพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการ หลากหลายโปรแกรมในกลุ่ม OSS อนุญาตให้ใช้ได้ฟรีอีกด้วย

 • การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด ( 1 Article )

  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การใช้ห้องสมุด สาระความรู้สำหรับบรรณารักษ์ และการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์

 • เด็กวิทย์เรียนรู้ ( 20 Articles )

  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเด็กและเยาวชน

 • ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม เอกลักษณ์ของไทย ( 1 Article )

  รวมข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นศิลปะ ลักษณะของวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี และสิ่งต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

 • พระราชกฤษฎีกา ( 1 Article )
 • แผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย ( 0 Articles )